Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
sce2na - sociálna práca Mgr. externá forma
Študijný odbor:
33. - sociálna práca
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - podprogram sociálna práca Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - podprogram sociálna práca Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PhDr. Katarína Kohútová, PhD. - podprogram sociálna práca Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. - podprogram sociálna práca Mgr. externá forma
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - sociálna práca Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-ME100A/23  Formy sociálnej práce   3 8sP + 4sC  SK    Fričová, Kamanová 
KSP/Sc-ME101A/23  Metodológia výskumu   7 12sP + 8sC  SK    Almašiová, Kohútová 
KSP/Sc-ME102A/23  Vybrané klientské skupiny sociálnej práce   6 12sP + 4sC  SK    Labáth, Štefáková 
KSP/Sc-ME103A/23  Manažment a projektovanie v sociálnej sfére   5 12sP + 4sC  SK    Kamanová, Masariková 
KSP/Sc-ME104A/23  Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela   3 8sP  SK    Rusnáková, Čech 
KSP/Sc-ME105A/23  Sociálna práca s deťmi a rodinami   5 12sP + 4sC  SK    Rusnáková, Fričová 
KSP/Sc-ME106A/23  Teórie a prístupy v sociálnej práci   4 12sP  SK    Markovič 
KSP/Sc-ME107A/23  Sociálna práca založená na dôkazoch   3 4sP + 4sC  SK    Fričová, Kohútová 
KSP/Sc-ME108A/23  Ľudské správanie v sociálnom prostredí   3 4sP + 4sC  SK    Almašiová 
KSP/Sc-ME109A/23  Sociálne zabezpečenie   4 8sP + 4sC  SK    Kamanová 
KSP/Sc-ME115A/23  Priebežná odborná prax 1   5 4sP + 16sC  SK    Štefáková 
KSP/Sc-ME110A/23  Supervízia 3 4sP + 8sC  SK    Labáth, Rusnáková 
KSP/Sc-ME111A/23  Metódy sociálnej práce 3 8sP + 4sC  SK    Rusnáková, Masariková 
KSP/Sc-ME112A/23  Sociálne poradenstvo 2 4sP + 8sC  SK    Masariková 
KSP/Sc-ME116A/23  Priebežná odborná prax 2 5 4sP + 16sC  SK    Štefáková 
KSP/Sc-ME113A/23  Digitálna sociálna práca s deťmi a mládežou 6 8sP + 8sC  SK    Markovič 
KSP/Sc-ME118A/23  Seminár k záverečnej práci 1 1 4sC  SK      Almašiová, Fričová 
KSP/Sc-ME117A/23  Súvislá odborná prax 5 4sP + 16sC  SK    Štefáková 
KSP/Sc-ME114A/23  Tréning v sociálnej práci (asertivita, mediácia a etika) 2 12sC  SK    Kohútová, Labáth, Markovič, Masariková 
KSP/Sc-ME119A/23  Seminár k záverečnej práci 2 2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - sociálna práca Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-ME100B/23  Resocializačné metódy   4 4sP + 4sC  SK      Fričová 
KSP/Sc-ME101B/23  Socioterapia 4 4sP + 4sC  SK      Štefáková 
KSP/Sc-ME102B/23  Sociálna práca s deťmi a mládežou   4 4sP + 4sC  SK      Rusnáková 
KSP/Sc-ME103B/23  Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca   4 4sP + 4sC  SK      Čech 
KSP/Sc-ME104B/23  Školská sociálna práca 4 4sP + 4sC  SK      Fričová 
KSP/Sc-ME105B/23  Sociálna práca so seniormi 4 4sP + 4sC  SK      Kamanová 

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - sociálna práca Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KSP/Sc-ME100S/23  Štátna záverečná skúška (Sociálna práca)   16   SS         
KSP/Sc-ME101S/23  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov