Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
mnbena - manažment bakalársky externý
Študijný odbor:
8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. Ing. Jana Piteková, PhD. - podprogram manažment bakalársky externý
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. - podprogram manažment bakalársky externý
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. - podprogram manažment bakalársky externý
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: Ing. Anna Diačiková, PhD. - podprogram manažment bakalársky externý
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - manažment bakalársky externý
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE100A/22  Ekonomické teórie   4 8sP + 8sC  SK      Piteková 
KMN/Mn-BE101A/22  Obchodné právo   4 8sP + 8sC  SK      Gašajová 
KMN/Mn-BE102A/22  Informatika   4 8sP + 8sC  SK      Čarnogurský, Pták 
KMN/Mn-BE103A/22  Matematika 1   5 8sP + 8sC  SK      Tkačik 
KMN/Mn-BE104A/22  Cudzí jazyk 1 (AJ,RJ)   3 8sC  SK      Dubovcová 
KMN/Mn-BE105A/22  Úvod do vysokoškolského štúdia   1 4P  SK      Ubrežiová 
KMN/Mn-BE106A/22  Mikroekonómia   6 8sP + 8sC  SK    Piteková 
KMN/Mn-BE107A/22  Matematika 2   5 8sP + 8sC  SK    KMN/Mn-BE103A/22   Tkačik 
KMN/Mn-BE108A/22  Pracovné právo   5 8sP + 8sC  SK      Gašajová 
KMN/Mn-BE109A/22  Cudzí jazyk 2 (AJ,RJ)   3 8sC  SK    KMN/Mn-BE104A/22   Dubovcová 
KMN/Mn-BE110A/22  Manažérska sociológia   3 8sP + 4sC  SK      Almašiová, Gončárová 
KMN/Mn-BE111A/22  Financie a mena   5 8sP + 8sC  SK      Vrábliková 
KMN/Mn-BE112A/22  Účtovníctvo   5 8sP + 8sC  SK      Kubičková 
KMN/Mn-BE113A/22  Štatistika 1   5 8sP + 8sC  SK      Novotný, Tkačik 
KMN/Mn-BE114A/22  Makroekonómia   6 8sP + 8sC  SK  KMN/Mn-BE106A/22   Piteková 
KMN/Mn-BE115A/22  Manažment   6 8sP + 8sC  SK    Ubrežiová, Bučková 
KMN/Mn-BE116A/22  Štatistika 2   5 8sP + 8sC  SK    KMN/Mn-BE113A/22   Novotný, Tkačik 
KMN/Mn-BE117A/22  Odborná prax 1   2 8C  SK    Vrábliková 
KMN/Mn-BE118A/22  Podnikové hospodárstvo   6 8sP + 8sC  SK    Vrábliková 
KMN/Mn-BE119A/22  Podnikanie v malých a stredných podnikoch   5 8sP + 8sC  SK    Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE120A/22  Manažérske informačné systémy   6 8sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE121A/22  Manažment výroby   6 8sP + 8sC  SK    Diačiková 
KMN/Mn-BE122A/22  Manažment ľudských zdrojov   6 8sP + 8sC  SK    Droppa 
KMN/Mn-BE123A/22  Marketing   6 8sP + 8sC  SK    Čarnogurský 
KMN/Mn-BE124A/22  Podnikové financie   6 8sP + 8sC  SK      Kubičková, Bučková 
KMN/Mn-BE128A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 4sC  SK      Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE125A/22  Podnikové plánovanie   6 8sP + 8sC  SK      Vrábliková 
KMN/Mn-BE126A/22  Kalkulácie a rozpočty   4 4sP + 8sC  SK      Kubičková, Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE127A/22  Finančná a ekonomická analýza podniku   6 8sP + 8sC  SK    Kubičková, Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE129A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - manažment bakalársky externý
  Študent si vyberá predmety v minimálnom počte kreditov 12 za celé štúdium (v 2.,3. a 4. semestri si vyberá minimálne jeden PVP predmet)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE100B/22  Manažment zamestnávania   4 8sP + 8sC  SK      Droppa 
KMN/Mn-BE101B/22  Ekonomika podniku cestovného ruchu   4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE102B/22  Ekonomické myslenie a kresťanstvo 4 8sP + 8sC  SK      Piteková 
KMN/Mn-BE103B/22  Manažment podniku cestovného ruchu   4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE104B/22  Manažérska psychológia   4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE105B/22  Personálny audit   4 4sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE106B/22  Projektovanie výrobných systémov 4 4sP + 8sC  SK      Madzík 

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - manažment bakalársky externý
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE100S/22  Štátna záverečná skúška - Manažment   15   SS         
KMN/Mn-BE101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov