Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
upena - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. - podprogram učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD. - podprogram učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. - podprogram učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. - podprogram učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-ME100A/22  Pedagogická a školská psychológia   4 8sP + 8sC  SK    Zastková 
KPEP/Ep-ME101A/22  Teória a prax primárneho vzdelávania   5 8sP + 8sC  SK    Petlák, Uhrinová 
KPEP/Ep-ME102A/22  Primárne matematické vzdelávanie   5 8sP + 12sC  SK    Karasová, Kopáčová 
KPEP/Ep-ME103A/22  Pedagogická prax 1   4 12sC  SK    Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-ME104A/22  Slovenský jazyk a literatúra v primárnom vzdelávaní   5 8sP + 12sC  SK    Kaščáková, Murinová, Dolinská 
KPEP/Ep-ME105A/22  Aplikácia informačných a komunikačných technológií v primárnom vzdelávaní   4 4sP + 8sC  SK    Karasová 
KPEP/Ep-ME106A/22  Telesná a zdravotná výchova v primárnom vzdelávaní   4 4sP + 8sC  SK    Rozim 
KPEP/Ep-ME107A/22  Pedagogická prax 2   4 12sC  SK    Jablonský, Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-ME108A/22  Výskumné metódy v pedagogických vedách   4 8sP + 4sC  SK    Jablonský, Valentová 
KPEP/Ep-ME109A/22  Primárne prírodovedné a technické vzdelávanie   5 8sP + 12sC  SK    Huľová, Uhrinová 
KPEP/Ep-ME110A/22  Hudobné umenie v primárnom vzdelávaní   4 4sP + 8sC  SK    Krušinská, Procházková 
KPEP/Ep-ME111A/22  Jazyková gramotnosť v primárnom vzdelávaní   4 4sP + 4sC  SK    Mastišová 
KPEP/Ep-ME112A/22  Inkluzívne prístupy v školskej edukácií   3 8sP + 4sC  SK    Kováčová 
KPEP/Ep-ME113A/22  Primárne spoločenskovedné vzdelávanie   4 4sP + 8sC  SK    Uhrinová, Prachárová 
KPEP/Ep-ME114A/22  Semestrálny projekt - súvislá pedagogická prax 1   4 12sC  SK    Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-ME115A/22  Výtvarné umenie v primárnom vzdelávaní   4 4sP + 8sC  SK    Zentko 
KPEP/Ep-ME116A/22  Semestrálny projekt - súvislá pedagogická prax 2   4 12sC  SK    Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-ME117A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 4sC  SK       
KPEP/Ep-ME118A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-ME100B/22  Pedagogická diagnostika žiaka 3 8sP + 4sC  SK      Kováčová, Mastišová 
KPEP/Ep-ME101B/22  Sociokultúrne diferenciácie 3 4sP + 4sC  SK      Vargová 
KPEP/Ep-ME102B/22  Alternatívne prístupy vo vzdelávaní   3 4sP + 4sC  SK      Vargová 
KPEP/Ep-ME103B/22  Prírodovedná propedeutika a praktikum 3 4sP + 4sC  SK      Macko, Blahútová 
KPEP/Ep-ME104B/22  Spolupráca školy s externým prostredím   3 4sP + 4sC  SK      Kaščáková 
KPEP/Ep-ME105B/22  Metódy riešenia matematických úloh v primárnom vzdelávaní   3 8sC  SK      Kopáčová, Csachová, Valentová 
KPEP/Ep-ME106B/22  Základy logopédie pre učiteľov 3 4sP + 4sC  SK      Mastišová 
KPEP/Ep-ME107B/22  Prevencia rizikového správania   4 8sP  SK      Emmerová 
KPEP/Ep-ME108B/22  Kreatívne čítanie a písanie   3 8sC  SK      Kaščáková 
KPEP/Ep-ME109B/22  Hudobná tvorivosť v primárnom vzdelávaní 3 4sP + 4sC  SK      Horvát, Radvanská 
KPEP/Ep-ME110B/22  Inovačné formy zamerané na duchovnú formáciu 3 8sP  SK      Chanasová 
KPEP/Ep-ME111B/22  Práca s grafikou a rozvíjanie algoritmického myslenia 3 8sC  SK      Karasová 
KPEP/Ep-ME112B/22  Výtvarné a technické vizualizácie v edukácií   3 4sP + 4sC  SK      Zentko 
KPEP/Ep-ME113B/22  Športové hry   3 8sC  SK      Rozim 
KPEP/Ep-ME114B/22  Mediálna výchova 3 8sC  SK      Karasová 
KPEP/Ep-ME115B/22  Komunikácia v cudzom jazyku (anglický) 3 8sC  SK      Kraev 

 
 
Výberové predmety

Blok - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-ME100C/22  Informačná výchova v školskej praxi   3 4sP + 4sC  SK  1, 2      Kaščáková 
KPEP/Ep-ME101C/22  Poruchy detského vývinu   3 4sP + 4sC  SK  1, 2      Kováčová, Hrčová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-ME100S/22  Štátna záverečná skúška - elementárna pedagogika   16   SS         
KPEP/Ep-ME101S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov