Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
uze2na - učiteľský základ Mgr. externá forma
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. - podprogram učiteľský základ Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. - podprogram učiteľský základ Mgr. externá forma
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/Uz-ME100A/23  Pedagogická a školská psychológia   4 8sP + 8sC  SK    Zastková 
KPED/Uz-ME101A/23  Výskumné metódy v pedagogických vedách   4 8sP + 4sC  SK    Jablonský, Siváková 
KPED/Uz-ME102A/23  Pedagogická diagnostika žiaka   3 8sP + 4sC  SK    Siváková, Gejdoš 
KPED/Uz-ME103A/23  Školský manažment a legislatíva   2 4sP  SK    Jablonský, Kamoďa 
KPED/Uz-ME104A/23  Prevencia sociálnopatologických javov 4 8sP  SK    Emmerová 
KPED/Uz-ME105A/23  Inkluzívne prístupy v školskej edukácii 3 8sP + 4sC  SK    Kováčová, Homolová 


Blok - učiteľský základ Mgr. externá forma - semináre k ZP
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-ME106A/23  Seminár k záverečnej práci 1 1 4sC  SK      Adamko 
KHU/Uz-ME107A/23  Seminár k záverečnej práci 2 2 4sC  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-ME101S/23  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov