Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Jana Moravčíková
Email:
janka.moravcikova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Moravčíková
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1955
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
I.6 - Adresa pracoviska
nám. Andreja Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
asistent
I.8 - E-mailová adresa
janka.moravcikova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
zdravotná sestra, detské oddelenie, interné oddelenie: oddelenie, JIS, ambulancia, funkčné vyšetrovacie metódy, Klinika nukleárnej medicíny ÚVN SNP Ružomberok, FN 1974-2020
zdravotná sestra, Klinika nukleárnej medicíny ÚVN SNP Ružomberok, FN 2021-doteraz
garant pre certifikačné štúdium: Funkčné vyšetrovacie metódy Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 2021-doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADF : Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u mladých jedincov (študentov) / Lacko Anton, Blažíček Pavol, Tupý Jaromír, Straka Ján, Moravčíková Janka, Zachar Lukáš, Čurilla Eduard, 2015. In: Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1337-723X. - Roč. 8, č. 1 (2015), s. 13-18.
AED : Diagnostika Parkinsonovej choroby a diabetickej autonómnej neuropatie pomocou radionuklidov / Lacko Anton, Madarasz Štefan, Koleda Peter, Straka Ján, Kobela Jozef, Moravčíková Janka, Gadušová Mária, Domenik Jozef, Lepej Ján (Recenzent), Renker Bohuš (Recenzent), Žilínek Viliam (Recenzent), 2014. In: Metódy nukleárnej medicíny v klinickej praxi. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0155-1. - S. 143-177.
AED : Rádionuklidové metódy v angiologickej a kardiologickej diagnostike / Lacko Anton, Straka Ján, Moravčíková Janka, Urban Miroslav, Hruboň Antonín, Čurilla Eduard, Rutowski Jan Antoni, Lepej Ján (Recenzent), Renker Bohuš (Recenzent), Žilínek Viliam (Recenzent), 2014. In: Metódy nukleárnej medicíny v klinickej praxi. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0155-1. - S. 8-48.
AED : Vyšetrenie včasných zmien mikrocirkulácie / Lacko Anton, Mokáň Marián, Moravčíková Janka, Straka Ján, Tupý Jaromír, Rutowski Jan Antoni, Lepej Ján (Recenzent), Renker Bohuš (Recenzent), Žilínek Viliam (Recenzent), 2014. In: Metódy nukleárnej medicíny v klinickej praxi. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0155-1. - S. 49-77.
ADF : Rádionuklidová lymfografia v klinickej praxi / Straka Ján, Lacko Anton, Stranovská Magda, Chalachánová Iveta, Valko Peter, Moravčíková Janka, Ďurej Vladimír, Hruška Ján, 2011. In: Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1337-723X. - Roč. 4, č. 1 (2011), s. 4-6.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie