Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
vz_Bc - verejné zdravotníctvo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
43. - verejné zdravotníctvo
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MPH - podprogram verejné zdravotníctvo
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - vezb-A
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVEZ/44V1001W/22  Anatómia   2 2P  SK      Kubas, Šanta 
KVEZ/44V1002W/22  Biofyzika, rádiológia a radiačná ochrana   2 2P  SK      Zastko, Dubinský 
KVEZ/44V1003W/22  Biochémia   2 1P + 1C  SK      Tvarožná, Solovič 
KVEZ/44V1004W/22  Biológia   2 1P + 1C  SK      Zastko, Hlinková 
KVEZ/44V1006W/22  Epidemiológia 1   4 2P + 2C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1007W/22  Fyziológia   2 2P + 0C  SK      Lacko 
KVEZ/44V1008W/22  Latinský jazyk   1 1C  SK      Macková 
KVEZ/44V1010W/22  Základy informatiky a administratívy   2 2C  SK      Kaman 
KVEZ/44V1024W/22  Základy verejného zdravotníctva   4 3P + 1C  SK      Fabiánová, Littva 
KVEZ/44V1012W/22  Základy zdravotnej politiky   4 2P + 1C  SK      Domenik, Hruška 
KVEZ/44V1062W/22  Zdravotnícke techniky   4 1P + 3C  SK      Hlinková, Kober 
KVEZ/44V1015W/22  Epidemiológia 2   4 2P + 2C  SK    KVEZ/44V1006W/22   Domenik 
KVEZ/44V1016W/22  Klinické cvičenia 1   4 96sC  SK      Fabiánová 
KVEZ/44V1017W/22  Komunikácia a profesijná etika   4 2P + 2C  SK      Littva, Nováková 
KVEZ/44V1018W/22  Patológia   2 2P  SK      Kališ, Lacko 
KVEZ/44V1019W/22  Pedagogika, Psychológia a Sociológia   1 1P  SK      Littva, Simočková 
KVEZ/44V1020W/22  Prvá pomoc   2 1P + 1C  SK      Sekerák 
KVEZ/44V1021W/22  Súvislá odborná prax 1   4 160sC  SK      Fabiánová 
KVEZ/44V1022W/22  Základy hygieny 1   4 2P + 2C  SK      Kapasný, Fabiánová 
KVEZ/44V1023W/22  Základy jednotlivých medicínskych odborov   2 2P  SK    KVEZ/44V1001W/22   Lesňáková 
KVEZ/44V1025W/22  Zdravotnícka štatistika   2 1P + 1C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1005W/22  Enviromentálne zdravie a humánna ekológia   4 2P + 2C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1029W/22  Epidemiológia 3   4 2P + 2C  SK    KVEZ/44V1015W/22   Lesňáková 
KVEZ/44V1030W/22  Farmakológia   2 2P + 0C  SK      Gadušová, Lesňáková 
KVEZ/44V1031W/22  Klinické cvičenia 2   5 192sC  SK    KVEZ/44V1016W/22   Fabiánová 
KVEZ/44V1032W/22  Mikrobiológia   2 1P + 1C  SK      Ficik, Timko 
KVEZ/44V1033W/22  Súvislá odborná prax 2   4 80sC  SK    KVEZ/44V1021W/22   Fabiánová 
KVEZ/44V1034W/22  Toxikológia a vyšetrovacie metódy   3 2P + 1C  SK      Fabiánová 
KVEZ/44V1035W/22  Základy hygieny 2   4 2P + 2C  SK    KVEZ/44V1022W/22   Fabiánová 
KVEZ/44V1038W/22  Demografia   3 2P + 1C  SK      Hruška, Solovič 
KVEZ/44V1039W/22  Klinické cvičenia 3   4 192sC  SK    KVEZ/44V1031W/22   Fabiánová 
KVEZ/44V1040W/22  Ochrana zdravia, podpora a výchova k zdraviu 1   4 2P + 2C  SK      Fabiánová 
KVEZ/44V1041W/22  Seminár k záverečnej práci   2 2C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1042W/22  Súvislá odborná prax 3   4 160sC  SK    KVEZ/44V1033W/22   Fabiánová 
KVEZ/44V1043W/22  Výskum v zdravotníctve   2 2P + 1C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1044W/22  Základy hygieny 3   4 2P + 2C  SK    KVEZ/44V1035W/22   Kapasný, Hlinková 
KVEZ/44V1045W/22  Základy prevencie   4 2P + 2C  SK      Domenik, Hruška 
