Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Email:
katarina.zrubakova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zrubáková
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita Ružomberok
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
katarina.zrubakova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Zrub%C3%A1kov%C3%A1&name=Katar%C3%ADna&university=722000000&faculty=722040000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6500-0325

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 2001 Ošetrovateľstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 2010 Ošetrovateľstvo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
funkčné miesto docent Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
ošetrovateľstvo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
detská sestra Dérerova NsP Bratislava, Detská klinika 1993-1994
sestra VÚ Nové Mesto nad Váhom, stomatologická ambulancia, pohotovostná služba v posádkovej ošetrovni 1994- 2003
odborný asistent Katedra ošetrovateľstva, Pedagogická fakulta KU Ružomberok 2003- 2005
odborný asistent, vedúci katedry , 2006-2009 vedúca katedry ošetrovateľstvo 2005- 2022
vedúci odbornej praxe Doliečovacie oddelenie, ÚVN SNP Ružomberok- FN, od marec 2023 Oddelenie dlhodobo chorých 2003-2015, od 1.10. 2021 po súčasnosť
docent Katedra ošetrovateľstva Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 2022 po súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
špecializačné štúdium: Stomatologická starostlivosť Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava 1996
Doplňujúce pedagogické štúdium: Učiteľstvo odborných predmetov pre SZŠ Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava 2001
Rigorózne štúdium- rigorózna práca Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 2003
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica 2011
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Gerontologické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Interné ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Neurologické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľstvo v ambulantnej a domácej starostlivosti Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Psychiatrické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
138
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
36
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Výskum v zdravotníctve Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Gerontologické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Seminár k záverečnej práci Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Komunikácia Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľské techniky 2 Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
194
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
71
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
63
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ABC Zrubáková, Katarína, Krajčík, Štefan a kol. Farmakologie v geriatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-2475-229-7.
AAA Zrubáková, Katarína, Bartošovič, Ivan a kolektív. Nefarmakologická liečba v geriatrii. Praha: Grada, 2019. 173 s. ISBN 978-80-871-2207-3.
ACA Šupínová, Mária, Zrubáková, Katarína a kol. Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov. Warsaw (Poľsko) : Collegium, 2019.136 s. ISBN 978-83-92951-5-7.
ADM Bartošovič Ivan, Zrubáková Katarína, Mikus, Peter, Šebová Irina. The Examination of Nutritional Status for Seniors Living in Social Institution. In: Clinical Social Work and Health Intervention. 2020, vol. 11, n.3, p. 85-91. ISSN 2076-9741.
ADN BARTOŠOVIČ, Ivan, ZRUBÁKOVÁ, Katarína, MIKUS, Peter, ŠEBOVA, Irina. Deväťročné porovnanie farmakoterapie seniorov v sociálnych inštitúciách. In Lekársky obzor, roč.69, 2020, č. 6, s. 190-193. ISSN 0457-4214 BARTOŠOVIČ, Ivan, ZRUBÁKOVÁ, Katarína, MIKUS, Peter, ŠEBOVA, Irina. Deväťročné porovnanie farmakoterapie seniorov v sociálnych inštitúciách. In Lekársky obzor, roč.69, 2020, č. 6, s. 190-193. ISSN 0457-4214
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
ADM Kopáčiková, Mária, Zrubáková, Katarína, Bartošovič, Ivan.Opinions of caring professionals on satisfying of spiritual needs in palliative care / – WOS CC In: Clinical SociaADM l Work and Health Intervention [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – ISSN 2222-386X. – ISSN (online) 2076-9741. – Roč. 10, č. 3 (2019), s. 50-59
ADM Bartošovič Ivan, Zrubáková Katarína, Mikus, Peter, Šebová Irina. The Examination of Nutritional Status for Seniors Living in Social Institution. In: Clinical Social Work and Health Intervention. 2020, vol. 11, n.3, p. 85-91. ISSN 2076-9741.
ADM Novysedláková, Mária , Zrubáková, Katarína. Home mechanical pulmonary ventilation from the view of nursing – SCOPUS In: Studia pneumologica et Phthiseologica. Praha (Česko) : Trios. – ISSN 1213-810X. Vol. 78, n. 4 (2018), p. 134-139.
ADM Zrubáková, Katarína ,Lehotská, Mária, Herinková, Anna, Podoba, Roman. The nurse as a member of an interprofessional team in the care of the oral cavity of cancer pacients. – WOS CC In: Studia Medyczne [textový dokument (print) Poznaň (Poľsko) : Termedia Publishing House. – ISSN 1899-1874. – ISSN (online) 2300-6722. – Vol. 36, n. 3 (2020), p. 230-234.

ADM Bartošovič, I., Ivánková Bartošovičová, I., Zrubáková, K., Mikus, P., Ochaba, R. Goljerová, I. Porovnanie polyfarmácie a farmakoterapie u seniorov v sociálnych inštitúciách v rokoch 2001 a 2019. In Vnitřní lékařství. 2023, Roč. 69, č.2 E4-E9. DOI: 10.36290/vnl.2023.022


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ABD Zrubáková, Katarína, Herinková, Anna. Význam spirituality v starostlivosti o onkologicky chorých. 2015. In: Posudzovanie symptómov a spirituálnych potrieb pacientov v paliatívnej starostlivosti. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo SAP - Slovak Academic Press, 2015. s. 93-114. ISBN 978-80-89607-40-2.

[1]ANDRÁSI, I. ; MINARIK, M. ;ŠICHMAN, M. Factors influencing view of healthcare professionals on spiritual needs of patients. In International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología, 2017, Vol. 1, No. 2, p. 130, 135. [2]ANDRÁSI, Imrich - LITTVA, Vladimír - ŠICHMAN, Marek - NOVÁKOVÁ, Lada. Psychosocial and Spiritual Needs of Dying Patients from the Perspective of the Nurse and Length of Professional Practice. In Clinical Social Work and Health Intervention, 2017, Vol. 8, No. 4, p. 9, 16. [3] ANDRÁSI, Imrich Spiritual needs of dying and emergency health care. 6TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE SOCIETY. HEALTH. WELFARE. SHS Web of Conferences. Vol. 40. DOI 10.1051/shsconf/20184003001

ADF Zrubáková, Katarína, Majzelová, Lucia. 2014. Realizácia paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti v ústavných zariadeniach. In: Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1337-723X, Roč. 7, č. 2 (2014), s. 6-10.

[1]ŠTEFÁKOVA, Lenka. Základy paliatívnej a hospicovej starostlivosti pre sociálnych pracovníkov. Ružomberok : Verbum, Vydavateľstvo Katolícej univerzity v Ružomberku, 2018. 201 s. ISBN 978-80-561-0577-1.

[2]Moraučíková, Eva. Multidisciplinárna starostlivosť o pozostalých. In Logos Polytechnikos, 2015, roč. 6, č. 2, s. 84, 87

AAA Farmakoterapie v geriatrii./Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kol. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5229-7.

 

  [1]   2020 MASARYKOVA, L. a kol. Úloha verejného lekárnika v starostlivosti o pacientov vyššieho veku. In Prakt. lekárn., 2020;10(1-2):17-25

  [2] 2016 WEBER, P. a kol. Polyfarmakoterapie nahližena nejen prizmatem multimorbidity, ale jako dalši geriatricky syndrom. Vnitř Lék 2016; 62(9, Suppl 3): 3S135–3S139

 [3]    2021 BARTOŠOVIČ, Ivan. Charakteristiky chorôb v starobe. In: Všeobecné lekárstvo. Ed. Gazdíková, K. Bratislava: Solen, 2021. 9788089858231, s. 65.

[4]  2021 KREJČÍ, V. a kol. Věnujeme medikaci seniorů dostatečnou péči? (Případ Domova Vlčí mák ÚVN Praha). Vnitr Lek 2021, 67(5):e17 e22 | DOI: 10.36290/vnl.2021.083

 [5] 2022 MAGERČIAKOVÁ, M. Edukácia v profesii zdravotníckeho pracovníka. Ružomberok: Verbum. 2022. ISBN 978-80-561-0949-6. s. 151.

 [6]2022 HUDÁKOVÁ, T., POPOVIČOVÁ, M. The use of assesment tools in geriatric nursing. ISSN 2077-6594. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2022. № 3 (69)  DOI 10.24144/2077-6594.3.1.2022.266034 УДК 616-053.9-047.44:614.253.5

 

ADM Bartošovič, I. [Autor, 20%], Zacharová, E. [Autor, 16%], Zrubáková, K. [Autor, 16%], Gážiková, E. [Autor, 16%], , West, D.J., [Autor, 16%],   Costello, M. M. [Autor, 16%].  Demographic Characteristics of Population Ageing in Slovakia. 2017. In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222- 386X, Vol. 8, Issue 3 (2017), p. 7-14. [1]   KOBER, Lukas et al. Prediction of the Epidemiological Situation of Tuberculosis in Slovakia by 2040- Data Update Iron J Public Health. 2021, vol. 50, no 11.nov. p. 2

HASA,P. Analysis of socio-economic aspects of the quality of life of seniors in Slovakia. Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku. In: Zdravotníctvo a sociálna práca, 2018, 13, 4, s.40-52, ISSN 1336-9326.

[2] Solarevic, M., Sekulic, M., Derčan,B., Lukič, T. Starenje stanovništva kao izazov održivosti slovačkih naselja i slovačke etničke grupe u Vojvodini. In: Demografija, ISSN 1820-4244, eISSN 2560-5011, 2019, 16, s. 9-30.

[3] Seberíni, A., Martinkovičová, M., Tokovská, M., Goth, U.S. Social and health care services from a public health perspective: access to social and health care services for the elderly (60+) ion the region of gemer in Slovakia. In: Kontakt, ISSN 1212-4117, eISSN 1804-7122, 2021, 23, 4, s. 315-322.

[4] Štrangfeldová, J., Mališová, D. Application of actuarial modeling to determine the

rate of health insurance in solidary health care systems: a case of Slovakia. Administratie si Management Public, ISSN 1583-9583, eISSN 2559-6489, 2021, 37, s. 90-102. DOI: 10.24818/amp/2021.37-06.

[5]Nestorová Dická, J., Gurová, P. The sustainability of social care in Slovakia: Modelling the existing network of residential social facilities for future senior populations. In:  Moravian Geographical Reports, eISSN 2199-6202, 2022, 30, 2, s. 66-85. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0005.

[6] Seberíni, A., Tokovská, M., Vallušová, A. Long-term integrated care for older adults. Banská Bystrica: Belianum Univerzita Mateja Belu, 2023, 154 s. ISBN 978-80-557-2054-8. https://doi.org/10.24040/2023.9788055720548

ADE Zrubáková, K. [Autor, 25%] ; Novysedláková, M. [Autor, 25%] ; Magerčiaková, M. [Autor, 25%] ; Šupínová, M. [Autor, 25%].Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological treatment in home and institutional care of the elderly / – DOI 10.25142/osp.2018.018

In: Ošetřovatelské perspektivy [elektronický dokument] [textový dokument (print)] . – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě. – ISSN 2570-785X. – ISSN (online) 2571-0702. – Roč. 1, č. 2 (2018), s. 55-66


 [1] BOTÍKOVÁ et al. Effect of cognitive training in seniors with dementia. In KONTAKT Journal homepage: http://kont.zsf.jcu.czDOI: 10.32725/kont.2020.032

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA č. 016KU-4/2017. Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach. Vedúci projektu. Cieľom projektu bolo komplexne spracovať nefarmakologickú liečbu vo vyššom veku a zistiť ako je reálne uplatňovaná v klinickej praxi. Na projekte spolupracovali Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok- katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva, Pedagogická fakulta KU Ružomberok- katedra sociálnej práce a liečebnej pedagogiky. Ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami boli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

KEGA č. 009KU-4/2022 Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov. Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. Cieľom projektu je poukázať na benefit výživy v komplexnej starostlivosti o rizikových pacientov. Poukázať na vzájomnú podmienenosť nutrície a funkčného stavu pacienta. Na projekte spolupracuje Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok- katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie, Pedagogická fakulta KU Ružomberok- katedra sociálnej práce. Ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami boli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a Fakulta zdravotnických studii Univerzita Pardubice.

KEGA č. 010KU-4/2022 Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo.Vedúci projektu: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.,MPH, Zástupca vedúceho: PhDr. Mária Novysedláková, PhD. Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD., Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD., PhDr. Mgr. Anna Krátka, Ph.D.

Zámerom projektu je zmapovať zdravotnú gramotnosť u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktoré predstavujú najpočetnejšiu skupinu kardiovaskulárnych ochorení, prostredníctvom štandardizovaného hodnotiaceho nástroja HLQ (Health Literacy Questionnaire) a

následne navrhnúť možnosti jej determinácie edukačnou činnosťou zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým sestier, ktoré predstavujú najpočetnejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov a sú najčastejšie v bezprostrednom kontakte s pacientmi.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 2005-2009, 2021 po súčasnosť
člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na úrovni Katolíckej univerzity v Ružomberku Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 2007
člen hodnotiacej komisie 3. celoslovenského kola ŠVOČ Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok, detašované pracovisko Levoča 2007
člen hodnotiacej komisie 4. celoslovenského kola ŠVOČ Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok, detašované pracovisko Poprad 2008
podpredseda komisie, celoslovenské kolo ŠVOČ s medzinárodnou účasťou, Trenčín Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 2011

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita T. Bati ve Zlíne Fakulta humanitných studií, Štefánikova 5670, Zlín 9.-13.2.2009 Mobilita ERASMUS za účelom výučby
ALMA MATER EUROPAEA -ECM Alma Mater Europaea –European Center Maribor -Slovenska ulica 17, 2000 Maribor 7.-12.3.2016 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby, International Staff Week at Alma Mater Europaea. Aktívna účasť na konferencii - 4th International scientific conference AMEU
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko Faculta of Medicine and Health Sciences.al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce 28.-30.11.2016 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta zdravotníckych studii, Universitní 8, Plzen, Česká republika 26.2.- 1.3.2018 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice 11.-14.11.2019 ERASMUS Guests week
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd | Ústav ošetřovatelství, Hněvotínská 976/3, Olomouc 30.11-2-12.2021 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnickych studiii Husova 11, 301 00 Plzeň 20.11.2023-24.11.2023 Mobilita ERASMUS + za účelom výučby

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou


Zostavenie akreditačného spisu špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.

Úprava spisu špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých na reakreditáciu.

Úprava spisu certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti Funkčné vyšetrovacie metódy na reakreditáciu.


Člen redakčnej rady časopisov: Zdravotnícke štúdie, Prohuman.

Dátum poslednej aktualizácie
2023-11-12