Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
Email:
marcela.izova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ižová
I.2 - Meno
Marcela
I.3 - Tituly
PhDr. , PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
I.6 - Adresa pracoviska
nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
marcela.izova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7866
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8668-0366

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 2002 Ošetrovateľstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 2009 ošetrovateľstvo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
sestra - zmluva Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku 1996 - 1997
sestra - zmluva Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN v Ružomberku 2002-2003
sestra - dohoda Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN v Ružomberku - klinika vnútorného lekárstva od 2004 - 2014
sestra - zmluva Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN v Ružomberku - klinika vnútorného lekárstva 1.5.2014 - 30.10.2017
sestra - dohoda Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN v Ružomberku - klinika vnútorného lekárstva 1.9.2020 - 31.8.2021
sestra - zmluva Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN v Ružomberku - klinika vnútorného lekárstva, pracovisko funkčnej diagnostiky 1.10.2021 - 30.9.2023
odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva od 2003 - doposiaľ trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doktorské štúdium- rigorózna skúška Ošetrovateľstvo Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2005
Základný kurz Bazálnej stimulácie Institut Bazální stimulace® 2007
špecializačné štúdium odbor: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 2010
špecializačné štúdium odbor: Manažment v zdravotníctve a financovanie Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava 2014
certifikačné štúdium - Funkčné vyšetrovacie metódy Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ošetrovateľské techniky 1 ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo/Nursing
Interné ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo/Nursing
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
139
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy manažmentu a ekonomiky v zdravotníctve ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo/Nursing
Komunikácia ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo/Nursing

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
111
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

V 2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Photodocumentation in clinical practice / Ižová, Marcela [Autor, 34%] ; Vicáňová, Michaela [Autor, 33%] ; Kutiš, Peter [Autor, 33%] ; Kadučáková, Helena [Recenzent] ; Knap, Małgorzata [Recenzent] In: Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Zboina, Bożena [Zostavovateľ, editor] ; Maciąg, Dorota [Zostavovateľ, editor] ; Cichońska, Małgorzata [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Ostrowiec Świętokrzyski (Poľsko) : Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci w Ostrowcu Swietokrzyskim, 2018. – ISBN 978-83-64557-29-3. – ISBN (elektronické) 978-83-64557-37-8, s. 28-46 [1.23 AH] [tlačená forma] [CD-ROM]


V 1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Nefarmakologická léčba v geriatrii [textový dokument (print)] [monografia (do 2021)] / Bartošovič, Ivan [Autor, 8.337%] ; Hudáková, Zuzana [Autor, 8.333%] ; Ižová, Marcela [Autor, 8.333%] ; Kamanová, Irena [Autor, 8.333%] ; Krajčík, Štefan [Autor, 8.333%] ; Kuberová, Helena [Autor, 8.333%] ; Magerčiaková, Mariana [Autor, 8.333%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 8.333%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 8.333%] ; Šupínová, Mária [Autor, 8.333%] ; Tokovská, Miroslava [Autor, 8.333%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 8.333%] ; Bernadič, Marián [Recenzent] ; Kudlová, Pavla [Recenzent] ; Németh, František [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Grada Publishing, 2019. – 173 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-271-2207-3


P 1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov [textový dokument (print)] [učebnica pre vysoké školy (do 2021)] / Šupínová, Mária [Autor, 20%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 20%] ; Ižová, Marcela [Autor, 20%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 20%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 20%] ; Kadučáková, Helena [Recenzent] ; Klement, Cyril [Recenzent] ; Vansač, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – 136 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-83-952951-5-7


V 3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Používanie tlakových aerosólových inhalátorov pacientmi s astmou bronchiale / Ižová, Marcela [Autor, 50%] ; Vicáňová, Michaela [Autor, 50%] In: Studia pneumologica et Phthiseologica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. – Praha (Česko) : Trios. – ISSN 1213-810X. – ISSN (chybné) 0371-2222. – Roč. 79, č. 4 (2019), s. 134-139 [tlačená forma] [online]


V 3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – DOI 10.3390/ijerph17239062. – WOS CC ; SCO ; CCC In: International journal of environmental research and public health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : open access journal. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online]


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

V 2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Photodocumentation in clinical practice / Ižová, Marcela [Autor, 34%] ; Vicáňová, Michaela [Autor, 33%] ; Kutiš, Peter [Autor, 33%] ; Kadučáková, Helena [Recenzent] ; Knap, Małgorzata [Recenzent] In: Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Zboina, Bożena [Zostavovateľ, editor] ; Maciąg, Dorota [Zostavovateľ, editor] ; Cichońska, Małgorzata [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Ostrowiec Świętokrzyski (Poľsko) : Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci w Ostrowcu Swietokrzyskim, 2018. – ISBN 978-83-64557-29-3. – ISBN (elektronické) 978-83-64557-37-8, s. 28-46 [1.23 AH] [tlačená forma] [CD-ROM]

V 1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Nefarmakologická léčba v geriatrii [textový dokument (print)] [monografia (do 2021)] / Bartošovič, Ivan [Autor, 8.337%] ; Hudáková, Zuzana [Autor, 8.333%] ; Ižová, Marcela [Autor, 8.333%] ; Kamanová, Irena [Autor, 8.333%] ; Krajčík, Štefan [Autor, 8.333%] ; Kuberová, Helena [Autor, 8.333%] ; Magerčiaková, Mariana [Autor, 8.333%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 8.333%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 8.333%] ; Šupínová, Mária [Autor, 8.333%] ; Tokovská, Miroslava [Autor, 8.333%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 8.333%] ; Bernadič, Marián [Recenzent] ; Kudlová, Pavla [Recenzent] ; Németh, František [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Grada Publishing, 2019. – 173 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-271-2207-3

P 1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov [textový dokument (print)] [učebnica pre vysoké školy (do 2021)] / Šupínová, Mária [Autor, 20%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 20%] ; Ižová, Marcela [Autor, 20%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 20%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 20%] ; Kadučáková, Helena [Recenzent] ; Klement, Cyril [Recenzent] ; Vansač, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – 136 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-83-952951-5-7

V 3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Používanie tlakových aerosólových inhalátorov pacientmi s astmou bronchiale / Ižová, Marcela [Autor, 50%] ; Vicáňová, Michaela [Autor, 50%] In: Studia pneumologica et Phthiseologica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. – Praha (Česko) : Trios. – ISSN 1213-810X. – ISSN (chybné) 0371-2222. – Roč. 79, č. 4 (2019), s. 134-139 [tlačená forma] [online]


V 3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – DOI 10.3390/ijerph17239062. – WOS CC ; SCO ; CCC In: International journal of environmental research and public health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : open access journal. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph17239062 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, roč. 17, č. 23, s. 9062-9062 [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. Suliga Edyta, Ciesla Elzbieta, Michel Sven, Martin Titus, Sliwinski Grzegorz, Braun Alexander, Koziel Dorota, Gluszek Stanislaw, Kadučáková Helena, Ižová Marcela, Lehotská Mária 

Ohlasy: 

 1. MAZUR-WŁODARCZYK, K., GRUSZECKA-KOSOWSKA, A. 2022. Conventional or Organic? Motives and Trends in Polish Vegetable Consumption International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 8: 4667. 2. AURELI, V., ROSSI, L. Nutrition Knowledge as a Driver of Adherence to the Mediterranean Diet in Italy. 2022. Frontiers in Nutrition, 9, art. no. 804865, 2.0-85127966421Document Type: Article Publication Stage: Final Source: Scopus. 
 2. SHI, Y.; GRECH, A.; ALLMAN-FARINELLI, M. Diet Quality among Students Attending an Australian University Is Compromised by Food Insecurity and Less Frequent Intake of Home Cooked Meals. A Cross-Sectional Survey Using the Validated Healthy Eating Index for Australian Adults (HEIFA-2013). Nutrients 2022, 14, 4522. https://doi.org/10.3390/ nu14214522
 3. RAMÓN-ARBUÉS, E., GRANADA-LÓPEZ, J., M., MARTÍNEZ-ABADÍA, B., ECHÁNIZSERRANO, E., ANTÓN-SOLANAS, I., JERUE, B., A. Factors related to diet quality: A cross-sectional study of 1055 university students [elektronický dokument]. DOI 10.3390/nu13103512 In: Nutrients. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 13, č. 10, [online]. ISSN (online) 2072- 6643. 
 4. JODCZYK, A., M., GRUBA, G., SIKORA, Z., KASIAK, P., S., GĘBAROWSKA, J., ADAMCZYK, N., MAMCARZ, A., ŚLIŻ, D. PaLS study: How has the COVID-19 pandemic influenced physical activity and nutrition? observations a year after the outbreak of the pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph18189632 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 18, č. 18, [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. 
 5. GÓRALSKA-WALCZAK, R.; REMBIAŁKOWSKA, E.; KOPCZY ´NSKA, K.; SREDNICKA-TOBER, D.; DOBROWOLSKI, H.; KAZIMIERCZAK, R. Initial Insight into the Environmental Awareness of Employees in the Catering Sector in the City of Rybnik, Silesia. Sustainability 2023, 15, 3620. https://doi.org/10.3390/su15043620
 6. POCOL, C. B., MARINESCU, V., DABIJA, D. C., AMUZA, A. Clustering Generation Z university students based on daily fruit and vegetable consumption: empirical research in an emerging market [elektronický dokument]. DOI 10.1108/BFJ-10-2020-0900 In: British Food Journal. Londýn: Emerald Group Publishing, 2021, roč. 123, č. 8, 2705-2727 [tlačená forma] [online]. ISSN 0007-070X. ISSN (online) 1758-4108
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA projekt č. 009KU-4/2022 Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Mária Lehotská, PhD. Spoluriešitelia: PhDr. Mária Novysedláková, PhD.,PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.MPH, MBA, PhDr. Marcela Ižová, PhD., Doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., Prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD., PhDr. Elena Janiczeková, PhD., Prof. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

KEGA projekt č.010KU-4/2022 Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo

Vedúci projektu: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.MPH, MBA. Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Mária Novysedláková, PhD., Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD., Prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD., PhDr. Mgr. Anna Krátka, Ph.D.

Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA204-078151: Active Seniors Education without Barriers (2020-2023) Hlavný riešiteľ: Zdeňka Telnarová Zástupca spolupracujúceho pracoviska FZ KU v Ružomberku za Slovensko: Prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. za Portugalsko: Vera Ribeiro. Technicians – technik - PhDr. Ižová Marcela, PhD.

KEGA projekt č. 016KU-4/2017 Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach.

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Mária Novysedláková, PhD., Spoluriešitelia: PhDr. Marcela Ižová, PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., PhDr. Eva Moraučíková, PhD., Doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., RNDr. Soňa Hlinková, PhD., Mgr. Peter Kutiš, Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD., Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od 1996 doposiaľ
Člen Redakčnej rady odborného časopisu „Zdravotnícke štúdie“. ISSN 1337-723X Redakčnej rady odborného časopisu „Zdravotnícke štúdie“. ISSN 1337-723X 2008 - 2014, od roku 2022 doposiaľ
člen Vedecká rada Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku od 2021 doposiaľ
Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní sestra zameranej na problematiku vypracovávania štandardov pre špecializačné študijné programy, štandardov pre certifikačné študijné programy a štandardov pre študijné programy sústavného vzdelávania, ďalej na posudzovanie podmienok uskutočňovania špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov a študijných programov sústavného vzdelávania v príslušnom zdravotníckom povolaní Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní sestra zameranej na problematiku vypracovávania štandardov pre špecializačné študijné programy, štandardov pre certifikačné študijné programy a štandardov pre študijné programy sústavného vzdelávania, ďalej na posudzovanie podmienok uskutočňovania špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov a študijných programov sústavného vzdelávania v príslušnom zdravotníckom povolaní od 3.5.2021 - doposiaľ
Viceprezidentka Regionálnej komory Sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku od 04/2008 - 02/2015
člen Redakčnej rady odborného časopisu SKSaPA „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“. Bratislava, SKSaPA ISSN 1336-183X 2010-2013

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotníckych studií Zlín, Česká republika 09.02. - 13.02.2009 mobilita Erasmus plus - výučba
Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Česká republika 14.3.- 18.3.2011 mobilita Erasmus plus - výučba
Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Česká republika 23.3.2015 - 26.3.2015 mobilita Erasmus plus - výučba
Podhalanska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Pielęgniarstwa Nowy Targ, Poľská republika 05.04.2016 – 08.04.2016 mobilita Erasmus plus - výučba
Podhalanska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Pielęgniarstwa Nowy Targ, Poľská republika 4.4. - 6.4.2017 mobilita Erasmus plus - výučba
Západočeská Univerzita v Plzni Plzeň, Česká republika 13.2.-15.2.2018 mobilita Erasmus plus - výučba
Jan Kochanowski Univesity in Kielce Kielce, Poľská republika 2.4. - 5.4.2019 mobilita Erasmus plus - výučba
Katedra ošetřovatelství, Fakulty zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Česká republika Pardubice, Česká republika 10.11.2021 – 12.11.2021 online mobilita Erasmus plus - kombinovaná (nábor študentov Erasmus plus a výučba)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Odborné kurzy a stáže:

 • 17.1. – 20.1. 2005 Stáž: Manažment ošetřovatelství. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, klinika/oddělení odbor ošetřovatelské péče. Česká republika
 • 18.6.2007 – Tréning „Prezentačné zručnosti v anglickom jazyku“. V rámci projektu – Trénovanie trénerov – vysokoškolských učiteľov v outreach v rámci programu Socrates Grundtvig 1. Žilina
 • 21.9 – 22.9.2007 – Kurz bazálnej stimulácie – poriadaný Institutom Bazální stimulace s.r.o Frýdek Mýstek. Kurz realizovaný - Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky
 • 8.9.2009 – 5. Martinská letná ošetrovateľská škola: Názov kurzu: „ Prax založená na dôkazoch (EBP) – implementácia vo výučbe ošetrovateľstva
 • 7.9. – 25.9.2009 – intenzívny kurz poľského jazyka pre začiatočníkov (39 hodín)- certifikát


Ocenenia:

 • máj 2010 - Cena BIELE SRDCE na republikovej úrovni v kategórii sestra- pedagóg, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 • 23.09.2020 - Pamätný list pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku


Dátum poslednej aktualizácie
2023-11-13