Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
JNV_12KE - učiteľstvo náboženskej výchovy - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 122 Kreditov

Blok - Náboženská výchova Min. 54  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKFH/CD1u/22  Cirkevné dejiny - starovek v NV   2 2P  SK  1, 2      Hišem 
TKFH/SFT2u/22  Metafyzika v NV   3 3P  SK  1, 2      Ragan 
TKSV/DFu/22  Duchovná formácia v NV   4 2P  SK      Jenčo 
TKFH/DF1u/22  Dejiny starovekej filozofie v NV   2 2P  SK  1, 2      Degro 
TKFH/CD2u/22  Cirkevné dejiny - stredovek v NV   2 2P  SK  1, 2      Hišem 
TKFH/DF2u/22  Dejiny stredovekej filozofie v NV   2 2P  SK  1, 2      Ragan 
TKFH/SFT5u/22  Základy filozofickej antropológie v NV 2 2P  SK      Degro 
TKFH/CD3u/22  Cirkevné dejiny - novovek v NV 2 2P  SK      Hišem 
TKFH/DF3u/22  Dejiny novovekej filozofie v NV 2 2P  SK      Degro 
TKST/SZu/22  Hlavné témy Starého zákona v NV 6 6P  SK      Lapko 
TKST/ST4u/22  Modlitba v predmete NV   2 1P  2, 3      Jenčo, Hrabovecký 
TKFH/CD4u/22  Cirkevné dejiny - 20. storočie v NV 2 2P  SK      Hišem 
TKFH/DF4u/22  Filozofia 19. a 20. storočia v NV 2 2P  SK      Ragan 
TKFH/SFP1u/22  Etika v NV   3 3P  SK  2, 3      Degro 
TKST/NZu/22  Hlavné témy Nového zákona v NV   6 6P  SK  1, 2, 3      Feník 
TKST/FT1u/22  Fundamentálna teológia - Religionistika, Teológia zjavenia v NV   3 3P  SK      Hrabovecký 
TKSV/KAT1u/22  Katechetika - základná v NV   3 2P  SK  2, 3      Jenčo 
TKSV/KAT2u/22  Katechetika - formálna v NV 3 2P  SK      Jenčo 
TKST/FT2u/22  Fundamentálna teológia - Kristológia, Ekleziológia v NV   3 3P  SK      Hrabovecký 


Blok - PZ Min. 66  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKSV/Pg2u/15  Pedagogika 1 6 3P + 1C  SK      Knapík 
TKSV/Psy1u/15  Psychológia 1   4 2P  SK      Forgáč 
TKSV/Pg1u/22  Dejiny pedagogiky   2 1P  SK  1, 2      Knapík 
TKSV/Pg3u/15  Pedagogika 2   4 2P  SK  1, 2      Jenčo, Genčúrová 
TKSV/FVu/22  Filozofia výchovy   4 1P + 1C  SK  1, 2, 3      Knapík 
TKSV/Psy2u/15  Psychológia 2   6 3P + 1C  SK      Knapík 
TKFH/Pg8u/22  Pedagogická antropológia   2 1P  SK  2, 3      Degro 
TKSV/SFT8u/22  Teologická a filozofická hermeneutika 3 2P  SK      Genčúrová 
TKSV/KTUu/22  Kompetencie učiteľa a organizácia vyučovania   2 1P  SK  2, 3      Genčúrová 
TKSV/Pg4u/22  Pedagogika 3 6 3P + 1C  SK      Jenčo 
TKSV/Pg6u/22  Pedagogika voľného času   4 2P  SK  2, 3      Knapík 
TKSV/Psy3u/15  Psychológia 3 6 2P + 2C  SK      Forgáč 
TKSV/SZP1/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 1S       
TKSV/Med1u/15  Biológia dieťaťa a dorastu   2 1P  SK  2, 3      Šuľová 
TKSV/Pg11u/22  Pedagogika 4   4 2P  SK  2, 3      Knapík 
TKSV/Px1u/22  Náčuvová prax   5 1P + 5O  SK      Genčúrová 
TKSV/SZP2/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 1S    TKSV/SZP1/15    
TKSV/SZP3/15  Seminár k bakalárskej práci 3   2 1S    TKSV/SZP2/15    


Blok - Základ KU Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKST/SzS1/15  Sústredenie zo spirituality 1 - spiritualita pravdy   1 1C      Kohut 
TKST/SzS2/15  Sústredenie zo spirituality 2 - spiritualita dobra   1 1C      Kohut 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 26 Kreditov

Blok - Náboženská výchova PVP Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKFH/LJ1/15  Latinský jazyk I.   4 2P + 2C  SK      Krivda 
TKFH/Pat1/15  Patrológia 1   3 2P  SK      Lenčiš 
TKSV/INF1u/22  Informatika 1 v NV   2 1P  1, 2      Babják 
TKSV/INF2u/22  Informatika 2 v NV   2 1P  1, 2      Babják 
TKSV/DABu/22  Dynamická antropológia Biblie 2 1P + 1C  SK      Feník 
TKSV/TDu/22  Tvorivá dramatika 2 1C      Jenčo 
  Študent si vyberá minimálne 7 kreditov.


Blok - CJ Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKSV/CJ1A/15  Odborný cudzí jazyk - anglický jazyk 1   2 2C  SK      Hrabovecký 
TKSV/CJ1N/15  Odborný cudzí jazyk - nemecký jazyk 1   2 2C  SK      Ceľuch 
TKSV/CJ2A/15  Odborný cudzí jazyk - anglický jazyk 2   2 2C  SK    TKSV/CJ1A/15   Hrabovecký 
TKSV/CJ2N/15  Odborný cudzí jazyk - nemecký jazyk 2   2 2C  SK    TKSV/CJ1N/15   Ceľuch 
  Študent si volí 1 jazyk a minimálne 4 kredity.


Blok - Pedagogický základ PV Min. 12  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKSV/PrV/22  Prosociálna výchova   2 1P  SK  1, 2      Jenčo 
TKPT/LSp9/15  Hlasová pedagogika   2 1P + 1C  SK      Jakabová 
TKSV/AS/15  Alternatívne školstvo 1 1P  SK      Jenčo 
TKPT/PT4/15  Rétorika   2 1P + 1C  SK  1, 2      Jakabová 
TKSV/ORS/22  Organizácia a riadenie školstva 2 1P  SK      Genčúrová 
TKSV/Ppd/15  Patopsychológia dieťaťa 1 1P  SK      Forgáč 
TKFH/SFT3u/22  Filozofia poznania v NV   2 2P  SK  1, 2      Ragan 
TKFH/SFT6/15  Filozofia náboženstva 2 1P  SK      Degro 
TKSV/SRSu/22  Spolupráca rodiny a školy 1 1P  SK      Knapík 
TKSV/ZKS/22  Zvládanie konfliktných situácií   1 1C  SK  2, 3      Forgáč 

 
 
Výberové predmety Min. 4 Kredity

Blok - Náboženská výchova VP Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKFH/LJ2/15  Latinský jazyk II.   4 2P + 2C  SK    TKFH/LJ1/15   Krivda 
TKST/SPu/22  Kresťanská spiritualita vo vyučovaní v NV   2 1P  1, 2      Jenčo, Hrabovecký 
TKSV/Pg12/15  Etopédia 1 1P  SK      Knapík 
TKFH/Pat2/15  Patrológia 2   3 2P  SK      Lenčiš 
  Študent si vyberá minimálne 6 kreditov.

 
 

Štátne skúšky
Min. 30 Kreditov
Povinné predmety Min. 30 Kreditov

Blok - NV I Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKSV/SSZNV/22  Základy náboženskej výchovy   10   SS         


Blok - SSP Min. 20  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
TKSV/SSUcZ/22  Učiteľský základ   10   SS         
TKSV/OBH1u/22  Bakalárska práca   10   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov