Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Mária Lehotská, PhD.
Email:
maria.lehotska@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lehotská
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta zdravotníctva KU, Katedra ošetrovateľstva
I.6 - Adresa pracoviska
nám. A. Hlinku 48, 03401 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto docent
I.8 - E-mailová adresa
maria.lehotska@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7874
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
ID ORCID 0000-0002-9442-9902

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2004 Ošetrovateľstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 2010 Ošetrovateľstvo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent, v rokoch 2013-15 prodekanka pre výchovu vzdelávanie a mobility Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva od 2004
sestra Slovenský Červený kríž november 2020 - máj 2021
sestra pedagóg - vedúca odbornej praxe na Neurologickej klinike Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 2004 -2015
učiteľka odborných predmetov Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne september 2004
sestra Domov dôchodcov, penzión pre dôchodcov, Dolný Kubín 01.09.1997 – 31.08.1999

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2004
Rigorózna skúška Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2005
Špecializácia v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 2011
Základný kurz Bazálnej stimulácie Institut Bazální stimulace® 2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ošetrovateľské techniky 1 Ošetrovateľstvo 1. Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľské techniky 2 Ošetrovateľstvo 1. Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľský proces a potreby 1 Ošetrovateľstvo DF, EF 1. Ošetrovateľstvo
Klinické cvičenia 1 Ošetrovateľstvo 1 Ošetrovateľstvo
Súvislá odborná prax 1,2,3 Ošetrovateľstvo 1 Ošetrovateľstvo
Neurologické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo DF, EF Ošetrovateľstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
105
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Neurologické ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo DF, EF 1. Ošetrovateľstvo
Profesijná etika Ošetrovateľstvo DF, EF 1. Ošetrovateľstvo
Profesijná etika Fyzioterapia 1. Fyzioterapia
Paliatívna a hospicová starostlivosť Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých špecializačné štúdium Ošetrovateľstvo
Etika Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých špecializačné štúdium Ošetrovateľstvo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
99
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
39
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADC Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – CCC In: International Journal of Environmental Research and Public Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Open Access Journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online]
ADM The nurse as a member of an interprofessional team in the care of the oral cavity of cancer pacients / Zrubáková, Katarína [Autor, 25%] ; Lehotská, Mária [Autor, 25%] ; Herinková, Anna [Autor, 25%] ; Podoba, Roman [Autor, 25%]. – WOS CC In: Studia Medyczne [textový dokument (print)] . – ISSN 1899-1874. – ISSN (online) 2300-6722. – Roč. 36, č. 3 (2020), s. 230-234 [tlačená forma]
ADC Rajoo, M, Sulicova, A, Mroskova, S, Supinova, M, Plackova, A, Bystra, M, Baranova, L, Grezdova, I, Santova, T, Janakova, M, Simova, Z , Cinova, J, Decsiova, Lengyelova, A, Hlinovska, J, Rovna, S, Igazova, M , Nadova, M, Rakova, J, Lehotska, M, Moraucikova, E, Mizenkova, L, Novotna, Z, Paukova, L, Semjonova, Schlosserova, A Vicanova, M, Balkova, H, Banasova, V, Horanska, V, Hudakova, P, Hudakova, A, Majernikova, L, Poliakova, N, Suchanova, R, Tirpakova, L, Perinova, N, Vatehova, D, Komanicky, D, Koudelkova, V, Capska, J, Maskalikova, T, Hulkova, V, Treslova, M. 2013. Imported tropical neuroinfections: practice skills and knowledge among nurses and nursing students. In: Neuroendocrynology Letters. 34, p. 45-47. ISSN 0172-780X, ISSN 2354-4716
AAA La perte périnatale = Perinatal loss as a colaborative problem / Lehotská Mária, Littva Vladimir (Recenzent), Cetlova Lada (Recenzent), Tupy Jaromir (Recenzent). - 1re ed. - Fribourg : S.É.C.T. (Sciences, Éducation, Cultures, Traditions), 2012. - 112 s. - ISBN 978-2-9700795-9-0.
ADE Bereavement support provided women with perinatal loss / Lehotská Mária, 2016. In: Logos Polytechnikos. - ISSN 1804-3682. - Roč. 7, č. 1 (2016), s. 107-127.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
ADC Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – CCC In: International Journal of Environmental Research and Public Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Open Access Journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online]
ADM The nurse as a member of an interprofessional team in the care of the oral cavity of cancer pacients / Zrubáková, Katarína [Autor, 25%] ; Lehotská, Mária [Autor, 25%] ; Herinková, Anna [Autor, 25%] ; Podoba, Roman [Autor, 25%]. – WOS CC In: Studia Medyczne [textový dokument (print)] . – ISSN 1899-1874. – ISSN (online) 2300-6722. – Roč. 36, č. 3 (2020), s. 230-234 [tlačená forma]

 ADF V3 Objektivizácia záťaže neprofesionálnych opatrovateľov = Objectification of the Buren of Non-professional Caregivers / Lehotská, Mária [Autor, 34%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 33%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 33%]

In:Zdravotnícke štúdie [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva. – ISSN 1337-723X. – Roč. 13, č. 2 (2021), s. 37-41 [tlačená forma] [online]

ADE Vplyv skin to skin metódy na vybrané indikátory popôrodnej adaptácie novorodenca / Lehotská, Mária [Autor, 50%] ; Lazarová, Eva [Autor, 50%] In: Moderní gynekologie a porodnictví [textový dokument (print)] : časopis pro celoživotní vzdělávání lékařů. – Praha (Česko) : Levret. – ISSN 1211-1058. – Roč. 28, č. 2 (2020), s. 143-147 [tlačená forma]

V3 Paliatívna starostlivosť o pacienta s kardiologickým ochorením = Paliative care about patient with cardiological disease / Novysedláková, Mária [Autor, 34%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 33%] ; Lehotská, Mária [Autor, 33%]. – [recenzované]. – DOI 10.25142/osp.2022.005

In:Ošetřovatelské perspektivy [elektronický dokument] [textový dokument (print)] . – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě. – ISSN 2570-785X. – ISSN (online) 2571-0702. – Roč. 5, č. 1 (2022), s. 103-115 [tlačená forma] [online]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
ADC Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – CCC In: International Journal of Environmental Research and Public Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Open Access Journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online] 2021 [1] Pocol, Cristina Bianca,Marinescu, Valentina ,Dabija, Dan-Cristian, Amuza, Antonio. 2021. Clustering Generation Z university students based on daily fruit and vegetable consumption: empirical research in an emerging market. In British Food Journal. April 2021. ISSN0007-070X eISSN1758-4108. DOI10.1108/BFJ-10-2020-0900
ADC Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – CCC In: International Journal of Environmental Research and Public Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Open Access Journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online] 2021 [1] Nutrition A Healthy Lifestyle shapes Generation Y. 2021. In FLEISCHWIRTSCHAFT. Volume101 Issue5 Page69-69
DAI Možnosti ošetrovateľstva pri adaptácii na neúspešné tehotenstvo. [Autor, 100 %] Dizertačná práca. Bratislava 2010. 161s. [1] Mazuchova L., Kelcikova S., Zaludkova,. 2014. PERINATAL LOSS AND PROCESS OF RECOVERY. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (SGEM 2014). PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, SOCIOLOGY AND HEALTHCARE, EDUCATION, VOL II , pp.645-65
ADC Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research / Suliga, Edyta [Autor, 9.091%] ; Ciesla, Elzbieta [Autor, 9.091%] ; Michel, Sven [Autor, 9.091%] ; Martin, Titus [Autor, 9.091%] ; Sliwinski, Grzegorz [Autor, 9.091%] ; Braun, Alexander [Autor, 9.091%] ; Koziel, Dorota [Autor, 9.091%] ; Gluszek, Stanislaw [Autor, 9.09%] ; Kadučáková, Helena [Autor, 9.091%] ; Ižová, Marcela [Autor, 9.091%] ; Lehotská, Mária [Autor, 9.091%]. – CCC In: International Journal of Environmental Research and Public Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Open Access Journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 1661-7827. – ISSN (online) 1660-4601. – Roč. 17, č. 23 (2020), s. 9062-9062 [tlačená forma] [online] [1] Ramon-Arbues, E; Granada-Lopez, JM; (...); Jerue, BA. 2021. Factors related to diet quality: a croos-sectional study of 1050 university students. Oct 2021 13 (10)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) Aplikácia prvkov transkultúrneho ošetrovateľstva u znevýhodnených skupín = Application of transcultural components in nursing of handicaped groups / Mária Lehotská, 2012. In: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci : recenzovaný zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie : 9. decembra 2011 v Ružomberku / ed. Irena Kamanová, Lenka Štefáková ; rec. Ladislav Vaska, Zuzana Truhlářová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-873-6, S. 102-110. [1] Králová, a. Littva, V., Fliegová, K. 2018. Perception of ethical issues by students of health professions. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference on Society, Health, Welfare.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 009KU-4/2022 - Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov.https://projekty.portalvs.sk/projekty/vystupy/14235

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditacie Fakulta zdravotnictva KU v Ružomberku 2013-2014
člen Rady rektora pre UTV Katolícka univerzita v Ružomberku od 2017
Príprava akreditačného spisu k špecializačnému št. programu Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých Fakulta zdravotníctva KU v Ružombeku 2019
Príprava akreditačného spisu Pôrodná asistencia (2. stupeň) Fakulta zdravotníctva KU v Ružombeku 2010
koordinácia študentských a učiteľských mobilít, spolupráca s Univerzitou pri projektoch umožňujúcich študentské stáže na FZ KU a v UVN SNP -FN Fakulta zdravotníctva KU v Ružombeku 2010 - 2017
člen pracovnej skupiny/alumni klub (klub absolventov) katolícka univerzita v Ružomberku os r. 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Akademia Świętokrzyska im.Jana Kochanowskiego w Kielcach,Wydział Nauk o Zdorowiu ul. IX. WIEKOW, Kielce, Poľsko 9.3. 2009- 13.3. 2009 LLP ERASMUS
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce, Poľsko 28.11.2016-30.11.2016, Erasmus +
Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy Targ, Poľsko 4.4.2017-6.4.2017 Erasmus +
Vysoká škola polytechniká v Jihlave Tolstého 16 586 01 Jihlava, ČR 15.-19.4.2013, 10.-12.11 2015, apríl 2021 LLP ERASMUS , Erasmus +
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Západočeská univerzita v Plzni Husova 11, 301 00 Plzeň, ČR 13 - 15.2. 2018 Erasmus +
Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, ČR 25.-28.3. 2018 Erasmus +
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Průmyslová 395, 53210 Pardubice, ČR 11. - 13. 11. 2019 Erasmus +

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

2013 - 2017 člen /Vedecká rada FZ KU v Ružomberku, 2009-2013 člen /Akademický senát FZ KU v Ružomberku, od r. 2021 podpredseda Etickej komisie KU, od r. 2021 člen redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, od r. 2013 člen redakčnej rady časopisu Kuriér, prednášajúci v rámci UTV a špecializačného št. prgramu Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Dátum poslednej aktualizácie