Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
chbna - chémia bakalárska v kombinácii denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: Prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD. - podprogram chémia bakalárska v kombinácii denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: Ing. Renata Bellová, PhD. - podprogram chémia bakalárska v kombinácii denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - chémia bakalárska
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KCH/Ch-BD100A/22  Všeobecná chémia   4 2P + 2C  SK    Culková 
KCH/Ch-BD101A/22  Laboratórna technika   2 2C  SK      Durdiak, Culková 
KCH/Ch-BD102A/22  Matematika   2 1P + 1C  SK      Litavcová 
KCH/Ch-BD103A/22  Anorganická chémia   6 2P + 3L  SK  KCH/Ch-BD100A/22   Culková 
KCH/Ch-BD104A/22  Fyzika   2 1P + 1C  SK      Tomčík 
KCH/Ch-BD105A/22  Organická chémia   6 2P + 4L  SK  KCH/Ch-BD100A/22   Durdiak, Tomčík, Culková 
KCH/Ch-BD106A/22  IKT v chémii   2 2C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD107A/22  Fyzikálna chémia   6 2P + 1C + 3L  SK  KCH/Ch-BD104A/22   Tomčík, Bellová 
KCH/Ch-BD108A/22  Teória chemickej väzby   3 2P + 1C  SK    Rievaj 
KCH/Ch-BD109A/22  Analytická chémia   4 2P + 3L  SK    Rievaj, Bellová 
KCH/Ch-BD110A/22  Biochémia   2 2P  SK      Durdiak, Timko 
KCH/Ch-BD111A/22  Náčuvová prax (Chémia)   2 1C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD112A/22  Základy didaktiky chémie   1 1P + 1C  SK      Bellová 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - chémia bakalárska
  Študent si vyberá povinne voliteľné predmety v minimálnom počte kreditov 10 za celé štúdium. Odporúčame vybrať v každom semestri minimálne 1 PVP.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KCH/Ch-BD100B/22  Chemické výpočty 1   2 2C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD101B/22  Anglický jazyk pre chemikov 2 2C  SK      Tomčík 
KCH/Ch-BD102B/22  Chémia životného prostredia 1   2 2P  SK      Demko, Rievaj 
KCH/Ch-BD103B/22  Bioanorganická chémia 2 2P  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD104B/22  Toxikológia   2 1P + 1C  SK      Rievaj 
KCH/Ch-BD105B/22  Chémia bežného života 2 2P  SK      Culková 
KCH/Ch-BD106B/22  Chemické výpočty 2   2 2C  SK    KCH/Ch-BD100B/22   Bellová 
KCH/Ch-BD107B/22  Základy makromolekulovej chémie 2 2P  SK      Durdiak 
KCH/Ch-BD108B/22  Jadrová chémia 2 2P  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD109B/22  Repetitórium chémie   2 2C  SK      Culková, Durdiak 

 
 
Výberové predmety

Blok - chémia bakalárska
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KCH/Ch-BD100C/22  Seminár zo všeobecnej chémie 2 1C  SK      Culková 
KCH/Ch-BD101C/22  Seminár z anorganickej chémie 2 1C  SK      Culková 
KCH/Ch-BD102C/22  Seminár z organickej chémie 2 1C  SK      Durdiak 
KCH/Ch-BD103C/22  Seminár z fyzikálnej chémie 2 1C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD104C/22  Seminár z biochémie 2 1C  SK      Timko 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - chémia bakalárska
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KCH/Ch-BD100S/22  Štátna záverečná skúška - Chémia   5   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov