Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
pme2na - špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Viktor Hladush, DrSc.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Martina Magová, Ph.D. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-ME100A/23  Primárne vzdelávanie v pedagogike mentálne postihnutých   6 8sP + 16sC  SK    Hladush, Stupák 
KSPED/Sp-ME101A/23  Metodológia v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých   6 8sP + 8sC  SK    Magová, Kováčová 
KSPED/Sp-ME102A/23  Sociálna patológia rodiny a jej prevencia   4 8sP + 8sC  SK    Dudek, Belková 
KSPED/Sp-ME103A/23  Tréning sociálno-komunikačných zručností pre špeciálnych pedagógov 1   4 4sP + 12sC  SK    Brčiaková, Čarnická, Chanasová 
KSPED/Sp-ME104A/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia   5 8sP + 8sC  SK    Magová 
KSPED/Sp-ME106A/23  Diagnostika a prognostika v špeciálnej pedagogike   6 8sP + 12sC  SK    Dudek 
KSPED/Sp-ME107A/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami   5 8sP + 8sC  SK    Homolová, Hladush 
KSPED/Sp-ME108A/23  Tréning sociálno-komunikačných zručností pre špeciálnych pedagógov 2   4 4sP + 12sC  SK    Maliňáková, Chanasová 
KSPED/Sp-ME112A/23  Školský manažment a legislatíva   2 8sP + 4sC  SK    Jablonský, Kamoďa 
KSPED/Sp-ME105A/23  Špeciálnopedagogická prax 1   3 4sP + 12sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-ME110A/23  Špeciálnopedagogické poradenstvo 3 5 8sP + 12sC  SK    Kováčová 
KSPED/Sp-ME111A/23  Špeciálnopedagogické poradenstvo 4 5 8sP + 12sC  SK    Kováčová 
KSPED/Sp-ME113A/23  Tvorba individuálneho vzdelávacieho programu 5 4sP + 8sC  SK    Čarnická, Belková 
KSPED/Sp-ME114A/23  Terapeutické prístupy v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých 5 8sP + 8sC  SK    Hladush 
KSPED/Sp-ME109A/23  Špeciálnopedagogická prax 2 3 4sP + 12sC  SK      Hrčová 
KSPED/Sp-ME115A/23  Seminár k záverečnej práci 1 1 4sC  SK      Čarnická, Kováčová 
KSPED/Sp-ME116A/23  Seminár k záverečnej práci 2 2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok prírodovedného zamerania v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých
  Študent si zapisuje predmety z tohto bloku v minimálnom počte 6 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-ME100B/23  Špeciálna pracovná výchova 2 1sP + 1sC  SK        Kováčová 
KSPED/Sp-ME101B/23  Práca s prírodninami v špeciálnej výchove 2 1sP + 1sC  SK        Homolová 
KSPED/Sp-ME102B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Človek a svet práce   3 2sP + 2sC  SK      Kováčová 
KSPED/Sp-ME103B/23  Edukácia žiakov s PAS   3 2sP + 1sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-ME104B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Človek a príroda 3 2sP + 2sC  SK      Brčiaková 
KSPED/Sp-ME105B/23  Záujmová činnosť vo výchove mimo vyučovania 2 1sP + 1sC  SK      Maliňáková 
KSPED/Sp-ME106B/23  Zážitkové umenie v pedagogike mentálne postihnutých 2 1sP + 1sC  SK      Kováčová 


Blok - Blok spoločensko-vedného zamerania v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých
  Študent si zapisuje predmety z tohto bloku v minimálnom počte 6 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-ME107B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty   3 8sP + 8sC  SK        Chanasová 
KSPED/Sp-ME108B/23  Špeciálna literárna výchova 2 4sP + 4sC  SK        Kováčová 
KSPED/Sp-ME110B/23  Tréning sociálnych zručností v pedagogike mentálne postihnutých 2 4sC  SK      Dudek 
KSPED/Sp-ME109B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť   3 8sP + 8sC  SK      Čarnická 
KSPED/Sp-ME111B/23  Tréning komunikačných zručností v pedagogike mentálne postihnutých 2 4sC  SK      Dudek 
KSPED/Sp-ME112B/23  Tréning autonómnych zručností v pedagogike mentálne postihnutých 2 4sC  SK      Dudek 


Blok - Blok umelecko-výchovného a telovýchovného zamerania v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých
  Študent si zapisuje predmety z tohto bloku v minimálnom počte 6 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-ME113B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb   3 8sP + 8sC  SK        Stupák 
KSPED/Sp-ME114B/23  Špeciálna dramatická výchova 2 4sP + 4sC  SK        Chanasová 
KSPED/Sp-ME115B/23  Škola v prírode 1   2 4sC  SK        Stupák 
KSPED/Sp-ME116B/23  Škola v prírode 2   2 4sC  SK        Stupák 
KSPED/Sp-ME117B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra - výtvarná výchova   3 8sP + 8sC  SK      Maliňáková 
KSPED/Sp-ME118B/23  Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra - hudobná výchova 3 8sP + 8sC  SK      Maliňáková 
KSPED/Sp-ME119B/23  Špeciálna výtvarná výchova 2 4sP + 4sC  SK      Maliňáková 

 
 
Výberové predmety

Blok - špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-ME100C/23  Kompetencie špeciálneho pedagóga v špeciálno-pedagogických zariadeniach 2 1sC  SK      Hladush, Kováčová 
KSPED/Sp-ME101C/23  Kompetencie špeciálneho pedagóga v poradenských zariadeniach 2 1sC  SK      Maliňáková 
KSPED/Sp-ME102C/23  Špecifiká dokumentácie v poradenských zariadeniach 2 1sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-ME103C/23  Špecifiká dokumentácie v špeciálno-výchovných zariadeniach 2 1sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-ME104C/23  Tretí sektor a mimovládne organizácie 2 1sC  SK      Stupák 
KSPED/Sp-ME105C/23  Projektovanie v špeciálnopedagogickom poradenstve 2 1sC  SK      Belková 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - špec. peda. a peda. ment. post. Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-ME100S/23  Štátna záverečná skúška - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých   16   SS         
KSPED/Sp-ME101S/23  Obhajoba záverečnej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov