Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.
Email:
viera.simockova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FZ KU - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KOSE - Katedra ošetrovateľstva

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Simočková
I.2 - Meno
Viera
I.3 - Tituly
doc., PaedDr., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
I.6 - Adresa pracoviska
Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
viera.simockova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7863
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ošetrovateľstvo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4594-537X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
odbor ošetrovateľstvo, program ošetrovateľstvo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 2009 -
odborný asistent Katedra pôrodnej asistencie, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 2003 - 2008
stredoškolský učiteľ SZŠ sv. Alžbety Košice 1994 -
pôrodná asistentka FN L. Pasteura Košice, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 1982 – 1994
pôrodná asistentka FN Bratislava, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika 1978 – 1982

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
rigorózna skúška v odbore učiteľstvo Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2004
rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava 2001
študijný odbor Mgr.: učiteľstvo – pedagogika Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2000
doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava 1999

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Gynekológia a pôrodníctvo ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo / nursing
Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo / nursing
Pedagogika, psychológia a sociológia ošetrovateľstvo I. ošetrovateľstvo / nursing
Pedagogika, psychológia a sociológia Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Pedagogika, psychológia a sociológia Rádiologická technika I. Rádiologická technika
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
149
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
60
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
217
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
29
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
104
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
AAB SIMOČKOVÁ, Viera – PEŘINA, Ján. Legislatíva verzus zdravotníci. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2019. 159 s. ISBN 978-80-8063-483-4.
ACB SCHLOSSEROVÁ, Alena – MROSKOVÁ, Slávka – SIMOČKOVÁ, Viera. Problémové učenie ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca pomocou kazuistík. Vydanie prvé. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. 126 s. ISBN 978-80-555-2287-6.
ACB SIMOČKOVÁ, Viera.Základy psychológie pre zdravotnícke odbory. VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2018. 2. aktualizované a doplnené vydanie. ISBN 978-80-561-0550-4.
ACB SIMOČKOVÁ, V. Pôrodná asistencia 1 : Tehotenstvo. 1. vydanie. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2014. 158 s. ISBN 978-80-561-0128-5.
ACB SIMOČKOVÁ, Viera. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2011. 216 s. ISBN 978-80-8063-362-2.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
AAB SIMOČKOVÁ, Viera – PEŘINA, Ján. Legislatíva verzus zdravotníci. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2019. 159 s. ISBN 978-80-8063-483-4.
ACB SCHLOSSEROVÁ, Alena – MROSKOVÁ, Slávka – SIMOČKOVÁ, Viera. Problémové učenie ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca pomocou kazuistík. Vydanie prvé. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. 126 s. ISBN 978-80-555-2287-6.
ACB SIMOČKOVÁ, Viera.Základy psychológie pre zdravotnícke odbory. VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2018. 2. aktualizované a doplnené vydanie. ISBN 978-80-561-0550-4.
ACB SIMOČKOVÁ, V. Pôrodná asistencia 1 : Tehotenstvo. 1. vydanie. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2014. 158 s. ISBN 978-80-561-0128-5.
ACB KADUČÁKOVÁ, Helena a kolektív autorov. Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník. VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2020. 1. vydanie. 353 s. ISBN 978-80-561-0766-9.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
ARCHALOUSOVÁ, A. SLEZÁKOVÁ, Z. Aplikace vybraných ošetřovatelských modelů do klinické a komunitní praxe. 1. vyd. Hradec Králové : Nucleus HK, 2005. 108 s. ISBN 80-86225-63-1. Ohlas na: SIMOČKOVÁ, Viera. Ošetrovateľský model Kingovej a jeho praktické využitie pri ošetrovaní žien s karcinómom prsníka. In Ošetřovatelství : Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. ISSN 1212-723X, Praha, 2003, sv. 5, č. 3-4, s. 69-73.
KRÁTKÁ, A. Úloha sestry v primární péči. In Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví : Sborník příspěvku z konference s mezinárodní účastí. [CD-ROM]. Ed. M. Karafiátová, Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2009. ISBN 978-80-7318-778-1. Ohlas na: SIMOČKOVÁ, Viera, ZAMBORIOVÁ, Mária. Možnosti ovplyvňovania zdravého životného štýlu u sestier. In Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie : Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. D. Farkašová, E. Miklovičová, H. Padyšáková. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, FOaZOŠ, 2006. 366 s. ISBN 80-969611- 84-0-1, s. 236-240.
BOLEDOVIČOVÁ, Mária et al. Klasifikačné systémy NNN v rozvoji a podpore dojčenia. In Nové trendy v ošetřovatelství IV. : Sborník příspěvku z konference s mezinárodní účastí IV. Jihočeské ošetřovatelské dny. Ed. V. Tóthová, G. Sedláková, A. Mojžíšová. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2005. 486 s. ISBN 80-7040-791-3, s. 377-382. Ohlas na: SIMOČKOVÁ, Viera. Faktory ovplyvňujúce dojčenie. In Sestra. ISSN 1335-9444, 2002, roč. I., júl – august, s. 26-29.
KATRENIAKOVÁ, Z. Overview on health promotion for older people in Slovakia. 2007. In Health Pro Elderly. [online]. [cit. 2008-08-04]. Dostupné na internete: http://www.healthproelderly.com/pdf/National_Evaluation_Report_SK_final.pdf. Ohlas na: SIMOČKOVÁ, Viera. Príprava na starobu. In Sestra. Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, ISSN 1335-9444, roč. IV., 2005, č. 9, s. 18-19.
KADUČÁKOVÁ, H. Podpora rodiny pri zvládaní stresu. In Sociokulturní – právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a porodní asistenci. [CD-ROM]. Ed. P. Kudlová. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, FZV UP, 2008. 426 s. ISBN 978-80-244-2105-6, s. 129-136. Ohlas na: SIMOČKOVÁ, Viera. Výchovno-vzdelávací proces u hospitalizovaných detí v mladšom školskom veku. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku; Pedagogická fakulta, 2004. 92 s. ISBN 80-89039-70-7.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 2006 -2021
Členka Akademického senátu Fakulty zdravotníctva KU Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 2017 -2021
Členka redakčnej rady odborného časopisu Sestra 2001 -
Odborná konzultantka Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) 2017 -
Členka skupiny pozývaných expertov Akreditačnej komisie MZ SR Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pôrodná asistencia 2003 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Česká republika 13. 03. 2011 - 18. 03. 2011 Erasmus, prednášky v odbore ošetrovateľstvo
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Zlín, Česká republika 15. 04. 2012 - 20. 04. 2012 Erasmus, prednášky v odbore ošetrovateľstvo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu Kielce, Poľská republika 23. 03. 2015 - 26. 03. 2015 Erasmus+, prednášky v odbore ošetrovateľstvo
Akademia Polonijna w Częstochowie gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6, Częstochowa, Poľská republika 26. 04. 2017 - 29. 04. 2017 Erasmus+, prednášky v odbore ošetrovateľstvo

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
V roku 2020 ocenená pamätným listom Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity a 15. výročia Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 2016 ocenená komisiou Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo pamätnou medailou sv. Cyrila a Metóda za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku. V roku 2007 ocenená Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bielym srdcom na republikovej úrovni v kategórii "pôrodná asistentka - pedagóg.
Dátum poslednej aktualizácie
2022-02-17