Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.
Email:
helena.kaducakova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kadučáková
I.2 - Meno
Helena
I.3 - Tituly
prof. PhDr. Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1962
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie Andreja Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
helena.kaducakova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7861?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3427-8583

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
FZaSP TU v Trnave 1998 odbor Ošetrovateľstvo, študijný program Ošetrovateľstvo a rehabilitácia
PF KU v RUžomberku 2011 odbor Sociálna práca, študijný program Sociálna práca
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
FZaSP TU v Trnave 2000 odbor Ošetrovateľstvo, študijný program Ošetrovateľstvo a rehabilitácia
PF KU v Ružomberku 2013 odbor Sociálna práca, študijný program Sociálna práca
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2005 odbor Ošetrovateľstvo, študijný program Ošetrovateľstvo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
odbor Ošetrovateľstvo, študijný program Ošetrovateľstvo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
odbor Ošetrovateľstvo, študijný program Ošetrovateľstvo
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Katedra ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku 2022 -trvá
docent Katedra ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku 2008 -2022
prorektorka pre vzdelávanie KU v Ružomberku 2016 - 2018
prodekanka pre akreditáciu a kvalitu FZ KU v Ružomberku FZ KU v Ružomberku 2013 – 2015
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie FZ KU v Ružomberku 2005 – 2013
odborný asistent, vedúca Katedry ošetrovateľstva ÚZaSP PF KU v Ružomberku 2003 – 2005
docent Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2013 – 2021
detská sestra JIS/detské oddelenie NsP Dolný Kubín 1981 – 2003

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
špecializačné štúdium: Komplexná intenzívna starostlivosť v pediatrii Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava 1994
2000 Doplňujúce pedagogické štúdium: Učiteľstvo odborných predmetov pre SZŠ PF UK v Bratislave 2000
Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. Frýdek-Místek 2005
Nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. Frýdek-Místek 2005
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite SZU v Bratislave 2010
Muzikoterapia Krakow – Malopolskie Centrum Wspólpracy, Edukacji i Doradztwa 2022
Základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC Centrum paliativní péče, z. ú. Praha 2022
Komunikačný kurz ELNEC Centrum paliativní péče, z. ú. Praha 2023
Doktorské štúdium- rigorózna skúška: Ošetrovateľstvo FZaSP TU v Trnave 2002
Kurz nemeckého jazyka [dig] Media Intensivkurs - GmbH - Graz, Rakusko 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľský proces a potreby Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Komunitné ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Pediatrické a neonatologické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Ochrana zdravia, podpora a výchova k zdraviu Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Pedagogika, psychológia a sociológia Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Súvislá odborná prax Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Klinické cvičenia Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo
Komunikácia Ošetrovateľstvo bakalársky Ošetrovateľstvo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
186
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
63
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
152
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
62
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
95
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
69
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Loneliness and Satisfaction with Life among Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19052929 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 19, č. 5, s. 1-1 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (25%), Mikla, Marzena (25%), Kadučáková, Helena (25%), Grochans, Elżbieta (25%) – IF 4,614

Correlation between Positive Orientation and Control of Anger, Anxiety and Depression in Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19042482 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 19, č. 4, s. 1-1 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (16,6%), Mikla, Marzena (16,6%), Kadučáková, Helena (16,6%), Grochans, Elżbieta (16,6%), Valcarcel, Maria Dolores Roldán (16,6%), Cybulska, Anna Maria (16,6%) – IF 4,614 

Health Behaviours and the Sense of Optimism in Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19042388 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 19, č. 4, s. 1-1 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (20%), Mikla, Marzena (20%), Kadučáková, Helena (20%), Schneider-Matyka, Daria (20%), Grochans, Elzbieta (20%) – IF 4,614

Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph17239062 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, roč. 17, č. 23, s. 9062-9062 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661- 7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Suliga, Edyta (9%), Ciesla, Elzbieta (9%), Michel, Sven (9%), Martin, Titus (9%), Sliwinski, Grzegorz (9%), Braun, Alexander (9%), Koziel, Dorota (9%), Gluszek, Stanislaw (

Role of global self-esteem in predicting life satisfaction of nursing students in Poland, Spain and Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph17155392 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, roč. 17, č. 15, 1-13 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (20%), Grochans, Elżbieta (20%), Mikla, Marzena (20%), Kadučáková, Helen (20%), Jóźwik, Marcin (20%)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

Loneliness and Satisfaction with Life among Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19052929 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 19, č. 5, s. 1-1 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (25%), Mikla, Marzena (25%), Kadučáková, Helena (25%), Grochans, Elżbieta (25%) – IF 4,614

Correlation between Positive Orientation and Control of Anger, Anxiety and Depression in Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19042482 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 19, č. 4, s. 1-1 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (16,6%), Mikla, Marzena (16,6%), Kadučáková, Helena (16,6%), Grochans, Elżbieta (16,6%), Valcarcel, Maria Dolores Roldán (16,6%), Cybulska, Anna Maria (16,6%) – IF 4,614 

Health Behaviours and the Sense of Optimism in Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19042388 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 19, č. 4, s. 1-1 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (20%), Mikla, Marzena (20%), Kadučáková, Helena (20%), Schneider-Matyka, Daria (20%), Grochans, Elzbieta (20%) – IF 4,614

Personalized Healthcare: The Importance of Patients' Rights in Clinical Practice from the Perspective of Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia-A CrossSectional Study. DOI 10.3390/jpm11030191 In: JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE, 2021, roč. 11, č. 3, 191-191. [angličtina] Kupcewicz, Ewa (12,5%), Grochans, Elzbieta (12,5%), Kadučáková, Helena (12,5%), Mikla, Marzena (12,5%), Bentkowska, Aleksandra (12,5%), Kupcewicz, Adam (12,5%), Andruszkiewicz, Anna (12,5%), Jozwik, Marcin(12,5%)

Problems, stressors and needs of children and adolescents with cancer [elektronický dokument]. DOI 10.3390/children8121173 In: Children. Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 8, č. 12, s. 1-16 [online]. ISSN (online) 2227-9067. [angličtina] Lewandowska, Anna (12,5%), Zych, Barbara (12,5%), Papp, Katalin (12,5%), Zrubcová, Dana (12,5%), Šupínová, Mária (12,5%), Apay, Serap Ejder (12,5%), Nagorska, Malgorzata (12,5%), Kadučáková, Helena (12,5%) 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

MAZUR-WŁODARCZYK, K., GRUSZECKA-KOSOWSKA, A. 2022. Conventional or Organic? Motives and Trends in Polish Vegetable Consumption International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 8: 4667. 

BODYS-CUPAK, I., ŚCISŁO, L., KÓZKA, M. Psychosocial Determinants of Stress Perceived among Polish Nursing Students during Their Education in Clinical Practice. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 3410. https://doi.org/10.3390/ijerph19063410 

AGHERINIA, M., SHAHRI, L., SABET B., SAMANEH, T., MANSOOREH. Professional Ethics Relationship with Patient’s Rights Charter Observance among Nurses and Midwives [elektronický dokument]. DOI 10.32598/jhnm.32.1.2106 In: Journal of Holistic Nursing and Midwifery. Rasht: Guilan University of Medical Sciences, 2022, roč. 32, č. 1, s. 10-19 [tlačená forma] [online]. ISSN 2588-3712. ISSN (online) 2588-3720. https://hnmj.gums.ac.ir/article-1-1783-en.pdf

AURELI, V., ROSSI, L. Nutrition Knowledge as a Driver of Adherence to the Mediterranean Diet in Italy. 2022. Frontiers in Nutrition, 9, art. no. 804865, 2.0-85127966421Document Type: Article Publication Stage: Final Source: Scopus.

LABRAGUE, LEODORO J. Resilience as a mediator in the relationship between stress-associated with the Covid-19 pandemic, life satisfaction, and psychological well-being in student nurses: A cross-sectional study. Nurse Education in Practice, Volume 56, 2021,103182, ISSN 1471-5953, https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103182.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S14715953 21002183)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 009KU-4/2022 Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov Projekt financovaný zo zdrojov MŠVVaŠ SR

WZiNM DS/7/2015 Porównanie oceny obciąźenia psychicznego w praci pielęgniarky onkolgicznej na Słowacji i w Polsce

Department of Nursing, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (PL) Department of Nursing, Faculty of Health, Catholic University in Ruzomberok (SK) Department of Nursing, University of Murcia, Campus de Espinardo (ES) Wybrane aspekty jakości źycia i zasobów osobistych a zachowania zdrowotne studentów pielęgniarstwa w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się zakaźeń wirusem SARS-CoV-2 w polsce, Hiszpanii i Słowacji (2020_2022)

Department of Nursing, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (PL) Department of Nursing, Faculty of Health, Catholic University in Ruzomberok (SK) Department of Nursing, University of Murcia, Campus de Espinardo (ES) Wybrane aspekty jakości źycia i zasobów osobistych studentów kierunków medycznych (2018-2020)

Jan Kochanowski University of Kielce (PL) Faculty of Health, Catholic University in Ruzomberok (SK) Comenium University in Bratislava (SK)

Physical activity, nutritional status and dietary behaviors of university students (2020-2022)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku 2005 - trvá
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity KU v Ružomberku 2016 - trvá
Člen Vedeckej rady Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2012 -trvá
Člen prezídia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku 2017 - trvá
Člen Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych vedách v SR 2015 - trvá
Člen Riadiaceho výboru pre kvalitu na Katolíckej univerzite v Ružomberku KU v Ružomberku 2021 - trvá
Člen Vedeckej rady edice odborných publikací v oboru Nelérařske zdravotnické vědy. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2016 - trvá
Člen komisie pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia MŠVVaŠ SR MŠVVaŠ SR 2016-2018
Posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Slovenská akreditačná agentúry 2020 - trvá
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium FZaSP TU v Trnave 2011 - 2015
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium FZ KU v Ružomberku 2011-2015
Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu sestra 78 zameranú na problematiku špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov ako i sústavné vzdelávanie MZ SR 2011-2018
Členstvo v redakčnej rade časopisu Studia Medyczne – Kielce, ISSN 1899-1874 (PL) 2011 - trvá
Členstvo v redakčnej rade časopisu Pielęgniarstwo Polskie – Poznań, ISSN 0860-8466 (PL) 2014- trvá
Členstvo v redakčnej rade časopisu Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu – Włocławek, ISSN 2451-1846 (PL) 2015 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce - Poľská republika 15. -20. 3. 2010 Mobilita ERASMUS za účelom výučby
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego Krakow - Poľská republika 21.-26. 3. 2011 Mobilita ERASMUS za účelom výučby
Univerzita T. Bati ve Zlíne Zlín - Česká republika 16.-20.4. 2012 Mobilita ERASMUS za účelom výučby
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego Krakow - Poľská republika 19.-23.11.2013 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Universidad Católica „Santa Teresa de Jesus“ de Ávila Avila- Španielsko 13.-17.10.2014 Mobilita ERASMUS za účelom výučby
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce - Poľská republika 23.-25.3.2015 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego Krakow - Poľská republika 15.-19.10.2012 Mobilita ERASMUS za účelom výučby
Podhalanska Pans.Wysza Szkola Zawodowa Nowy Targ - Poľská republika 6.-8.4.2016 M mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa - Poľská republika 26.-28.4.2017 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Wysza Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci Ostrowiec Ostrowiec Świętokrzyski - Poľská republika 12.-16.3.2018 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce - Poľská republik 2.4.-5.4.2019 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego Krakow- Poľská republika 21 -24.06.2021 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
St. Christopher Oncology Hospice,Foundation in Warsaw Warszawa - Poľská republika 23.-26. 8. 2021 Mobilita ERASMUS+ za účelom školenia

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-11-11