Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA
Email:
mariana.magerciakova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Magerčiaková
I.2 - Meno
Mariana
I.3 - Tituly
PhDr. Mgr. PhD. MPH, MBA
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
mariana.magerciakova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Mager%C4%8Diakov%C3%A1&name=Mariana&university=722000000&faculty=722040000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
0000-0001-9658-1978

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Trnavská univerzita v Trnave 2003 Ošetrovateľstvo a rehabilitácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Trnavská univerzita v Trnave 2010 Ošetrovateľstvo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
zdravotná sestra Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 1992 - 2003
odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 2003 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium Univerzita Komenského v Bratislave 2003
Špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2010
Špecializačné štúdium Master of Public Health Trnavská univerzita v Trnave 2021
Postgraduálne štúdium Master of Business Administration Warsaw Mangement University 2021
24- hodinový kurz inštruktorov prvej pomoci Slovenský Červený kríž 2019
Školenie školiteľov psychologickej prvej pomoci Slovenský Červený kríž 2023
Poradca pre výživu Winstitut 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Chirurgické ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo prvý ošetrovateľstvo
Ošetrovateľstvo v ambulantnej a domácej starostlivosti ošetrovateľstvo prvý ošetrovateľstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
185
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
69
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Pedagogika, psychológia a sociológia 2 ošetrovateľstvo prvý ošetrovateľstvo
Pedagogika, psychológia a sociológia fyzioterapia prvý zdravotnícke vedy
Pedagogika, psychológia a sociológia rádiologická technika prvý zdravotnícke vedy
Pedagogika, psychológia a sociológia 3 ošetrovateľstvo prvý ošetrovateľstvo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
194
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
125
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

MAGERČIAKOVÁ Mariana, KOBER Lukáš: Motivace sester po pandemii covidu-19. Praha: Grada Publishing, 2023, 96 s. ISBN 978-80-271-3730-5.

MAGERČIAKOVÁ Mariana: Edukácia v profesii zdravotníckeho pracovníka. Ružomberok: Verbum, 2022, 187 s. ISBN 978-80-561-0949-6.KOŽUCHOVÁ Mária, BÓRIKOVÁ Ivana, IŽOVÁ Marcela, KALÁNKOVÁ Dominika, KARASOVÁ Daniela, KURUCOVÁ Radka, MAGERČIAKOVÁ Mariana, MIERTOVÁ Michaela, POTAŠOVÁ Marina, TOMÁŠOVÁ Silvia, ZRUBCOVÁ Dana: Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II. Martin: Osveta, 2022, 720 s. ISBN 978-80-8063-508-4.

MAGERČIAKOVÁ Mariana: Eliminácia stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických pacientov. Ružomberok: Verbum, 2011, 124 s. ISBN 978-80-8084-808-8.

MAGERČIAKOVÁ Mariana, BARTOŠOVIČ Ivan, ZRUBÁKOVÁ Katarína, NOVYSEDLÁKOVÁ Mária, BARTOŠOVIČOVÁ IVÁNKOVÁ Ivana: Pilotná štúdia zisťovania miery zdravotnej gramotnosti u pacientov s artériovou hypertenziou. In: Lekársky obzor, LXXII, 2023, č. 4, s. 172 – 177. ISSN 0457-4214.


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

MAGERČIAKOVÁ Mariana, KOBER Lukáš: Motivace sester po pandemii covidu-19. Praha: Grada Publishing, 2023, 96 s. ISBN 978-80-271-3730-5.

MAGERČIAKOVÁ Mariana, BARTOŠOVIČ Ivan, ZRUBÁKOVÁ Katarína, NOVYSEDLÁKOVÁ Mária, BARTOŠOVIČOVÁ IVÁNKOVÁ Ivana: Pilotná štúdia zisťovania miery zdravotnej gramotnosti u pacientov s artériovou hypertenziou. In: Lekársky obzor, LXXII, 2023, č. 4, s. 172 – 177. ISSN 0457-4214.

MAGERČIAKOVÁ Mariana: Stómie. In: KADUČÁKOVÁ, H. a kol.: Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník. Ružomberok: Verbum, 2020, s. 299-334. ISBN 978-80-561-0766-9.

MAGERČIAKOVÁ Mariana: Využívanie informačno-komunikačných technológií v dospelej populácii z aspektu ošetrovateľstva. In: Ošetřovatelské perspektivy, VI, 2023, č. 1, s. 25 – 37. ISSN 2570-785X

NOVYSEDLÁKOVÁ Mária, ZRUBÁKOVÁ Katarína, MAGERČIAKOVÁ Mariana, MORAUČÍKOVÁ Eva: Coping and emotional comfort of caregivers. In: CBU International Conference Proceding 2018; Innovations in Science an Education, s. 944-951. ISBN 978-80270-5038-3, ISSN 1805-9961.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
KRÁLOVÁ, A., LITTVA, V., FLIEGOVÁ, K.: Perception of ethical issues by students of health professions. In: SHS Web of Conferences 40, 02013 (2018), Int. Conf. SOCIETY HEALTH WELFARE, 2016. Citovaný článok: ZRUBÁKOVÁ, K., MAGERČIAKOVÁ, M.: Les spécificités des soins professionnels et laïques auprès de la personne âgée à domicile. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 4, 2014, č. 2, s. 25- 38. ISSN 2235-2007.

TANIA ISSA EID, M.: Revealing the Main Determinants of Employee Job Satisfaction in Jordanian Hospitals. An Empirical Analysis based on McCloskey/Mueller Satisfaction Scale. In: The European Proceedings of Social&Behavioural Sciences EpSBS. 2016. eISSN 2357-1330. Citovaný článok: KOŽUCHOVÁ, M., MAGERČIAKOVÁ, M., VARGOVÁ, A.: Analysis of selected demographic factors of nurses' job satisfaction in Slovakia. In: Medical and Biological Sciences, Vol. 29, 2015, No 2, p. 57- 61. ISSN 1734-591X.

BOTÍKOVÁ, A., KABÁTOVÁ, O., HOŠKOVÁ, N., TOMOVÁ, Š.: Effect of cognitive training in seniors with dementia. In: Kontakt, 22, 2020, No 3, p. 178- 182. EISSN 1804-7122; ISSN 1212-4117. Citovaný článok: ZRUBÁKOVÁ, K., NOVYSEDLÁKOVÁ, M., MAGERČIAKOVÁ, M., ŠUPÍNOVÁ, M.: Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti. In: Ošetřovatelské perspektivy, 1, 2018, č. 2, s. 55 – 66. ISSN 2570-785X.


JUŘENÍKOVÁ, P.: Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: GRADA Publishing, 2010, 80 s., ISBN 978-80-247-2171-2. Citované skriptá: MAGERČIAKOVÁ, M.: Edukácia v ošetrovateľstve 1. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva, 2007, 106 s. ISBN 978-80-8084-221-5.
POKORNÁ, A. in NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. a kol.: Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010, 259 s., ISBN 978-80-8063-321-9. Citované skriptá: MAGERČIAKOVÁ, M.: Edukácia v ošetrovateľstve 1. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva, 2007, 106 s. ISBN 978-80-8084-221-5.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA 016KU-4/2017 Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologckej liečby seniorov v ústavných zariadeniach. Obdobie trvania projektu: 2017 - 2019. Hlavné riešiteľské pracovisko: FZ KU. Spoluriešitelia projektu: PF KU, SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave. Spoluriešiteľ: Mariana Magerčiaková

KEGA 010KU-4/2022 Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obdobie riešenia projektu: 2022 – 2024. Hlavné riešiteľské pracovisko: FZ KU. Spoluriešitelia projektu: SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Vedúci projektu: Mariana Magerčiaková


KEGA 009KU-4/2022 Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov. Obdobie riešenia projektu: 2022 – 2024. Hlavné riešiteľské pracovisko: FZ KU. Spoluriešitelia projektu: PF KU, SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave. Spoluriešiteľ: Mariana Magerčiaková


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni 2021“ – XV. ročník Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 11.- 12.11.2021
člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Rodina – Zdraví – Nemoc“ Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19.11.2020
člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov“ Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN 11.- 12.10.2018
člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni 2022“ – XVI. ročník Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 10.- 11.11.2022
člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni 2023“ – XVII. ročník Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 9.- 10.11.2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství Česká republika 30.11.- 2.12.2021 prezentované odborné prednášky: Internet v edukácii pacienta, Gramotnosť ako determinujúci faktor edukácie pacienta, Zdravotné návyky dospelej populácie pod vplyvom informačno-komunikačných tecchnológií, počet odučených hodín: 8
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Poľská republika 12.- 14.11.2019 prezentované odborné prednášky: Internet v edukácii pacienta, Gramotnosť ako determinujúci faktor edukácie pacienta, Stresogénne faktory u chirurgického pacienta, počet odučených hodín: 8
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pielęgniarstwa Poľská republika 13.- 15.11.2018 prezentované odborné prednášky: Chirurgické ošetrovateľstvo, Edukácia v ošetrovateľstve; počet odučených hodín: 8
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií Česká republika 7.- 11.11.2022 prezentované odborné prednášky: Zdravotné návyky dospelých pod vplyvom informačno-komunikačných technológií, Gramotnosť ako determinujúci faktor edukácie pacienta, Motivácia sestier k výkonu povolania v kontexte pandémie COVID-19; počet odučených hodín: 10
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladní péče Česká republika 14.- 16.2.2022 prezentované odborné prednášky: Stresogénne faktory u chirurgických pacientov, Zdravotné návyky dospelej populácie pod vplyvom informačno-komunikačných technológií, Motivácia sestier počas pandémie COVID-19, počet odučených hodín: 8
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelsví a porodní asistence Česká republika 2.- 5.10.2022 prezentované odborné prednášky: Zdravotná gramotnosť ako determinujúci faktor edukácie, Zdravotné návyky dospelej populácie pod vplyvom informačno-komunikačných technológií; počet odučených hodín: 2
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelsví a porodní asistence Česká republika 20.- 24.11.2023 prezentované odborné prednášky: Zdravotná gramotnosť u pacientov s artériovou hypertenziou, Rola sestry v popdore zdravotnej gramotnosti laickej verejnosti; počet odučených hodín: 8

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia:

Cena BIELE SRDCE na republikovej úrovni v kategórii sestra- pedagóg, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (22.5.2009) Plaketa J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov, Mesto Ružomberok (26.3.2010)

Cena rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku za vedeckú tvorivú činnosť ako najaktívnejšej vedecko- pedagogickej pracovníčke Fakulty zdravotníctva KU v roku 2012 v kategórii odborný asistent s PhD. (5.2.2013)

Cena primátora mesta Ružomberok za celoživotný prínos pre mesto Ružomberok, za podporu rozvoja ÚVN SNP Ružomberok – FN a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti v regióne (11.10.2018)

Ďakovný list Slovenského Červeného kríža (SČK) - Územného spolku Liptov Liptovský Mikuláš pri príležitosti 100. výročia založenia SČK za podporu a spoluprácu (3.6.2019)

Pamätný list dekana pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku a 15. výročia založenia Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (23.9.2020) 

Ďakovný list rektora za participáciu na aktivitách v boji proti pandémii COVID-19 (2021) 

Zaradenie do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, 10. vydanie (2022)

Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, Mesto Ružomberok (28.3.2023)

 

Dátum poslednej aktualizácie
2023-11-15