Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
Email:
maria.novysedlakova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Novysedláková
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku
I.6 - Adresa pracoviska
Námestie A. Hlinku 48, 03401 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
odborná asistentka
I.8 - E-mailová adresa
maria.novysedlakova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7868?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Novysedl%C3%A1kov%C3%A1&university=722000000&faculty=722040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7868?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Novysedl%C3%A1kov%C3%A1&university=722000000&faculty=722040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7868?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Novysedl%C3%A1kov%C3%A1&university=722000000&faculty=722040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7868?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Novysedl%C3%A1kov%C3%A1&university=722000000&faculty=722040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7868?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Novysedl%C3%A1kov%C3%A1&university=722000000&faculty=722040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7868?mode=full&do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Novysedl%C3%A1kov%C3%A1&university=722000000&faculty=722040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborná asistentka Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva od 2009 - trvá
vedúca Konzultačného a školiaceho pracoviska v Levoči Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 2009
asistentka Detašované pracovisko Levoča, Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 2006-2008
stredoškolská učiteľka odborných predmetov - ošetrovateľstvo Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči 1997-2009
zdravotná sestra Nemocnica s Poliklinikou v Levoči 1983-1995

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
doplňujúce pedagogické štúdium Pedagogická fakulta UK Bratislava 2000
rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo Trnavská univerzita v Trnave,Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 2004
Kurz anglického jazyka Katolícka univerzita v Ružomberku 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ošetrovateľský proces a potreby 2 Ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo
Onkologické ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
92
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
36
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
91
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
36
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Ošetrovateľské techniky 1,2 Ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo
Chirurgické ošetrovateľstvo - cvičenie Ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo
Klinické cviečenia Ošetrovateľstvo I. Ošetrovateľstvo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
225
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
64
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
AAA Nefarmakologická léčba v geriatrii [textový dokument (print)] / Bartošovič, Ivan [Autor, 8.337%] ; Hudáková, Zuzana [Autor, 8.333%] ; Ižová, Marcela [Autor, 8.333%] ; Kamanová, Irena [Autor, 8.333%] ; Krajčík, Štefan [Autor, 8.333%] ; Kuberová, Helena [Autor, 8.333%] ; Magerčiaková, Mariana [Autor, 8.333%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 8.333%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 8.333%] ; Šupínová, Mária [Autor, 8.333%] ; Tokovská, Miroslava [Autor, 8.333%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 8.333%] ; Bernadič, Marián [Recenzent] ; Kudlová, Pavla [Recenzent] ; Németh, František [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Grada Publishing, 2019. – 173 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-271-2207-3
AEC Digital Habits in Slovakia Population and Educational Offer / Littva Vladimír, Zrubáková Katarína, Kutiš Peter, Magerčiaková Mariana, Kopáčiková Mária, Novysedláková Mária, Rocamora-Pérez Patricia (Recenzent), Diaz-López Pilar (Recenzent), 2015 .In: Digital Skills for Senior and Disabled [elektronický zdroj] : Grundtvig Project : Digital Habits of the European Union Population and Educational Offer on ICT for Senior and Disabled : Characteristics of an Educational Program on ICT for the Elderly and Disabled. - 1. vyd. - Almeria : Universidad de Almeria, 2015. - ISBN 978-84-9962-933-9. - CD-ROM, p. 54-62.
AFG Quality of life after implantation of total knee arthroplasty / Novysedláková, Mária [Autor, 50%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 50%] ; Global Challenges in a Changing World - New Roles and Competencies in the Field of Nursing. In: Global Challenges in a Changing World - New Roles and Competencies in the Field of Nursing [textový dokument (print)] / Sárváry, Attila [Zostavovateľ, editor] ; Papp, Katalin [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Nyíregyháza (Maďarsko) : Debreceni Egyetem, 2018. – ISBN 978-963-490-020-7, s. 55-56 .
" AEC Novysedláková, Mária [Autor, 75%] ; Skalická, Danka [Autor, 25%]Výhody spoločnej hospitalizácie rodiča a dieťaťa In: Multidimenzionalita v starostlivosti o dieťa [elektronický dokument] [textový dokument (print)] : Zborník vedeckých prác / Šupínová, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Frčová, Beáta [Zostavovateľ, editor] ; Vansáč, Peter [Recenzent] ; Klement, Cyril [Recenzent] ; Czarnecki, Paweł Stanisław [Recenzent]. – 1. vyd. – Warszawa (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – ISBN 978-83-952951-2-6, s. 171-189 [online] [tlačená forma]"
AEC The nursing participation to increasing quality of life of patients with diabetes mellitus / Novysedláková, Mária [Autor, 60%] ; Strážiková, Michaela [Autor, 40%]. – [recenzované] In: New dimensions in the quality of life [elektronický dokument] : Interdisciplinary research / Pribišová, Emília [Zostavovateľ, editor] ; Polačko, Jozef [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Mobile (USA) : York University, 2019. – ISBN 978-0-8353-5031-X, s. 121-128 [CD-ROM]
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
AFC Mária Novysedláková, Katarína Zrubáková, Mariana Magerčiaková, Eva Moraučíková. 2018. Coping and emotional comfort of caregivers. In CBU International Conference on Innovations in Science and Education, March 21-23, 2018, Prague, Czech Republic. www.cbni.cz, www.journals.cz. Petr Hájek (editor). Print ISSN 1805-997X, Online ISSN 1805-9961,Vol 6 (2018): CBU International Conference Proceedings 2018, p.944 – 951.(Web of Science)
"AFC Mária Novysedláková (autor) Marta Kozáková, Zuzana Hudáková, Lada Cetlová, Petr Hájek (editor) PROMOTION HEALTH – EVALUATION OF THE LOCUS OF CONTROL OVER HEALTH In CBU International Conference on innovations in Science and education March 23-25, 2016, Prague, Czech Republic:Central Bohemia University, p.683-688, ISBN 978-80-88042-05-1 (Web of Science) "
"ADM Novysedláková,Mária; Zrubáková, Katarína [Autor, 50%]. . Home mechanical pulmonary ventilation from theview of nursing = Domáca umelá pľúcna ventilácia z pohľadu ošetrovateľstva / In:Studiapneumologica et Phthiseologica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis České pneumologické a ftizeologickéspolečnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. – Praha (Česko) : Trios. – ISSN 1213-810X. Roč. 78, č. 4 (2018), s. 134-139. – SCOPUS "
AEC Novysedláková, Mária The Psychosocial Needs in Patient after Myocardial Infarction In: Current development of society [elektronický dokument] : integration of analytic and synthetic approaches / Mazur, Slawomir [Zostavovateľ, editor] ; Slomski, Vojtech [Recenzent] ; Dupkala, Rudolf [Recenzent] ; Šatanová, Anna [Recenzent] ; Tkáč, Vojtech [Recenzent] ; Gažiová, Mária [Recenzent] ; Hrdinová, Eva Mária [Recenzent] ; Kuzmišinová, Viera [Recenzent] ; Ambrozy, Marián [Recenzent] ; Bochin, Michal [Recenzent] ; Borza, Peter [Recenzent] ; Jurašek, Martin [Recenzent] ; Slivka, Daniel [Recenzent] ; Storoška, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – Mainz (Nemecko) : Logophon Verlag, 2020. – ISBN 978-3-936172-57-7, s. 54-59 [CD-ROM]
ADF Novysedláková, Mária,2020.Spoluúčasť sestry pri redukcii komplikácií diabetes mellitus u seniorov. In Zdravotnícke štúdie. Ružomberok: Verbum KU v Ružomberku. 2020. ISSN 1337-723X, roč.XII,č.1,s.20-23
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

NOVYSEDLÁKOVÁ, Mária, Marta KOZÁKOVÁ, Zuzana HUDÁKOVÁ a Lada CETLOVÁ. Promotion health - evaluation of the locus of control over health. In: CBU International Conference Proceedings 2016: Innovations in Science and Education. Praha: Central Bohemia University, 2016, P. 683-688. ISBN 978-80-88042-05-1.

Ohlasy: 2

2021 [3] LEE, D.-J.; SO, W. - Y.; LEE, S. M. The Relationship between Korean Adolescents’ Sports Participation, Internal Health Locus of Control, and Wellness during COVID-19 In International Journal of Environmental Research and Public Health.2021, 18, 2950. doi 10.3390/ijerph 18062950.

2020 [3] HILGERS, C. - PFEFFER, I. - KINDERVATER, A. ZusammenhangzwischenAutoritarismus, Gesundheit und Prävention. In Prävention und Gesundheitsförderung , 2020, DOI https://doi.org/10.1007/s11553-020-00786-w.


Zrubáková K, Novysedláková M, Magerčiaková M, Šupínová M (2018). Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti. Ošetřovatelské perspektivy, 2018,1(2): 55–66. DOI: 10.25142/osp.2018.018.

Ohlas: 1

Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Nikol Hošková, ŠárkaTomová. Effect of cognitivetraining in seniorswithdementia. KONTAKT 2020, 22/3: 178–182 • EISSN 1804-7122 • ISSN 1212-4117 journal homepage: http://kont.zsf.jcu.cz DOI: 10.32725/kont.2020.032

"AFB Hudáková, Z., Novysedláková, M.Onkologické ošetrovateľstvo 2. Onkologické ošetrovateľstvo 2. Ružomberok: Verbum, 2012. 202s. ISBN 978-80-8084-973-3.

Ohlas: 1

Zrubáková,K.,Lehotská,M.,Herinková,A., Podoba,R.The nurse as a member of an interprofessional team in the care of the oral cavity of cancer patient In Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36(3): 230-234, eISSN: 2300-6722 DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99551 "

AFB Novysedláková Mária 64, Hudáková, Zuzana , Posúdenie onkologickej bolesti u seniora In Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii. [CD-ROM]. Ed. Tisoňová V., Ružomberok:Verbum, 2013, s. 52-58. ISBN 978-80-561-008-0.

Ohlas: 1

Simočková Viera In Základy psychológie pre zdravotnícke odbory. Ružomberok:Verbum, 2015.s. 79, ISBN 978-80-561-0237-4 "

Novysedláková Mária, Hudáková Zuzana. Zdravotná gramotnosť ako edukačný problém. Zborník z vedeckejkonferencie Quo vadis zdravotníctvo? Prešov, 2012, p. 416-421

Ohlasy: 3

1.     Dimunová Lucia. Zdravotná gramotnosť ako kľúčový determinant zdravia. Zborník vedeckých prác: Zdravie-hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc, Piešťany. 2018. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety. 2018. s.46-54.ISBN 978-80-8132-184-9.

2.     Dimunová Lucia. Zdravotná gramotnosť v multidisciplinárnom kontexte. Zborník IV. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“. 2018. s.73-77. ISBN 83-89884-02-X

3.     Jenčová, S., Litavcová,E.,Vašaničová,P. Importance of healthliteracy in management. Význam zdravotnej gramotnosti v manažmente. Journal of Managament and Business: Research and practice. 2017. Prešov: University of Presov. ISSN 1338-0494No 2 vol.9,p.5-14.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

016KU-4/2017 Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach. Hlavné riešiteľské pracovisko bola Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku. Projekt trval v rokoch 2017 - 2019 a sa zaoberal výskumom využívania nefarmakologických intervencií v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach sestrami. Vedúcou projektu bola PhDr. Katarína Zrubáková,PhD. Výstupom z projektu bola monografia.

"Číslo projektu: 2013-1-ES1- GRU06- 73293, Projekt SAAIC LLP, Grundvig Project Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled. Projekt trval 2013-2015. Hlavným riešiteľským pracoviskom bola Universidad de Almeria/Spain. Projekt mal medzinárodný charakter a zaoberal sa výskumom gramotnosti seniorov v krajinách participovaných na projekte. Zodpovedným riešiteľom za FZ KU bol doc. PhDr. Mgr.,Vladimír Littva,PhD.,MPH. Výstupom z projektu bola monografia "

009KU-4/2022

Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov (spoluriešiteľ)


010KU-4/2022

Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvoVII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Akademického senátu Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku od 10.03.2020 trvá
členka SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek trvá
člen redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, Verbum, KU v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
RIGA STRADINS UNIVERSITY LATVIA Riga/Latvia 20.02 – 27.02.2016 prednáška/seminár
Jan Kochanowski university in Kielce Kielce/Polland 28.11.-30.11.2016 prednáška/seminár
Západočeská univerzita v Plzni Plzeň/Czech Republic 27.02.-01.03.2018 prednáška/seminár
Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc/Czech Republic 26.03.-28.03.2019 prednáška/seminár/exkurzia
Univerzita Pardubice Pardubice/Czech Republic 12.11.-14.11.2019 prednáška/seminár/exkurzia
Instytut Zdrowia PWSZ Department of Nursing Nowy Sacz/Polland 13.04.-16.04.2015 prednáška/seminár/exkurzia

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie