Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
bimna - biológia magisterská v kombinácii denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: RNDr. Mária Balážová, PhD. - podprogram biológia magisterská v kombinácii denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. RNDr. Michal Baláž, PhD. - podprogram biológia magisterská v kombinácii denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - biológia magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Bi-MD100A/22  Didaktika I   2 1P + 1C  SK    Blahútová, Balážová 
KBE/Bi-MD101A/22  Fyziológia živočíchov   2 2P + 1C  SK    Kubatka, Baláž, Hrkľová 
KBE/Bi-MD102A/22  Environmentálna chémia   1 1C  SK      Blahútová 
KBE/Bi-MD103A/22  Priebežná pedagogická prax 1 (Biológia)   2 1C  SK    Balážová 
KBE/Bi-MD104A/22  Didaktika II   2 1P + 1C  SK    Balážová, Blahútová 
KBE/Bi-MD105A/22  Ekológia človeka   2 2P  SK    Balážová 
KBE/Bi-MD106A/22  Všeobecná ekológia   3 2P + 1C  SK    Saniga, Macko 
KBE/Bi-MD107A/22  Priebežná pedagogická prax 2 (Biológia)   2 1C  SK    Balážová 
KBE/Bi-MD108A/22  Fyziológia rastlín   2 2P + 1C  SK    Macko, Demko 
KBE/Bi-MD109A/22  Didaktika III   2 1P + 1C  SK    Balážová, Blahútová 
KBE/Bi-MD110A/22  Environmentálna výchova   2 1P  SK      Saniga 
KBE/Bi-MD111A/22  Súvislá pedagogická prax (Biológia)   2 2C  SK    Blahútová 
KBE/Bi-MD112A/22  Základy štatistiky pre biológov   1 1C  SK      Hrkľová, Balážová 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - biológia magisterská
  Študent si vyberá PVP predmety v minimálnom počte kreditov 8 za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Bi-MD100B/22  Ekológia rastlín   1 1C  SK      Macko 
KBE/Bi-MD101B/22  Toxikológia   1 1C  SK      Blahútová 
KBE/Bi-MD102B/22  Bioklimatológia   1 1P  SK      Demko 
KBE/Bi-MD103B/22  Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju   1 1P  SK      Balážová 
KBE/Bi-MD104B/22  Liečivé rastliny   1 1P  SK      Demko 
KBE/Bi-MD105B/22  Prevencia civilizačných chorôb   1 1P  SK      Kubatka 
KBE/Bi-MD106B/22  Etológia   1 1P  SK      Baláž 
KBE/Bi-MD107B/22  Informačné a komunikačné technológie v biológii   1 1P  SK      Balážová 
KBE/Bi-MD108B/22  Mikrobiológia a virológia   1 1P  SK      Hrkľová 
KBE/Bi-MD109B/22  Ekológia vysokých pohorí   1 1C  SK      Macko 
KBE/Bi-MD110B/22  Environmentálna etika a bioetika   1 1P  SK      Demko 
KBE/Bi-MD111B/22  Didaktické zručnosti v školských pokusoch   1 1C  SK      Blahútová 

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - biológia magisterská
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Bi-MD100S/22  Štátna záverečná skúška - Biológia   8   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov