Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
uzbena - učiteľský základ bakalárska externá
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. - podprogram učiteľský základ bakalárska externá
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. - podprogram učiteľský základ bakalárska externá
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ bakalárska externá
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/Uz-BE100A/22  Pedagogická propedeutika   4 8sP  SK    Gejdoš 
KPED/Uz-BE102A/22  Somatický vývin dieťaťa a dorastu   4 8sP  SK    Hrkľová, Balážová 
KPED/Uz-BE103A/22  Všeobecná a vývinová psychológia   7 8sP + 8sC  SK      Zastková, Pažítková, Kohútová 
KPED/Uz-BE104A/22  Sociologické aspekty edukácie   5 8sP  SK    Emmerová 
KPED/Uz-BE105A/22  Pedagogická a sociálna komunikácia   4 4sP + 8sC  SK    Gejdoš, Tišťanová, Majdanová 
KPED/Uz-BE107A/22  Didaktika   8 8sP + 12sC  SK    Jablonský, Tišťanová 
KPED/Uz-BE101A/22  Prosociálna výchova   4 4sP + 4sC  SK    Jablonský, Karasová 
KPED/Uz-BE106A/22  Základy špeciálnej pedagogiky   4 8sP + 8sC  SK    Belková 


Blok - učiteľský základ bakalárska externá- semináre k ZP
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-BE108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 4sC  SK      Adamko 
KHU/Uz-BE109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ bakalárska externá
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/Uz-BE100S/22  Štátna záverečná skúška - Pedagogika   5   SS         
KHU/Uz-BE101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov