Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
hvmna - hudobná výchova magisterská v kombinácii denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. - podprogram hudobná výchova magisterská v kombinácii denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. - podprogram hudobná výchova magisterská v kombinácii denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - hudobná výchova magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hv-MD100A/22  Hra na nástroji 1m   1 1C  SK    Adamko, Bednáriková, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková 
KHU/Hv-MD101A/22  Dirigovanie a vedenie zboru 1   1 1C  SK      di Fiore 
KHU/Hv-MD102A/22  Hudobné formy a druhy s rozborom 1   2 1P + 1C  SK    Adamko 
KHU/Hv-MD103A/22  Didaktika hudobnej výchovy 1   2 1P + 1C  SK    Krušinská 
KHU/Hv-MD104A/22  Priebežná pedagogická prax 1 (Hudobná výchova)   2 1C  SK    Krušinská 
KHU/Hv-MD105A/22  Hra na nástroji 2m   1 1C  SK    Adamko, Bednáriková, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková 
KHU/Hv-MD106A/22  Dirigovanie a vedenie zboru 2   1 1C  SK      di Fiore 
KHU/Hv-MD107A/22  Hudobné formy a druhy s rozborom 2   2 1P + 1C  SK    Adamko 
KHU/Hv-MD108A/22  Didaktika hudobnej výchovy 2   2 1P + 1C  SK    Krušinská 
KHU/Hv-MD109A/22  Priebežná pedagogická prax 2 (Hudobná výchova)   2 1C  SK    Krušinská 
KHU/Hv-MD110A/22  Hra na nástroji 3m   1 1C  SK    Adamko, Bednáriková, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková 
KHU/Hv-MD111A/22  Hudobná estetika   1 1P  SK      Matejová 
KHU/Hv-MD112A/22  Didaktika hudobnej výchovy 3   2 1P + 1C  SK    Krušinská 
KHU/Hv-MD113A/22  Súvislá pedagogická prax (Hudobná výchova)   2 2C  SK    Krušinská 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - hudobná výchova magisterská
  Študent si vyberá PVP predmety v minimálnom počte kreditov 11 spolu za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hv-MD100B/22  Zborový spev 1m   2 2C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD101B/22  Schola cantorum 1m   2 2C  SK      Bednáriková 
KHU/Hv-MD102B/22  Sólový spev 1   1 1C  SK      Procházková 
KHU/Hv-MD103B/22  Obligátny nástroj (klavír/organ) 1m   1 1C  SK      Zahradníková, Matejová 
KHU/Hv-MD104B/22  Hudobná psychológia   2 1P  SK      Krušinská 
KHU/Hv-MD105B/22  Zborový spev 2m   2 2C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD106B/22  Schola cantorum 2m   2 2C  SK      Bednáriková 
KHU/Hv-MD107B/22  Sólový spev 2   1 1C  SK      Procházková 
KHU/Hv-MD108B/22  Obligátny nástroj (klavír/organ) 2m   1 1C  SK      Matejová, Zahradníková 
KHU/Hv-MD109B/22  Slovenský hudobný folklór   2 1P + 1C  SK      Krušinská 
KHU/Hv-MD110B/22  Zborový spev 3m   2 2C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD111B/22  Schola cantorum 3m   2 2C  SK      Bednáriková 
KHU/Hv-MD112B/22  Sólový spev 3   1 1C  SK      Procházková 
KHU/Hv-MD113B/22  Obligátny nástroj (klavír/organ) 3m   1 1C  SK      Matejová, Zahradníková 
KHU/Hv-MD114B/22  Zborový spev 4m   2 2C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD115B/22  Schola cantorum 4m   2 2C  SK      Bednáriková 
KHU/Hv-MD116B/22  Sólový spev 4   1 1C  SK      Procházková 

 
 
Výberové predmety

Blok - hudobná výchova magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hv-MD100C/22  Komorný súbor 1m   1 1C  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hv-MD101C/22  Počítač a hudba   1 1C  SK      Adamko 
KHU/Hv-MD102C/22  Tvorivé hudobné činnosti 1m   1 1C  SK      Krušinská 
KHU/Hv-MD103C/22  Sústredenie zboru 1m   1 1C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD104C/22  Komorný súbor 2m   1 1C  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hv-MD105C/22  Tvorivé hudobné činnosti 2m   1 1C  SK      Krušinská, Adamko 
KHU/Hv-MD106C/22  Sústredenie zboru 2m   1 1C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD107C/22  Komorný súbor 3m   1 1C  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hv-MD108C/22  Tvorivé hudobné činnosti 3m   1 1C  SK      Krušinská 
KHU/Hv-MD109C/22  Sústredenie zboru 3m   1 1C  SK      Zahradníková 
KHU/Hv-MD110C/22  Komorný súbor 4m   1 1C  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hv-MD111C/22  Hra na nástroji 4m   1 1C  SK      Adamko, Bednáriková, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková 
KHU/Hv-MD112C/22  Sústredenie zboru 4m   1 1C  SK      Zahradníková 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - hudobná výchova magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hv-MD100S/22  Štátna záverečná skúška - Hudobná výchova   8   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov