Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
pme3na - špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Martina Magová, Ph.D. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: dr hab. Mieczyslaw Dudek - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. - podprogram špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE100A/23  Pedagogická propedeutika   4 8sP  SK    Gejdoš 
KSPED/Sp-BE101A/23  Základy a história špeciálnej pedagogiky   7 12sP + 8sC  SK    Magová 
KSPED/Sp-BE103A/23  Špeciálnopedagogické poradenstvo 1   7 12sP + 8sC  SK    Kováčová 
KSPED/Sp-BE102A/23  Pedagogicko-psychologický výcvik 1   4 4sP + 12sC  SK    Kolibová 
KSPED/Sp-BE104A/23  Pedagogika mentálne postihnutých   7 12sP + 8sC  SK    Stupák, Hladush 
KSPED/Sp-BE105A/23  Všeobecná a vývinová psychológia   7 8sP + 8sC  SK    Kolibová 
KSPED/Sp-BE106A/23  Determinanty vývinu jednotlivca s mentálnym postihnutím   6 8sP + 8sC  SK    Orieščiková, Stupák 
KSPED/Sp-BE107A/23  Špeciálnopedagogické poradenstvo 2   6 12sP + 8sC  SK    Magová, Hrčová 
KSPED/Sp-BE109A/23  Špeciálnopedagogická prax 1   3 4sP + 8sC  SK      Homolová 
KSPED/Sp-BE110A/23  Pedagogicko-psychologický výcvik 2 4 4sP + 12sC  SK    Kolibová 
KSPED/Sp-BE108A/23  Pedagogická a sociálna komunikácia 4 4sP + 8sC  SK    Gejdoš, Tišťanová, Majdanová, Kováčová 
KSPED/Sp-BE111A/23  Psychológia postihnutých a patopsychológia dieťaťa 5 12sP + 8sC  SK    Kolibová 
KSPED/Sp-BE112A/23  Diagnostika a prognostika v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých 6 8sP + 12sC  SK    Hrčová 
KSPED/Sp-BE113A/23  Kazuistický seminár 5 4sP + 12sC  SK    Dudek, Hudecová 
KSPED/Sp-BE114A/23  Pedagogicko-psychologický výcvik 3 4 4sP + 12sC  SK    Kolibová 
KSPED/Sp-BE115A/23  Špeciálnopedagogická prax 2 4 8sP + 8sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-BE116A/23  Legislatívne dokumenty v špeciálnej pedagogike 5 8sP + 8sC  SK    Stupák, Orieščiková 
KSPED/Sp-BE117A/23  Základy expresívnych terapií a terapeutických prístupov 5 8sP + 8sC  SK    Hladush 
KSPED/Sp-BE118A/23  Špeciálnopedagogická prax 3 4 8sP + 8sC  SK      Orieščiková 
KSPED/Sp-BE119A/23  Základy špeciálnopedagogickej didaktiky 6 8sP + 12sC  SK    Hrčová, Magová, Orieščiková 
KSPED/Sp-BE120A/23  Špecifiká práce a kompetencie asistenta učiteľa v škole 6 12sP + 8sC  SK    Hladush, Orieščiková, Pačnárová, Kováčová 
KSPED/Sp-BE121A/23  Sprevádzanie rodiny s jednotlivcom s mentálnym postihnutím 5 8sP + 8sC  SK    Hrčová, Švábová 
KSPED/Sp-BE122A/23  Seminár k záverečnej práci 1 2 4sC  SK      Kováčová 
KSPED/Sp-BE123A/23  Seminár k záverečnej práci 2 2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok 1 - špeciálne výchovy a základy expresívnych terapií v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých
  Študent si zapisuje z tohto bloku predmety v minimálnom počte 12 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE100B/23  Špeciálna literárna výchova a biblioterapia 4 4sP + 12sC  SK      Švábová 
KSPED/Sp-BE101B/23  Špeciálna výtvarná výchova a arteterapia 4 4sP + 12sC  SK      Kováčová 
KSPED/Sp-BE102B/23  Špeciálna telesná výchova a psychomotorická terapia 4 4sP + 12sC  SK      Stupák 
KSPED/Sp-BE103B/23  Špeciálna hudobná výchova a muzikoterapia   4 4sP + 12sC  SK      Homolová, Švábová 
KSPED/Sp-BE104B/23  Špeciálna pracovná výchova a ergoterapia 4 4sP + 12sC  SK      Kováčová 
KSPED/Sp-BE105B/23  Špeciálna dramatická výchova a dramatoterapia 4 4sP + 12sC  SK      Švábová, Kováčová 
KSPED/Sp-BE106B/23  Multisenzorické a senzorické prístupy 4 4sP + 12sC  SK      Hrčová 


Blok - Blok 2 - stratégie podpory jednotlivcov s postihnutím, narušením a ohrozením v špeciálnej pedagogike
  Študent si zapisuje z tohto bloku predmety v minimálnom počte 8 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE107B/23  Základy stratégií a podpora jednotlivcov v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých   3 8sP + 4sC  SK      Dudek 
KSPED/Sp-BE108B/23  Stratégie a podpora jednotlivcov s poruchou autistického spektra v špeciálnopedagogickom procese   4 4sP + 12sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-BE109B/23  Stratégie a podpora jednotlivcov s mentálnym postihnutím v špeciálnopedagogickom procese 4 4sP + 12sC  SK      Pačnárová 
KSPED/Sp-BE110B/23  Stratégie a podpora jednotlivcov s viacnásobným postihnutím v špeciálnopedagogickom procese 4 4sP + 12sC  SK      Hrčová 
KSPED/Sp-BE111B/23  Stratégie a podpora jednotlivcov s poruchami učenia v špeciálnopedagogickom procese 4 4sP + 12sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-BE112B/23  Stratégie a podpora jednotlivcov s poruchami správania v špeciálnopedagogickom procese 4 4sP + 12sC  SK        Brčiaková 


Blok - Blok 3 - špecifiká práce s jednotlivcom s postihnutím, narušením a ohrozením
  Študent si zapisuje z tohto bloku predmety v minimálnom počte 6 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE113B/23  Špecifiká práce s jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých   3 8sP + 4sC  SK      Dudek 
KSPED/Sp-BE114B/23  Špecifiká práce s jednotlivcami s poruchou autistického spektra 4 4sP + 12sC  SK      Magová 
KSPED/Sp-BE115B/23  Špecifiká práce s jednotlivcami s mentálnym postihnutím 4 4sP + 12sC  SK      Orieščiková, Majdanová 
KSPED/Sp-BE116B/23  Špecifiká práce s jednotlivcami s viacnásobným postihnutím 4 4sP + 12sC  SK      Hrčová 
KSPED/Sp-BE117B/23  Špecifiká práce s jednotlivcami s poruchami učenia 4 4sP + 12sC  SK        Čarnická 
KSPED/Sp-BE118B/23  Špecifiká práce s jednotlivcami s poruchami správania 4 4sP + 12sC  SK        Brčiaková 


Blok - Blok 4 - špecifické kompetencie špeciálneho pedagóga
  Študent si zapisuje z tohto bloku predmety v minimálnom počte 6 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE120B/23  Zimný výcvikový kurz 3 4sP + 8sC  SK      Stupák 
KSPED/Sp-BE119B/23  Letný výcvikový kurz   3 4sP + 8sC  SK      Homolová 
KSPED/Sp-BE122B/23  Náhradná výchova   3 4sP + 4sC  SK         
KSPED/Sp-BE121B/23  Plavecký výcvik 3 4sP + 4sC  SK      Stupák 
KSPED/Sp-BE123B/23  Základy prvej pomoci 3 4sP + 8sC  SK        Hrkľová 
KSPED/Sp-BE124B/23  Spolupráca rodiny a školy 3 4sP + 4sC  SK      Tišťanová 

 
 
Výberové predmety

Blok - špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE100C/23  Špecifiká práce v školskom klube detí 2 4sP + 4sC  SK  1, 2, 3        Kušnírová 
KSPED/Sp-BE101C/23  Špecifiká práce v liečebno-výchovných zariadeniach 2 4sP + 4sC  SK  1, 2, 3        Kušnírová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - špec. peda. a peda. ment. post. Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSPED/Sp-BE100S/23  Štátna záverečná skúška - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých   15   SS         
KSPED/Sp-BE101S/23  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov