Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
scmna - sociálna práca magisterská denná
Študijný odbor:
33. - sociálna práca
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - podprogram sociálna práca magisterská denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. - podprogram sociálna práca magisterská denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - podprogram sociálna práca magisterská denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PhDr. Katarína Kohútová, PhD. - podprogram sociálna práca magisterská denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - sociálna práca magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-MD100A/22  Formy sociálnej práce   3 2P + 1C  SK    Fričová 
KSP/Sc-MD101A/22  Metodológia výskumu   7 3P + 3C  SK    Almašiová, Kohútová 
KSP/Sc-MD102A/22  Vybrané klientske skupiny sociálnej práce   6 3P + 1C  SK    Labáth, Štefáková 
KSP/Sc-MD103A/22  Manažment a projektovanie v sociálnej sfére   5 3P + 2C  SK    Kamanová, Fričová 
KSP/Sc-MD104A/22  Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela   3 1P + 1C  SK    Čech 
KSP/Sc-MD105A/22  Sociálna práca s deťmi a rodinami   5 2P + 2C  SK    Rusnáková, Fričová 
KSP/Sc-MD106A/22  Teórie a prístupy v sociálnej práci   4 3P  SK    Novotná 
KSP/Sc-MD107A/22  Sociálna práca založená na dôkazoch   3 1P + 1C  SK    Kohútová 
KSP/Sc-MD108A/22  Ľudské správanie v sociálnom prostredí   3 1P + 1C  SK    Almašiová 
KSP/Sc-MD109A/22  Sociálne zabezpečenie   4 2P + 1C  SK    Kamanová 
KSP/Sc-MD110A/22  Priebežná odborná prax 1   5 1P + 5C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-MD111A/22  Supervízia   3 1P + 2C  SK    Labáth, Rusnáková 
KSP/Sc-MD112A/22  Metódy sociálnej práce   3 2P + 1C  SK    Labáth 
KSP/Sc-MD114A/22  Priebežná odborná prax 2   5 1P + 5C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-MD113A/22  Sociálne poradenstvo   2 1P + 2C  SK    Novotná 
KSP/Sc-MD115A/22  Digital Social Work with Children and Youth   6 2P + 2C  SK    Markovič 
KSP/Sc-ME118A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 4sC  SK      Almašiová 
KSP/Sc-MD116A/22  Súvislá odborná prax   5 1P + 5C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-MD117A/22  Tréning v sociálnej práci (asertivita, mediácia a etika)   2 3C  SK    Kohútová, Novotná 
KSP/Sc-ME119A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - sociálna práca magisterská
  Študent si vyberá PVP predmety v minimálnom počte kreditov 12 za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-MD100B/22  Resocializačné metódy   4 1P + 1C  SK      Fričová 
KSP/Sc-MD101B/22  Socioterapia 4 1P + 1C  SK      Štefáková 
KSP/Sc-MD102B/22  Sociálna práca s deťmi a mládežou 4 1P + 1C  SK      Rusnáková 
KSP/Sc-MD103B/22  Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca   4 1P + 1C  SK      Čech 
KSP/Sc-MD104B/22  Školská sociálna práca 4 1P + 1C  SK      Fričová 
KSP/Sc-MD105B/22  Sociálna práca so seniormi   4 1P + 1C  SK      Kamanová 

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - sociálna práca magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-MD100S/22  Štátna záverečná skúška (Sociálna práca)   16   SS         
KSP/Sc-MD101S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov