Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
gemna - geografia magisterská v kombinácii denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. - podprogram geografia magisterská v kombinácii denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - geografia magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Ge-MD100A/22  Regionálna geografia Slovenska 1   2 1P + 1C  SK    Tomčíková, Bella 
KGE/Ge-MD101A/22  Regionálna geografia sveta 1 (Európa)   2 1P + 1C  SK    Papčo 
KGE/Ge-MD102A/22  Didaktika geografie 1   2 1P + 1C  SK    Tomčíková 
KGE/Ge-MD103A/22  Priebežná pedagogická prax 1   1 1C  SK    Tomčíková 
KGE/Ge-MD104A/22  Regionálna geografia Slovenska 2   2 1P + 1C  SK  KGE/Ge-MD100A/22   Nižnanský 
KGE/Ge-MD105A/22  Regionálna geografia sveta 2 (Afrika, Amerika)   2 1P + 1C  SK    Čief 
KGE/Ge-MD106A/22  Didaktika geografie 2   2 2C  SK  KGE/Ge-MD102A/22   Tomčíková 
KGE/Ge-MD107A/22  Terénny kurz z regionálnej geografie Slovenska   2 3C  SK      Čief, Soták 
KGE/Ge-MD108A/22  Priebežná pedagogická prax 2   2 1C  SK    Tomčíková 
KGE/Ge-MD109A/22  Geoekológia   2 1P + 1C  SK    Bella 
KGE/Ge-MD110A/22  Regionálna geografia sveta 3 (Ázia, Austrália a Oceánia)   2 2P + 1C  SK    Čief 
KGE/Ge-MD111A/22  Didaktika geografie 3   2 2C  SK  KGE/Ge-MD106A/22   Tomčíková 
KGE/Ge-MD112A/22  Globálne environmentálne problémy   2 1P + 1C  SK    Soták 
KGE/Ge-MD113A/22  Súvislá pedagogická prax   2 2C  SK    Tomčíková 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - geografia magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Ge-MD100B/22  Geografické aspekty medzinárodných vzťahov 1 1C  SK      Čief 
KGE/Ge-MD101B/22  Paleogeografia   2 1P + 1C  SK      Soták 
KGE/Ge-MD102B/22  Ochrana prírody a krajiny na Slovensku   1 1C  SK      Papčo 
KGE/Ge-MD103B/22  Regionálna výchova   2 1C  SK      Tomčíková 
KGE/Ge-MD104B/22  Makroregióny sveta a globálne trendy   2 1C  SK      Čief 
KGE/Ge-MD105B/22  Regióny cestovného ruchu na Slovensku 2 1C  SK      Čief 
KGE/Ge-MD106B/22  Krajina a trvalo udržateľný rozvoj   2 1C  SK      Bella 
KGE/Ge-MD107B/22  Geografia biblických krajín 2 1C  SK      Čief 
KGE/Ge-MD108B/22  Geoparky a geoturizmus   2 1C  SK      Soták 

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - geografia magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Ge-MD100S/22  Štátna záverečná skúška - Geografia s didaktikou   8   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov