Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
epbna - predškolská a elementárna pedagogika bakalárska denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. - podprogram predškolská a elementárna pedagogika bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. - podprogram predškolská a elementárna pedagogika bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD. - podprogram predškolská a elementárna pedagogika bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. - podprogram predškolská a elementárna pedagogika bakalárska denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - predškolská a elementárna pedagogika
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-BD100A/22  Teória učenia sa a koncepcie vzdelávania   4 2P  SK    Jablonský 
KPEP/Ep-BD101A/22  Predprimárne vzdelávanie   6 2P + 2C  SK    Vargová 
KPEP/Ep-BD102A/22  Základy komunikačnej gramotnosti   5 2P + 2C  SK    Mastišová 
KPEP/Ep-BD103A/22  Teória a prax jazykovej výchovy   5 2P + 2C  SK    Murinová 
KPEP/Ep-BD104A/22  Všeobecná a vývinová psychológia   7 2P + 2C  SK    Zastková, Kohútová 
KPEP/Ep-BD105A/22  Somatický vývin dieťaťa   4 2P  SK    Balážová, Žilínek, Hrkľová 
KPEP/Ep-BD106A/22  Pedagogika voľného času   6 2P + 2C  SK    Zastková, Kaščáková 
KPEP/Ep-BD107A/22  Rozvíjanie aritmetických predstáv   5 2P + 2C  SK    Matejčiková 
KPEP/Ep-BD108A/22  Sociologické aspekty edukácie   5 2P  SK    Emmerová 
KPEP/Ep-BD109A/22  Kurikulárne projektovanie v predprimárnej a voľnočasovej edukácií   3 1P + 2C  SK    Vargová, Zastková 
KPEP/Ep-BD110A/22  Hudobné umenie v predprimárnej a voľnočasovej edukácií   5 2P + 2C  SK    Krušinská, Procházková 
KPEP/Ep-BD111A/22  Technická a výtvarná predprimárna a voľnočasová edukácia   5 2P + 3C  SK    Zentko, Huľová 
KPEP/Ep-BD112A/22  Pedagogická prax 1   5 3C  SK    Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-BD113A/22  Pedagogická diagnostika dieťaťa   3 2P + 1C  SK    Mastišová 
KPEP/Ep-BD114A/22  Základy špeciálnej pedagogiky   4 2P + 2C  SK    Belková, Čarnická 
KPEP/Ep-BD115A/22  Rozvíjanie geometrických predstáv   5 1P + 2C  SK    Karasová 
KPEP/Ep-BD116A/22  Prírodovedná a spoločenskovedná predprimárna a voľnočasová edukácia   5 2P + 2C  SK    Uhrinová, Prachárová 
KPEP/Ep-BD117A/22  Pedagogická prax 2   5 3C  SK    Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-BD118A/22  Teória a prax literárnej výchovy   5 1P + 2C  SK    Kaščáková, Dolinská 
KPEP/Ep-BD119A/22  Telesná a zdravotná výchova v predprimárnej a voľnočasovej edukácií   5 2P + 2C  SK    Rozim 
KPEP/Ep-BD120A/22  Semestrálny projekt 1 - súvislá pedagogická prax   6 4C  SK    Prachárová, Mastišová 
KPEP/Ep-BD121A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Matejčiková 
KPEP/Ep-BD122A/22  Školský manažment a legislatíva   2 1P  SK    Jablonský 
KPEP/Ep-BD123A/22  Semestrálny projekt 2 - súvislá pedagogická prax   6 4C  SK    Mastišová, Prachárová 
KPEP/Ep-BD124A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - predškolská a elementárna pedagogika
  Študent si vyberá minimálne 35 kreditov z PVP a VP
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-BD100B/22  Prosociálna výchova   4 1P + 1C  SK      Okálová, Pošteková 
KPEP/Ep-BD101B/22  Regionálna výchova   3 1P + 1C  SK      Uhrinová 
KPEP/Ep-BD102B/22  Ochrana zdravia v edukácii   3 1P + 1C  SK      Blahútová 
KPEP/Ep-BD103B/22  Rozvíjanie digitálnej a mediálnej gramotnosti   3 1P + 1C  SK      Karasová 
KPEP/Ep-BD104B/22  Vybrané aspekty jazykovej kultúry   3 1P + 1C  SK      Murinová 
KPEP/Ep-BD105B/22  Outdoorové pohybové aktivity   3 2C  SK      Rozim, Hubinák 
KPEP/Ep-BD106B/22  Hra a metodika rozvoja hry   3 1P + 1C  SK      Vargová 
KPEP/Ep-BD107B/22  Hra na hudobný nástroj   3 2C  SK      Matejová, Bednáriková 
KPEP/Ep-BD108B/22  Základné atletické a gymnastické zručnosti   3 2C  SK      Rozim 
KPEP/Ep-BD109B/22  Pedagogický výskum v predprimárnom vzdelávaní 3 1P + 1C  SK      Karasová, Matejčiková 
KPEP/Ep-BD110B/22  Inkluzívna pedagogika   4 1P + 1C  SK      Kováčová, Homolová 
KPEP/Ep-BD111B/22  Spolupráca rodiny a školy   3 1P + 1C  SK      Kaščáková 
KPEP/Ep-BD112B/22  Tvorivá dramatika   3 2C  SK      Kaščáková 
KPEP/Ep-BD113B/22  Environmentálna výchova   3 1P + 1C  SK      Macko 
KPEP/Ep-BD114B/22  Špeciálnopedagogické prístupy vo včasnej starostlivosti   3 2C  SK      Maliňáková 
KPEP/Ep-BD115B/22  Prírodovedné pokusy a bádateľské aktivity   3 1P + 1C  SK      Blahútová 
KPEP/Ep-BD116B/22  Multikultúrna výchova   3 1P + 1C  SK      Vargová 
KPEP/Ep-BD117B/22  Kultúrna antropológia a etnológia výchovy   3 1P + 1C  SK      Zentko 
KPEP/Ep-BD118B/22  Plošné a priestorové výtvarné médiá   3 1P + 1C  SK      Zentko 
KPEP/Ep-BD119B/22  Rekreačná matematika   3 1P + 1C  SK      Karasová 
KPEP/Ep-BD120B/22  Pedagogická a sociálna komunikácia   4 1P + 2C  SK      Tišťanová 
KPEP/Ep-BD121B/22  Cudzí jazyk (anglický) 3 2C  SK      Matejčiková 
KPEP/Ep-BD122B/22  Hudobné aktivity v predprimárnej a voľnočasovej edukácií 3 1P + 1C  SK      Krušinská 
KPEP/Ep-BD123B/22  Rozvíjanie technickej tvorivosti   3 1P + 1C  SK      Huľová, Zentko 
KPEP/Ep-BD124B/22  Koncepcie rozvoja náboženského potenciálu u dieťaťa   3 1P + 1C  SK      Chanasová 
KPEP/Ep-BD125B/22  Intermediálny projekt v edukácií   3 2C  SK      Kaščáková 

 
 
Výberové predmety

Blok - predškolská a elementárna pedagogika bakalárska denná
  Študent si vyberá minimálne 35 kreditov z PVP a VP
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-BD100C/22  Zdravý život detí   2 1P + 1C  SK      Blahútová 
KPEP/Ep-BD101C/22  Matematika a práca s informáciami 2 1C  SK      Matejčiková 
KPED/ULCA-BD01C/22  Vyučovanie zamerané na žiaka 1 2 2P  SK      Bellová, Hrkľová, Kľusková, Kľuska 
KPED/ULCA-BD02C/22  Vyučovanie zamerané na žiaka 2 2 2P  SK    KPED/ULCA-BD01C/22   Bellová, Hrkľová, Kľusková, Kľuska 
KPEP/Ep-BD102C/22  Terénne vychádzky a exkurzie   2 2C  SK      Macko 
KPED/ULCA-BD03C/22  Vyučovanie zamerané na žiaka 3 2 2P  SK    KPED/ULCA-BD02C/22   Kľuska, Kľusková, Bellová, Hrkľová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - predškolská a elementárna pedagogika
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPEP/Ep-BD100S/22  Štátna záverečná skúška - predškolská a elementárna pedagogika   15   SS         
KPEP/Ep-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov