Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
inmjna - informatika magisterská jednoodborová denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. Ing. Igor Černák, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. Ing. Ján Pillár, PhD. - podprogram informatika magisterská jednoodborová denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: Ing. Jana Jacková, PhD. - podprogram informatika magisterská jednoodborová denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. - podprogram informatika magisterská jednoodborová denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. - podprogram informatika magisterská jednoodborová denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - informatika mgr. jednoodborová
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/In-MD200A/22  Umelá inteligencia a neurónové siete 1   3 1P + 2C  SK    Černák 
KIN/In-MD201A/22  Informačné a komunikačné systémy 1   2 1P + 1C  SK    Černák 
KIN/In-MD202A/22  Architektúry počítačových systémov   3 1P + 1C  SK    Rojček, Pillár 
KIN/In-MD203A/22  Pedagogický softvér   2 2C  SK    Jacková 
KIN/In-MD204A/22  Didaktika informatiky 1   4 2P + 2C  SK    Jacková 
KIN/In-MD205A/22  Priebežná pedagogická prax 1 (Informatika)   4 2C  SK    Jacková 
KIN/In-MD206A/22  Umelá inteligencia a neurónové siete 2   4 1P + 3C  SK    Černák 
KIN/In-MD207A/22  Praktické aplikácie Internetu vecí 1   5 2P + 2C  SK      Pillár 
KIN/In-MD208A/22  Informačné a komunikačné systémy 2   4 1P + 3C  SK      Černák 
KIN/In-MD209A/22  Didaktika informatiky 2   4 2P + 2C  SK    Jacková 
KIN/In-MD210A/22  Priebežná pedagogická prax 2 (Informatika)   4 2C  SK    Jacková 
KIN/In-MD211A/22  Internet a multimédiá   5 3P + 2C  SK    Rojček, Jenčo 
KIN/In-MD212A/22  Počítačová grafika   4 1P + 2C  SK    Rojček, Černák 
KIN/In-MD213A/22  Didaktika informatiky 3   4 2P + 2C  SK    Jacková 
KIN/In-MD214A/22  Súvislá pedagogická prax (Informatika)   4 4C  SK    Jacková 
KIN/In-MD215A/22  Modelovanie a simulácia   4 1P + 2C  SK    Jenčo 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - informatika mgr. jednoodborová
  Študent si vyberá PVP predmety v minimálnom počte kreditov 6 za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/In-MD200B/22  Webový dizajn 1M   2 1P + 1C  SK      Pillár 
KIN/In-MD201B/22  Prezentačný softvér 1 2 1P + 1C  SK      Tkačik 
KIN/In-MD202B/22  Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1   3 2C  SK      Jenčo 
KIN/In-MD203B/22  Prezentačný softvér 2 3 2C  SK      Tkačik 
KIN/In-MD204B/22  Programovanie 1M   3 1P + 1C  SK      Pillár 
KIN/In-MD205B/22  Projektovanie špeciálnych informačných systémov 2   2 1C  SK      Jenčo 

 
 
Výberové predmety

Blok - informatika mgr. jednoodborová
  Predmet Webový dizajn - diferenčná skúška si zapisujú iba študenti, ktorí neabsolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe jednoodborová informatika.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/In-MD200C/22  Webový dizajn - diferenčná skúška   1 1C  SK         
KIN/In-MD201C/22  Bezpečnosť v informačných systémoch   2 1P  SK      Jenčo 
KIN/In-MD202C/22  Periférne zariadenia počítačov 2 1C  SK      Rojček 
KIN/In-MD203C/22  Praktické aplikácie Internetu vecí 2   2 2C  SK      Pillár 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - informatika mgr. jednoodborová
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/In-MD200S/22  Štátna záverečná skúška - Informatika   16   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov