Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
Email:
branislav.niznansky@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KGE - Katedra geografie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Nižnanský
I.2 - Meno
Branislav
I.3 - Tituly
doc. RNDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Katedra geografie
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
branislav.niznansky@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7972
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo geografie
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6825-6788

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 1978 Učiteľtvo matematiky a zemepisu
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1980 Učiteľtvo matematiky a zemepisu
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1998 Fyzická geografia a kartografia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Akadémia Obrany Brno
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Geodézia a kartografia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
nie
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
nie
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský učiteľ Katolícka univerzita v Ružomberku 2003 -
Vysokoškolský učiteľ Technická univerzita Liberec 2010 - 2022
Vysokoškolský učiteľ Prešovská univerzita v Prešove 1988-2002
Stredoškolský profesor Gymnázium Spišská Nová Ves 1982-1988
Stredoškolský profesor Gymnázium Krompachy 1981-82

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Certifikát ECDL ECDL 2007
Certifikát workshopu Donée geographic Konferencia EGIS MARI Paríž 1994
Kurz anglického jazyka Prešovská univerzita v Prešove 1991-96
Advanced in geoinformation technologies Ostrava (programový výbor) Inštitút geoinformatiky VŠB Ostrava 2008-2010
Interdiscilinárny dialóg odborových didaktík - organizátor KU Ružomberok 2011-2012
Korešpondenčný medzinárodný e-seminár Map semiotic I a II (redaktor a organizátor) KU v Ružomberku 2006 a 2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Základy kartografie Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Humánna geografia 1 (geografia obyvateľstva a sídiel) Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Humánna geografia 2 (geografia výrobnej sféry) Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Humánna geografia 3 (geografia nevýrobnej sféry) Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia sveta 1 (Európa) Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia sveta 2 (Afrika, Amerika) Učiteľstvo geografie v kombinácii 2. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia sveta 3 (Ázia, Austrália a Oceánia) Učiteľstvo geografie v kombinácii 2. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia Slovenska 2 Učiteľstvo geografie v kombinácii 2. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
36
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
32
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Planetárna geografia Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Cvičenia z kartografie Učiteľstvo geografie v kombinácii 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
102
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Čief, R., NižNANSKÝ, B., 2013. Analýza geografického základného a všeobecného vzdelávania z hľadiska využitia pojmovej bázy geomorfológie. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2012, Geografický ústav SAV, Bratislava. ISSN 1337-6799, s.19-36

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B., TOMČÍKOVÁ, I. VESELOVSKÁ, Ľ. 2016. Homeland studies and geography´s conceptual basis continuity according to primary school textbooks. In: Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference [online]. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://geokonference.ped.muni.cz/node/224, 511 s., s.387-398  ISBN 978-80-210-8314-1.

Nižnanský, B., 2013. Syntaktická analýza tematických atlasov (Syntactic analyze of the thematic atlases). Kartografické listy (Cartographic letters), 21, 2, GÚ SAV a SKS, Bratislava, ISSN 1336-5274, s. 27-34.

Citované: Nižnanský, B., 2013. Krajina v tematických vrstvách máp atlasov dvoch generácií (Landscape in thematic layers of atlases of two generations). Životné prostredie (Environment) : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 1, 47, s.53-55, ISSN 0044-4863


Blažek V., Hájek V., Ličík L., Nižnanský B., Popková K., Šmída J., 2014. Urban places and spaces frompoint of view of the three differentmethods using oldmaps and plans (on the example of the urban space in the Liberec town). Conference: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM) Location: ‏ Albena, BULGARIA Date: ‏ JUN 17-26, GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, conference proceedings : volume III,. [1. ed]. Sofia. Book 2, pp. 1039-1046. ISBN 978-619-7105-12-4, Dostupné na internete: https//of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/ecrp/citovanie-ecrp.pdf (citované vo WoS)

Nižnanská, K., Nižnanský, B. 2014. Conceptual Basis and Subject-Specific Didactics. rev. Susan Astley, Bart Mc Gettrick et al., In: Selected Problems in the Theory of Teaching Educational Subjects and Art Education Subjects in the Synchronic and Diachronic Aspects : International Congress of Catholic Researchers and Teachers in Dublin, Ireland, 27th - 29th June 2014 / ed. Anne McNamara. - 1st ed. - Dublin : Original Writing, 2014. - ISBN 978-1-78626-025-3, pp. 141-149.VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov


ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B., TOMČÍKOVÁ, I. 2016. Ecological footprint, protection and creation of the environment and sustainable development in geography curriculum in schools of Slovak and Czech Republic. In: Ecological Footprint in central Europe and the USA. The University College of Tourism and Ecology, Sucha Beskidzka. ISBN 978-83-926999-3-4, pp. 237-257ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2017. I. Geografia začíname aktívne . 68 p. II. Geografia začíname aktívne – teoretický rámec 55 p. (Geography – we start active / the theoretical framework). Verbum : Ružomberok, ISBN 978-80561-0503-0 a 978-80561-0503-0


ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2018. Mental Map in Geographic Cognitive Structure In: Geografické informácie, vol 22, 1, pp.8-22, Conference: 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe – Slovakia and Czechia – 25 Years on the Political Map of the World Location: Nitra, Slovakia Date OCT 10-11 2018, ISSN: 1337-9453 (WoS)ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2018. Traditional Disappearing and Emegring Human Geography Topic at Grammar Schools and in Undergraduate Geography Teacher Training Programs In: Useful geography: Transfer from Research to Practice pp. 12-22 Published 2018. Conference: 25th Central European Conference on Useful Geography Location: Brno, Czech Republic Date: Oct 12-13,2017, ISBN 978-80-210-8907-5 (WoS)ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2018. Conceptual Basis of Tourism Geography in Grammar Schools Testbooks in Slovakia and in the Czech Republic. In: Topical Issues of Tourism: Authenticity in the Context of Tourism pp 51-60, Published 2018 Conference: International Conference on Topical Issues of Tourism Location: Jihlava, Czech Republic Date: FEB 28 – MAR 01, 2018, ISBN 7-36-88064-80-978 I (WoS)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

NIŽNANSKÝ, B., 1993. Mentálne schopnosti vo vzťahu ku krajine a mape. Kartografické listy, 1, SKS a GÚ SAV, Bratislava, s. 37-45

Citovali:

1.      PRAVDA, J., 1995. Activity of slovak cartographers. National Report for the 10th General Assembly of ICA, 16 p.

2.      VOŽENÍLEK, V., 1997. Mentální mapy a mentální prostorové představy. Geodetický a kartografický obzor 1. ÚGKaK Praha, s. 9-14

3.      MATLOVIČ, R., 1998. Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume na konci druhého tisícročia. Acta fakultatis - Folia Geographia 1, Prešov, s. 13-64

4.      Kaňok, J., 1999. Tematická kartografie. Ostravská univerzita, Ostrava, 318s

5.      DRÁPELA, M. V., 1999. General and applied Map Semiotics in the Czech and Slovak Republics. In: Slichtmann, H.: Map Semiotic around the World, ICA, preceedings of a seminar of the Working Group on Map Semiotics, pp. 119-136

6.      Slichtmann, H., 1999. Map Semiotic around the World, ICA, preceedings of a seminar of the Working Group on Map Semiotics, pp. 119-136

Trubíniová, V. et all., 2008. Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. PF KU Ružomberok, ISBN, 1035 s.

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.. 2016. The use of concept of “conceptual basis” in students’ adaptation to bachelor’s degree in Geography teacher training programme. Geograficke Informacie, 20(2), 38-48. https://dspace.tul.cz/handle/15240/30638

Citovali:

FERIZAT, M., KUAT, B. 2021. The effectiveness of interactive teaching methods in the professional training of pre-service geography teachers. Cypriot Journal of Educational Science. 16(4), 1976-1996. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6066


NIŽNANSKÝ, B., 1994. Mentálna mapa a profesionálne mapové diela, Kartografické listy, 2, SKS a GÚ SAV, Bratislava, s. 61-70

Citovali:

1.      MATLOVIČ, R. 1998. Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume na konci druhého tisícročia. Acta fakultatis - Folia Geographia 1, Prešov, s. 13-64. , PRAVDA, J. 1995. Activity of slovak cartographers. National Report for the 10th General Assembly of ICA, 16 p.

2.      SIWEK, T., KAŇOK, J., 2000. Vědomí slezské identity 1. vyd., Spisy filosofické fakulty Ostravské univerzity, Ostravská univerzita v Ostravě, č. 136, 98 s. + 2 mapy. ISBN 80-7042-576-8

3.      KAŇOK, J., 2001. Kartografické vyjádření míry slezské identity na základě srovnání mentální mapy s mapou národností. Kartografické listy, 9, SKS a GÚ SAV Bratislava, s. 93-100.

4.      Kaňok, J., Siwek, T., 2001. Czeska część Śląska Cieszyńskiego w świadomości mieszkańców – mapa mentalna. ss. 119-132. In: Runge, J. – Kłosowski, F.: Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Prace Naukowe Uniwersitetu Śląskiego w Katowicach. Wydavnictwo Universytetu Śląskiego, Katowice, nr. 2013, 213 s., ISSN 0208-6336, ISBN 83-2261108-0

5.      Bogdová, K., Siwek, T., 2007. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis, 43, 5. ISSN 0038-0288, s. 1039-1054

NIŽNANSKÝ,B., 1995. Interpretácia percepcie regiónu na príklade východného Slovenska. AF Pedagogicae Universitatis Šafarikanae, XXVI, biológia - geografia, Prešov, s.253-272

Citovali:

1.      SIWEK, T., KAŇOK, J., 2000. Vědomí slezské identity 1. vyd., Spisy filosofické fakulty Ostravské univerzity, Ostravská univerzita v Ostravě, č. 136, 98 s. + 2 mapy. ISBN 80-7042-576-8

2.      KAŇOK, J., 2001. Kartografické vyjádření míry slezské identity na základě srovnání mentální mapy s mapou národností. Kartografické listy, 9, SKS a GÚ SAV Bratislava, s. 93-100.

3.      KAŇOK, J., 2001. Srovnání mentální mapy Slezska s mapou slezské národnosti jako kartografické vyjádření míry slezské identity. In: "Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu". Sborník referátů z_česko-polské konference. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2001, s. 24 - 31. ISBN 80-7042-802-3  17- 5.-18.5.2001)

4.      KAŇOK, J., 2001. Kartografické vyjádření míry slezské identity na základě srovnání mentální mapy s mapou národností. 14. Kartografická konference – Sborník, ZČU, Plzeň, abstrakt s. 31, príspevok na CD.

5.      Kaňok, J., Siwek, T., 2001. Czeska część Śląska Cieszyńskiego w świadomości mieszkańców – mapa mentalna. ss. 119-132. In: Runge, J. – Kłosowski, F.: Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Prace Naukowe Uniwersitetu Śląskiego w Katowicach. Wydavnictwo Universytetu Śląskiego, Katowice, nr. 2013, 213 s., ISSN 0208-6336, ISBN 83-2261108-0

6.      Trubíniová, V. et all., 2008. Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. PF KU Ružomberok, ISBN, 1035 s.

7.      Bogdová, K., Siwek, T., 2007. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis, 43, 5. ISSN 0038-0288, s. 1039-1054

8.      SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. Research of territorial identity in the Czech Republic. In: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne V. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. ISBN 978-83-914459-6-9, pp. 45-56. (In Polish)

SIWEK, T., 2011. Percepce geografikého prostoru. ČGS, Praha ISBN 978-80-904521-7-6,158 s.

NIŽNANSKÝ, B., 1997. Mapa ako zdroj informácie Kartografické listy, 5, SKS a GÚ SAV,
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

KEGA – hlavný riešiteľ: NIŽNANSKÝ, B., 2009. Vývoj e-learningového modelu vysokoškolského kurzu Základy kartografie. Vedúci riešiteľ projektu KEGA 3/4058/06 (r. 2006-2008, autor záverečnej správy 6 s.)

Projekt „Spolu za rovnovážny rozvoj turistiky“ , spoluriešiťeľstvo WSTiE-KU, za KG PF KU: Doc. Nižnanský, Dr. Kovačic a Dr. Tomčíková spolu s kolegami (Dr. Papčom) a desiatimi študentmi katedry a doc. Bellom sa aktívne zúčastnili na konferencii „Rozvoj cestovného ruchu na báze trvalej udržateľnosti v poľsko-slovenskom pohraničí“ v Suchej Beskidzkej, 9.6. 2011 (Nižnanský, B. (slov. verzia ed.): Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim / Správa z pilotných výskumov turistického ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí. Praca zbiorowa pod redakcją dra Krzysztofa Borkowskiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, ISBN 978-83-926999-9-6, 102 p. / 102 p.)

Projekt Porovnávací výskum javov cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí (2007-2013). Záverečná publikácia z roku 2013. ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy” (nrumowy PL-SK/BES/IPP/III/48) – projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Řešitelé z katedry geografie: doc. RNDr. Branislav Nižnanský CSc. (recenzent závěrečné publikace), CSc., PaedDr. Michal Kovačic, Ph.D.


Projekt 61100019 „Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)” realizowany w ramach Grantu na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie (VUSG) przyznanegouczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Doby rešení projektu: 01.10.2012 – 30.09.2015, spoluřešitel 


Projekt „Grenzraum 2.0 Projektentwicklung und Projektcoaching im sächsisch-tschechichen Grenzraum“ – Ziel 3/ Cíl 3 „Hallo Nachbar/Ahoj sousede“, Evropský fond pro regionální rozvoj, 2012–2014 (spoluřešitelé – TU Chemnitz, TU Liberec – Nižnanský, B., UJEP Ústí nan Labem). Publikácia: „Kooperation und innovativeideen im sächsisch-tschechischen Grenzraum“.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedenie SGS, člen Výkonný výbor SGS 1995-98
Vedúci katedry geografie, Katedra geografie PF KU v Ružomberku 2008-2009
Člen národného geografického komitétu Národný geografický komitét, Praha 2013-14
Vedúci katedry geografie Katedra geografie FP TU Liberec 2013-14
Garant študijného programu s geografiou KU Ružomberok, TU Liberec 2006-2010 Ružomberok, 2011-2020 Liberec

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
WSTiE Sucha Beskidzka Poľsko 2008-2020 Spoluriešiteľ projektov
Ziel 3/ Cíl 3, Evropský fond pro regionální rozvoj, Projekt „Grenzraum 2.0, spoluriešitelia – TU Chemnitz, TU Liberec , UJEP Ústí n/L Drážďany 2012-2014 Spoluriešiteľ medzinárodného projektu v Ziel 3
EGIS MARI Paríž 1 týždeň (apríl, 1994) Účasť na workshopoch a konferencii

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Viac ako 40 rokov rozvíjam teóriu mapového jazyka a didaktickú teóriu založenú na geografickej kognitívnej konštrukcii.

Mapový jazyk spresňujem v konceptuálnom rámci teórie mapového zobrazovania upresňovanej empirickým geografickýcm a kartografickým výskumom. Uvedené teoretické a empiricky podložené práce tvoria základňu pre didaktické konštrukcie overované v rámci výučby v prvom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia geografie v troch štátoch. Ide o konštrukcie šiestich úrovní vzdelávacích cieľov "Formatívna interakcia" a "Geografickú kognitívnu konštrukciu" opierajúcu sa o 3 piliere: Pojmovú konštrukciu, Mentálnu mapu a Percepciu krajiny.


Dátum poslednej aktualizácie