KVEZ/44V1046W/22  Zdravie pri práci   4 2P + 2C  SK      Fabiánová 
KVEZ/44V1049W/22  Klinické cvičenia 4   4 192sC  SK    KVEZ/44V1039W/22   Lesňáková 
KVEZ/44V1050W/22  Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia   3 2P + 1C  SK      Kapasný, Fabiánová 
KVEZ/44V1051W/22  Ochrana zdravia, podpora a výchova k zdraviu 2   4 2P + 2C  SK    KVEZ/44V1040W/22   Fabiánová 
KVEZ/44V1052W/22  Právo a legislatíva   1 1P  SK      Solovič 
KVEZ/44V1055W/22  Sociálne determinanty zdravia   4 2P + 2C  SK      Hruška, Littva 
KVEZ/44V1056W/22  Súvislá odborná prax 4   3 80sC  SK    KVEZ/44V1042W/22   Domenik 
KVEZ/44V1057W/22  Štátny zdravotný dozor   4 2P + 2C  SK      Kapasný, Solovič 
KVEZ/44V1058W/22  Základy hygieny 4   4 2P + 2C  SK    KVEZ/44V1044W/22   Domenik 
KVEZ/44V1011W/22  Základy manažmentu a ekonomiky v zdravotníctve, organizácia zdravotníctva 1   3 2P + 2C  SK      Domenik 
KVEZ/44V1061W/22  Súvislá odborná prax 5   5 352sC  SK    KVEZ/44V1056W/22   Littva 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - vezb-B
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVEZ/44V1013Y/22  Anglický jazyk 1   1 1C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1014Y/22  Nemecký jazyk 1   1 1C  SK      Pinkoš 
KVEZ/44V1026Y/22  Anglický jazyk 2   1 1C  SK    KVEZ/44V1013Y/22   Hlinková 
KVEZ/44V1027Y/22  Nemecký jazyk 2   1 1C  SK      Pinkoš 
KVEZ/44V1036Y/22  Anglický jazyk 3   1 1C  SK    KVEZ/44V1026Y/22   Hlinková 
KVEZ/44V1037Y/22  Nemecký jazyk 3   1 1C  SK      Nováková, Pinkoš 
KVEZ/44V1047Y/22  Anglický jazyk 4   1 1C  SK    KVEZ/44V1036Y/22   Hlinková 
KVEZ/44V1048Y/22  Nemecký jazyk 4   1 1C  SK      Nováková, Pinkoš 
DEKZ/54Z2001W/22  Sústredenia zo spirituality - spiritualita pravdy   1 1C  SKa      Žvanda, Bystriansky 
DEKZ/54Z2002W/22  Základné témy teológie   2 2P + 0C  SKa      Littva, Pinkoš 
DEKZ/54Z2003W/22  Základné témy z Biblie   2 2P + 0C  SKa    DEKZ/54Z2002W/22   Littva, Pinkoš 
DEKZ/54Z2004W/22  Sústredenia zo spirituality - spiritualita dobra   1 1C  SKa    DEKZ/54Z2001W/22  *(2)   Žvanda, Bystriansky 
DEKZ/54Z2007W/22  Slovenský jazyk 1 1 1P + 1C  SK  1, 2, 3      Kravčáková 
DEKZ/54Z2008W/22  Slovenský jazyk 2   1 1P + 1C  SK  1, 2, 3      Kravčáková 

 
 
Výberové predmety

Blok - vezb-C
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVEZ/44V1028W/19  Environmentálne zdravie a humánna ekológia 2   4 2P + 2C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1053W/19  Profesijná etika   1 1P + 1C  SK      Littva 
KVEZ/44V1054W/19  Seminár k záverečnej práci 2   1 1C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V1059W/19  Základy manažmentu a ekonomiky v zdravotníctve, organizácia zdravotníctva 2   1 1P + 1C  SK      Domenik 
KVEZ/44V1060W/19  Seminár k záverečnej práci 3   1 1C  SK      Hlinková 
KVEZ/44V3001Z/22  Úvod do vojenského zdravotníctva   2 2P + 4C  SK      Ševčovičová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - vezb-A
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVEZ/44V24S/22  Obhajoba bakalárskej práce   6   OB         
KVEZ/44V23S/22  Odborná prax   6   SS         
KVEZ/44V21S/22  Verejné zdravotníctvo - epidemiológia   6   SS         
KVEZ/44V22S/22  Verejné zdravotníctvo - hygiena   6   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov