Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
mne3na - manažment Bc. externá forma
Študijný odbor:
8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. - podprogram manažment Bc. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. - podprogram manažment Bc. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. Ing. Jana Piteková, PhD. - podprogram manažment Bc. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: Ing. Anna Diačiková, PhD. - podprogram manažment Bc. externá forma
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - manažment Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE100A/23  Ekonomické teórie   4 8sP + 8sC  SK      Piteková 
KMN/Mn-BE106A/23  Mikroekonómia   6 8sP + 8sC  SK    Piteková 
KMN/Mn-BE101A/23  Obchodné právo   4 8sP + 8sC  SK      Gašajová 
KMN/Mn-BE102A/23  Informatika   4 8sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE103A/23  Matematika 1   5 8sP + 8sC  SK      Tkačik 
KMN/Mn-BE110A/23  Manažérska sociológia   3 8sP + 4sC  SK      Almašiová, Gončárová 
KMN/Mn-BE105A/23  Úvod do vysokoškolského štúdia   1 4P  SK      Ubrežiová 
KMN/Mn-BE104A/23  Cudzí jazyk 1 (AJ,RJ)   3 8sC  SK      Dubovcová 
KMN/Mn-BE114A/23  Makroekonómia   6 8sP + 8sC  SK  KMN/Mn-BE106A/23   Piteková 
KMN/Mn-BE115A/23  Manažment   6 8sP + 8sC  SK    Ubrežiová, Bučková 
KMN/Mn-BE107A/23  Matematika 2   5 8sP + 8sC  SK    KMN/Mn-BE103A/23   Tkačik 
KMN/Mn-BE108A/23  Pracovné právo   5 8sP + 8sC  SK      Gašajová 
KMN/Mn-BE109A/23  Cudzí jazyk 2 (AJ,RJ)   3 8sC  SK    KMN/Mn-BE104A/23   Dubovcová 
KMN/Mn-BE111A/23  Financie a mena 5 8sP + 8sC  SK      Vrábliková 
KMN/Mn-BE118A/23  Podnikové hospodárstvo 6 8sP + 8sC  SK    Vrábliková 
KMN/Mn-BE113A/23  Štatistika 1 5 8sP + 8sC  SK      Novotný, Tkačik 
KMN/Mn-BE119A/23  Podnikanie v malých a stredných podnikoch 5 8sP + 8sC  SK    Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE112A/23  Účtovníctvo 5 8sP + 8sC  SK      Kubičková, Gončárová 
KMN/Mn-BE122A/23  Manažment ľudských zdrojov 6 8sP + 8sC  SK    Droppa 
KMN/Mn-BE123A/23  Marketing 6 8sP + 8sC  SK    Čarnogurský 
KMN/Mn-BE116A/23  Štatistika 2 5 8sP + 8sC  SK    KMN/Mn-BE113A/23   Novotný, Tkačik 
KMN/Mn-BE124A/23  Podnikové financie 6 8sP + 8sC  SK      Kubičková, Bučková 
KMN/Mn-BE117A/23  Odborná prax 1 2 8C  SK    Vrábliková 
KMN/Mn-BE125A/23  Podnikové plánovanie 6 8sP + 8sC  SK      Vrábliková 
KMN/Mn-BE120A/23  Manažérske informačné systémy 6 8sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE126A/23  Kalkulácie a rozpočty 4 4sP + 8sC  SK      Kubičková, Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE127A/23  Finančná a ekonomická analýza podniku 6 8sP + 8sC  SK    Kubičková, Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE121A/23  Manažment výroby 6 8sP + 8sC  SK    Diačiková 
KMN/Mn-BE128A/23  Seminár k záverečnej práci 1 2 4sC  SK      Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE129A/23  Seminár k záverečnej práci 2 2 4sC  SK    KMN/Mn-BE128A/23    

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - manažment Bc. externá forma
  Študent si zapisuje predmety v minimálnom počte kreditov 12 za celé štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE102B/23  Ekonomické myslenie a kresťanstvo   4 8sP + 8sC  SK      Piteková 
KMN/Mn-BE103B/23  Manažment podniku cestovného ruchu 4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE104B/23  Manažérska psychológia   4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE100B/23  Manažment zamestnávania 4 8sP + 8sC  SK      Droppa 
KMN/Mn-BE101B/23  Ekonomika podniku cestovného ruchu 4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE105B/23  Personálny audit 4 4sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE106B/23  Projektovanie výrobných systémov 4 4sP + 8sC  SK      Diačiková, Čarnogurský 

 
 
Výberové predmety

Blok - manažment Bc. externá forma
  Študent si vyberá okrem povinne voliteľných predmetov aj výberové predmety počas štúdia (podľa semestrov). Výberový predmet Úvod do štúdia ekonomickej matematiky si študent vyberá v 1.ročníku, 1.semester – zimný semester.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE100C/23  Úvod do štúdia ekonomickej matematiky   1 8sC  SK      Tkačik 
KMN/Mn-BE101C/23  Ekonomika a manažment podniku cestovného ruchu 3 8sP + 4sC  SK      Piteková, Gončárová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - manažment Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMN/Mn-BE100S/23  Štátna záverečná skúška - Manažment   15   SS         
KMN/Mn-BE101S/23  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB      KMN/Mn-BE129A/23    

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov