Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
Email:
jozef.babecka@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Babečka
I.2 - Meno
Jozef
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. A. Hlinku 48, 03401, Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
prodekan pre vedu a výskum, docent
I.8 - E-mailová adresa
jozef.babecka@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32665?mode=full&do=filterForm-submit&surname=Babe%C4%8Dka&university=722000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1592-0833

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva 09/2020-
Asistent, odborný asistent Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 03/2016-
sestra Caritas Oesterreich 03/2016-08/2020
sestra Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika, Klinika hrudnej chirurgie 10/2010-2015
sestra Hilfswerk Oesterreich 08/2009-02/2016

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Špecializačné štúdium, Ošetrovateľská starostlivosť v komunite Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ošetrovateľské techniky I. Ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľstvo Rádiologická technika I. Rádiologická technika
Komunikácia Rádiologická technika I. Rádiologická technika
Ošetrovateľské techniky II. Ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
23
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADM: BABECKA J., POPOVICOVA, M., BELOVICOVA, M., SNOPEK, P. (2021). Preffered Methods of Treating Obesity in Late Adulthood and Senior Age. In: Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print, p. 47-54.
ADM: BELOVICOVA, M., POPOVICOVA, M., BABECKA, J., SNOPEK, P. (2021). Metabolic Syndrome and NAFLD in a Social Reintegration Facility Environment - Project Results. In: Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print, p. 59-65.
ADM: POPOVICOVA, M., BELOVICOVA, M., SNOPEK, P., BABECKA, J. (2021). Key Predictors of Overweight and Obesity in Adult Population. In: Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print, p. 79-86.
ADE DUBROVINA, N., GULÁŠOVÁ, I., BABEČKA, J. (2020). Tendencies of the mortality rates from esophageal cancer in the EU countries and Ukraine. Kharkiv : ISSN 2308-7005
ADF BABEČKA, J., VIŠŇOVCOVÁ, E. 2021. Faktory ovplyvňujúce ošetrovateľskú starostlivosť o seniora v terminálnom štádiu ochorenia. In: Zdravotnícke štúdie. Vedecko - odborný recenzovaný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku: Vyd.: Verbum . XIII. roč. 2021, č. 1, s. 3-6, ISSN 1337-723X.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
ADE: BABECKA J., LACKO A. 2020. Proper adherence to pharmacotherapy in the elderly. Україна. Здоров’я нації. 2. 10.24144/2077-6594.3.2.2020.213712. ISSN 2077-6594.
ADE BABECKA, J. 2019. Nursing education for patients with diabetes mellitus type 2. Україна. Здоров’я нації. 10.24144/2077-6594.4.2019.193551
AEC BABECKA, J. 2020 Psychosocial changes in the quality of life in renal transplantant. Higher education and practice in nursing: materials of the scientific-practical conference with international participation, Zhytomyr, October 22-23, 2020 / ed. V.J. Shatila. - Zhytomyr: FOP Khudyakov OV, 2020. – 326 с. ISBN 978-966-655-899-5.
ADE BABECKA, J. 2020. Overweight and obesity of children and adolescents in Slovakia. Ukraine. The health of the nation. 10.24144/2077-6594.1.2020.197495.
AEC BABEČKA J., VIŠŇOVCOVÁ, E. 2021. Špecifiká komunikácie sestry s klientmi s mentálnym postihnutím. ZBORNÍK ZO VII. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE – ONLINE PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH Michalovce 13. november 2020. Vydavateľstvo: Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska. ISBN: 978-83-958245-2-4. s. 139 – 146.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
Babecka J. (2020). The impact of the Mediterranean diet on the health of the individual. In: Proceedings of scientific works. Days of Practical Obesitology and Metabolic Syndrome 16-18 July 2020. ISBN 978-83-958245-0-0. EAN 9788395824500 (2) Snopek, P., Bejtkovsky, J., Popovicova, M., Belovicova M. (2021). Eating and Lifestyle of University Students During the Worldwide Covid-19 Pandemic. In: Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print Klobusovska, I., Belovicova, M., Ivankova, V., Popovicovam M., Hudakova, T. (2021). Comparison of Health Literacy of the Population Regarding Healthy Diet and Chronic Liver Diseases – West vs. East of Slovakia. In: Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print
Dubrovina N, Gulášová I, Babečka J. (2020). Tendencies of the mortality rates from esophageal cancer in the EU countries and Ukraine. Kharkiv Surgical School 2020; 2: 102–7 (1) Kirkilevsky, S.I. 2020. PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MICRORNA-200B AND ERCC1 EXPRESSION IN TUMOR CELLS OF PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER. In: Experimental Oncology. 42, (3), p. 167-171. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-42-no-3.14822
Babecka, J. (2020). Overweight and obesity of children and adolescents in Slovakia. Ukraine. The health of the nation. 10.24144/2077-6594.1.2020.197495. (1) Snopek, P., Bejtkovsky, J., Popovicova, M., Belovicova M. (2021). Eating and Lifestyle of University Students During the Worldwide Covid-19 Pandemic. In: Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print
Babecka, J. (2019) Nursing education for patients with diabetes mellitus type 2. Zdorovja nacii. 2019; 57(4): 82-84. ISSN 2077-6594. (2) Kimáková I., Belovičová M. (2021). A look at the need for malnutrition management in an institutional care setting. ISSN 2077-6594. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2021. № 1 (63). DOI 10.24144/2077-6594.1.1.2021.227158 Petreková V., Belovičová M. 2020. The role of nurses in the prevention of metabolic syndrome in spa environment. ISSN 2077-6594. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2020. № 2 (59). DOI 10.24144/2077-6594.2.2020.202363
BABEČKA J., VIŠŇOVCOVÁ, E. 2021. Špecifiká komunikácie sestry s klientmi s mentálnym postihnutím. ZBORNÍK ZO VII. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE – ONLINE PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH Michalovce 13. november 2020. Vydavateľstvo: Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska ul. Moniuszki 1a, 00-014. Warszawa, Polska. ISBN: 978-83-958245-2-4. s. 139 – 146. (1) Barkasi, D. 2021. USE OF SELECTED THERAPIES IN HOME SOCIAL SERVICES AS PART OF SOCIAL REHABILITATION PROGRAMS. In: PROFESIYNI KOMPENTENTNOSTI FAKHIVTSIV FIZYCHNOYI TERAPIYI TA ERHOTERAPIYI: INNOVATSIYNI PIDKHODY. Materialy II naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu 21 – 22 zhovtnya, 2021. Ukraine. UZHHORODSʹKYY NATSIONALʹNYY UNIVERSYTET. ISBN 978-617-7798-68-1.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSS a PA, SLS) Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenska spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, sekcia pedagogických pracovníkov 2018
Člen volebnej komisie SSS a PA pri SLS Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenska spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek 01.01.2020 - 31.01.2024
Člen SKSAPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA) 2020-
Člen SKSAPA Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok 2021-
Člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku Predseda organizačného výboru medzinárodnej konferencie XV. roč. Ružomberské zdravotnícke dni 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Jihočseská univerzita České Budejovice 19.04.2021 - 20.04.2021, v trvaní 8 hodín Prednášková činnosť pre študentov 1. roč. Mgr. štúdia: 1.Didaktika v ošetrovateľstve so zameraním na klienta so zdravotným znevýhodnením 2. Praktický seminár – didaktika v ošetrovateľstve klient so zdravotným znevýhodnením 3. Edukácia v ošetrovateľstve – detský klient so zdravotným znevýhodnením
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotníckych štúdií 3.5.2021-6.5.2021 Prednášková činnosť pre študentov 1. ročníka magisterského programu Ošetrovateľstvo Stretnutie o možnosti ďalšej spolupráce medzi Univerzitou Pardubice a Katolickou univerzitou v Ružomberku v rámci projektovej činnosti, Workshop pre zamestnancov Fakulty zdravotníckych štúdií Univerzity Pardubice

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie