Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
Email:
lukas.kober@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kober
I.2 - Meno
Lukáš
I.3 - Tituly
PhDr., PhD., MPH
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
FZ KU v Ružomberku
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. A. Hlinku 48
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
lukas.kober@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29351?do=filterForm-submit&surname=kober&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Ošetrovateľstvo, 1. st.
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-7164-8515

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 2018 -
Riaditeľ kancelárie Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 2020 -
Odborný garant ADOS Hana, s.r.o. 2017 -
Sestra - špecialista NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy 2004 - 2020
Sestra Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Lekárska služba prvej pomoci 2010 - 2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Špecializačné štúdium: ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2010
Špecializačné štúdium: ošetrovateľská starostlivosť v komunite Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 2016
Špecializačný program: Master of Public Health (MPH) – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Trnavská univerzita v Trnave 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ošetrovateľské techniky I, II Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Klinické cvičenia Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Súvislá odborná prax Ošetrovateľstvo prvý Ošetrovateľstvo
Starostlivosť o dospelých Ošetrovateľstvo špecializačné štúdium Ošetrovateľstvo
Komunikácia Laboratórne vyšetrovacie metódy prvý Laboratórne vyšetrovacie metódy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
72
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
Čábelová, Tamara, Dančík, Alexander, Dobáková, Pavlína, Doležalová, Karolína, Dvořáková, Hana, Kober, Lukáš, Solovič, Ivan. Tuberkulóza ve faktech i obrazech [textový dokument (print)] . 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. ISBN 978-80-7345-613-9. [čeština]
State the outpuAttitudes to Ethical Approach to Migration / Littva, Vladimír [Autor, 20%] ; Králová, Anna [Autor, 20%] ; Šichman, Marek [Autor, 20%] ; Kober, Lukáš [Autor, 20%] ; Andrási, Imrich [Autor, 20%]. – DOI 10.22359/cswhi_9_2_09. – WOS CC In: Clinical Social Work and Health Intervention [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Viedeň (Rakúsko) : Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin. – ISSN 2222-386X. – ISSN (online) 2076-9741. – Roč. 9, č. 2 (2018), s. 58-69 [tlačená forma] [online] Počet všetkých autorov: 5t and the corresponding citation.
Kober L, Solovic I, Littva V, Siska V. Prediction of the Epidemiological Situation of Tuberculosis in Slovakia by 2040- Data Update. Iran J Public Health. 2021;50(11):2229-2237.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
Kober L, Solovic I, Littva V, Siska V. Prediction of the Epidemiological Situation of Tuberculosis in Slovakia by 2040- Data Update. Iran J Public Health. 2021;50(11):2229-2237.
Kober, L., Solovič, I. Decline in cases of tuberculosis in Slovakia does not mean that we have won [Pokles prípadov tuberkulózy na Slovensku neznamená, že sme zvíťazili]. In Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2018, 78(3), 96-101. ISSN 1213-810X.
Kober, L. Solovič, I. Littva, V., Siska, V. Social determinants and interventions in tuberculosis [Sociálne determinanty a intervencie pri tuberkulóze]. In Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2018, 78(3), 91-95. ISSN 1213-810X.
Littva, V.; Králová, A.; Šichman, M. ; Kober,L.; Andrási, I. Attitudes to Ethical Approach to Migration. In: Clinical Social Work and Health Intervention [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – ISSN 2222-386X. – ISSN (online) 2076-9741. – Roč. 9, č. 2 (2018), s. 58-69
Kober, L., Solovič, I., Siska, V. Vývoj notifikácie tuberkulózy na Slovensku s použitím analýzy časových radov. In Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2020, 80(1), 22-26. ISSN 1213-810X
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch Edukácia pacienta po zaradení do programu dlhodobej domácej oxygenoterapie / Lukáš Kober, Jozefína Račeková, Katarína Kollárová, 2010. In: Florence. - ISSN 1801-464X, Roč. 6, č. 5 (2010), s. 29-31. 2018 [1] NOVYSEDLÁKOVÁ, Mária - ZRUBÁKOVÁ, Katarína. Home mechanical pulmonary ventilation from the view of nursing. In Studia pneumologica et Phthiseologica : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, 2018, roč. 78, č. 4, s. 134-139.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Predicting the epidemiology of tuberculosis in Slovakia by 2030 = Predikcia vývoja epidemiologickej situácie tuberkulózy na Slovensku do roku 2030 / Vladimír Siska, Ivan Solovič, Lukáš Kober, 2017. In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - ISSN 1213-810X, Vol. 77, Issue 2 (2017), p. 57-63. 2019 [4] SOLOVIČ, I. - ŠVECOVÁ, J. - POVRAZNÍK, I.: Epidemiologická situácia tuberkulózy na Slovensku - aktualizácia údajov. In Stud. pneu et. Phthiseol, 2019, 79(5), s. 184-188.
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch Satisfying the Spiritual Needs in Long-Term Hospitalized Patients with End-Stage Chronic Disease / Lukáš Kober, 2015. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. - ISSN 2235-2007, Année 2015, Num. 1 (2015), p. 31-58. 2019 [1] KOPÁČIKOVÁ, Mária - ZRUBÁKOVÁ, Katarína - BARTOŠOVIČ, Ivan. Opinions of caring professionals on satisfying of spiritual needs in palliative care. In Clinical Social Work and Health Intervention, 2019, Vol. 10, Issue 3, p. 50-59.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Tuberkulóza pre prax sestry / Ivan Solovič, Eva Rozborilová, Vladimír Littva, Jana Švecová, Andrea Čerňanová, Lukáš Kober, Anton Lisnik. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - 216 s. - ISBN 978-80-8084-582-7. 2011 [3] GREŇOVÁ, Katarína. Dôležitosť rozvoja hodnôt mladých ľudí. In Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 103.
The impact of diagnosis on the psychosocial ad spiritual needs of the patient / Anna Králová, Soňa Hlinková. SHS Web of Conferences 68, 02006 (2019). Int. Conf. SOCIETY. HEALTH. WELFARE. 2018. [2] L. Kober, Satisfying the Spiritual needs in Long-Term Hospitalized Patients with End Stage Chronic Disease. Rev. Int. Sci. Hum. Nat. 1, 31–58 (2015)
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
015KU-4/2019 - obdobie trvania projektu 2019 - 2021. Hlavný riešiteľ PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, hlavné riešiteľské pracovisko: FZ KU v Ružomberku Využívanie bariérových techník v prevencii a kontrole infekcií v ošetrovateľskej starostlivosti (vedúci projektu) – v riešení. Cieľom projektu je vypracovať a vydať odbornú učebnicu zameranú na prevenciu a kontrolu šírenia infekcií v nemocničnej a prednemocničnej starostlivosti metódami bariérového ošetrovania. Vypracovaná učebnica bude slúžiť pre sestry aj iných zdravotníckych pracovníkov ako odporúčaný učebný text pre výučbu na fakultách zdravotníctva s celoslovenskou pôsobnosťou / The aim of the project is to create and publish a textbook on the prevention and control of the spread of infections in hospital and prenatal care through barrier treatment methods. The elaborated textbook will serve as nurses and other healthcare workers as the recommended teaching text for teaching at faculties of healthcare with a national competence.
034KU-4/2013 - obdobie riešenia projektu 2013 - 2016. Hlavný riešiteľ doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, hlavné riešiteľské pracovisko: FZ KU v Ružomberku Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe (spoluriešiteľ) - ukončený. Cieľom projektu je vypracovať a vydať monografiu, ktorá by slúžila ako odporúčaný učebný materiál pre zdravotníckych pracovníkov s celoslovenskou pôsobnosťou, a ktorá poukáže na dôležitosť uspokojovania spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov vo vzťahu k zachovaniu hodnoty ľudského života až do konca. Bola by to prvá monografia svojho druhu, nakoľko doteraz pre zdravotníckych pracovníkov nebola pripravená a vydaná takto koncipovaná monografia / The project aims to develop and issue a monograph that would serve as a recommended teaching material for health professionals nation-wide, and which shows the importance of meeting spiritual needs of dying patients in relation to the conservation value of human life until the end. It would be the first monograph of its kind so far as the medical staff was prepared and published a monograph so conceived.
003KU-4/2021 - obdobie riešenia projektu 2021 - 2024. Hlavný riešiteľ Mgr. Peter Kutiš, PhD., hlavné riešiteľské pracovisko: FZ KU v Ružomberku. Zrýchlené formy rehabilitačných postupov po chirurgických zákrokoch (spoluriešiteľ) - prebieha. Cieľom projektu je vypracovať a vydať učebnicu, ktorá by prezentovala najnovšie poznatky v oblasti rehabilitácie po chirurgických zákrokoch, ktoré by slúžili ako odporúčaný učebný materiál pre výučbu na fakultách zdravotníctva v odbore fyzioterapia a ošetrovateľstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. Jedná sa o vypracovanie učebnice v slovenskom jazyku, ktorá bude ponúkať alternatívu nových postupov v rámci fyzioterapie a ošetrovateľstva, ktoré reflektujú na aktuálnu potrebu praxe, ako aj na absentujúcu novú literatúru pre odbornú verejnosť. The project aims to develop and publish a textbook with modern knowledge in the field of rehabilitation after surgery, which would serve as a recommended teaching materials for the teaching faculties of health in physiotherapy and nursing with a nationwide scope. It is a development of a textbook in Slovak language, which will offer an alternative of new procedures in physiotherapy and nursing, which reflect the current need for practice as well as the absence of new literature for the professionals.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda redakčnej rady odborno - vedeckého recenzovaného e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 2014 -
Journal Master of Nursing. Člen Medzinárodnej vedeckej rady Zhytomyr Nursing Institute 2014 - 2016
Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport. Člen redakčnej rady Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine Kherson State University, Kherson, Ukraine Lviv State University of Physical Training, Lviv, Ukraine 2018 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universidada Catolica S. Teresa de Jesus de Avila Avila, Španielsko 11.11.2019 – 15.11.2019 výučba
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Pardubice, Česká republika 29.3. 2021 – 30.3.2021 výučba
Universidada Catolica S. Teresa de Jesus de Avila Avila, Španielsko 22.11. - 26.11.2021 výučba

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie