Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
scbna - sociálna práca bakalárska denná
Študijný odbor:
33. - sociálna práca
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - podprogram sociálna práca bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. - podprogram sociálna práca bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - podprogram sociálna práca bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PhDr. Katarína Kohútová, PhD. - podprogram sociálna práca bakalárska denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - sociálna práca bakalárska
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-BD100A/22  Filozofické a historické východiská sociálnej práce   4 3P  SK    Markovič 
KSP/Sc-BD101A/22  Pedagogicko-psychologický základ pre sociálnu prácu 1   5 2P + 2C  SK    Kohútová, Masariková 
KSP/Sc-BD102A/22  Sociálna politika   4 3P + 1C  SK    Kamanová 
KSP/Sc-BD103A/22  Sociológia   5 3P + 1C  SK    Almašiová 
KSP/Sc-BD104A/22  Základy práva pre sociálnu prácu   5 3P + 1C  SK    Čech 
KSP/Sc-BD105A/22  Tréning v sociálnej práci - sebapoznávanie   1 2C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-BD106A/22  Sociálna práca s jednotlivcom   6 3P + 2C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-BD107A/22  Odborná prax - študijné návštevy   5 1P + 4C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-BD108A/22  Diverzita a inklúzia   5 3P + 2C  SK    Fričová, Rusnáková 
KSP/Sc-BD109A/22  Pedagogicko-psychologický základ pre sociálnu prácu 2   7 3P + 2C  SK    Kohútová, Masariková 
KSP/Sc-BD110A/22  Tréning v sociálnej práci - komunikácia   1 2C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-BD111A/22  Sociálna práca so skupinou   5 2P + 2C  SK    Markovič 
KSP/Sc-BD112A/22  Supervidovaná odborná prax 1   5 1P + 4C  SK  KSP/Sc-BD107A/22   Štefáková 
KSP/Sc-BD113A/22  Teórie sociálnej práce   4 3P + 1C  SK    Rusnáková, Masariková 
KSP/Sc-BD114A/22  Základy poradenstva   4 2P + 1C  SK    Labáth, Masariková 
KSP/Sc-BD115A/22  Tréning v sociálnej práci - tímová práca   1 2C  SK    Labáth 
KSP/Sc-BD116A/22  Sociálna práca s komunitou   5 2P + 2C  SK    Rusnáková, Masariková 
KSP/Sc-BD117A/22  Supervidovaná odborná prax 2   5 1P + 4C  SK  KSP/Sc-BD107A/22   Štefáková 
KSP/Sc-BD118A/22  Sociálna patológia   7 3P + 2C  SK    Rusnáková 
KSP/Sc-BD119A/22  Sociálne služby   6 3P + 2C  SK    Kamanová 
KSP/Sc-BD120A/22  Tréning v sociálnej práci - prezentačné zručnosti   1 2C  SK    Fričová 
KSP/Sc-BD121A/22  Základy metodológie a štatistiky v sociálnej práci   7 3P + 3C  SK    Almašiová, Kohútová 
KSP/Sc-BD122A/22  Supervidovaná odborná prax 3   5 1P + 4C  SK    Štefáková 
KSP/Sc-BD123A/22  Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela   5 3P + 2C  SK    Rusnáková, Čech 
KSP/Sc-BD124A/22  Politika zamestnanosti   5 3P + 1C  SK    Markovič, Čech, Fričová 
KSP/Sc-BD125A/22  Tréning v sociálnej práci - empatia   1 2C  SK    Fričová 
KSP/Sc-BD126A/22  Klientske skupiny v sociálnej práci   7 3P + 1C  SK    Kamanová 
KSP/Sc-BD128A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Almašiová, Fričová 
KSP/Sc-BD127A/22  Súvislá odborná prax   5 1P + 4C  SK  KSP/Sc-BD112A/22   Kamanová, Štefáková 
KSP/Sc-BD129A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - trajektória: Metódy sociálnej práce
  Študent si môže vyberať predmety aj mimo trajektórií.
  Študent si vyberá zo všetkých PVP predmetov v minimálnom počte 20 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-BD101B/22  Závislosti a spoločnosť 4 1P + 1C  SK      Almašiová 
KSP/Sc-BD103B/22  Arteterapia   4 1P + 1C  SK      Masariková 
KSP/Sc-BD105B/22  Terénna sociálna práca 4 1P + 1C  SK      Fričová 
KSP/Sc-BD107B/22  Koučing a mentoring   4 1P + 1C  SK      Štefáková 
KSP/Sc-BD109B/22  Digitálna sociálna práca 4 1P + 1C  SK      Markovič 


Blok - trajektória: Cieľové skupiny sociálnej práce
  Študent si môže vyberať predmety aj mimo trajektórií.
  Študent si vyberá zo všetkých PVP predmetov v minimálnom počte 20 kreditov za celé štúdium.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-BD100B/22  Prístupy k práci s menšinami   4 1P + 1C  SK      Markovič 
KSP/Sc-BD102B/22  Sociálna práca s utečencami 4 1P + 1C  SK      Markovič 
KSP/Sc-BD104B/22  Kazuistický seminár   4 2C  SK      Fričová 
KSP/Sc-BD106B/22  Sociálna práca s osobami s postihnutím 4 1P + 1C  SK      Kamanová 
KSP/Sc-BD108B/22  Demografia   4 1P + 1C  SK      Fričová 

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - sociálna práca bakalárska
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-BD100S/22  Štátna záverečná skúška - Sociálna práca   15   SS         
KSP/Sc-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov