Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Email:
dana.blahutova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KBE - Katedra biológie a ekológie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Blahútová
I.2 - Meno
Dana
I.3 - Tituly
Ing., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
PF-KU, Katedra biológie a ekológie
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
dana.blahutova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7970
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6133-902X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
STU Chemickotechnologická fakulta, Katedra životného prostredia v Bratislave 1984 – 1988 Technológia vody
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie 2003 – 2010 75-08-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania chémie
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Asistent, oddelenia životného prostredia SCP - Ružomberok 1988 - 1991
Majster odborného výcviku SOU – papierenské v Ružomberku 1991 - 1993
Učiteľ prírodovedných predmetov Vojenská stredná škola v Liptovskom Mikuláši 1993 - 2003
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2003 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplnkové pedagogické vzdelanie odborných chemickotechnologických predmetov Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie, STU, Bratislava 1992-1994

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Náčuvová prax (Biológia) Učiteľstvo biológie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika I Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika II Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika III Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Súvislá pedagogická prax (Biológia) Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
37
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
37
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do chémie pre biológov Učiteľstvo biológie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Vybrané kapitoly z chémie Učiteľstvo biológie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Chémia pre biológov Učiteľstvo biológie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Biochémia Učiteľstvo biológie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Environmentálna chémia Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Toxikológia Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktické zručnosti v školských pokusoch Učiteľstvo biológie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Ochrana zdravia v edukácií Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Zdravý život detí Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Prírodovedné pokusy a bádateľské aktivity Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Prírodovedná propedeutika a praktikum Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
67
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
116
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
76
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
76
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADE MACKO, J.,BLAHÚTOVÁ, D., STOLLÁROVÁ, N. 2012. New education model for information monitoring of environment water flows. Informatologia, 45, (3), 232-237, ISSN 1330-0069.
ADM MACKO,J.,BLAHÚTOVÁ, D., STOLLÁROVÁ, N. 2013: Space for the environmental education in the system of secondary education in Slovakia. In: Informatologia, 2013, 46, (3), 256-260, ISSN 1330-0069.
ADC KAPINOVÁ, A., ŠTEFANIČKA, P., KUBATKA, P., ŽÚBOR, P., URAMOVÁ, S., KELLO, M., MOJŽIŠ, J., BLAHÚTOVÁ, D., QARADAKHI, T., ZULLI, A., ČAPRNDA, M., DANKO, J., LASABOVÁ, Z., BÜSSELBERG, D.,KRUŽLIAK,D. 2017. Are plant-based functional foods better choice against cancer than single phytochemicals? A critical review of current breast cancer research. In: Biomedicine & Pharmacotherapy, Vol. 96 (2017), 1465-1477, ISSN 0753-3322
ADM LÍŠKOVÁ, A., KOKLESOVÁ, L., SAMEC, M., VARGHESE, E., ABOTALEB, M., SAMUEL, S. M., SMEJKAL, K., BIRINGER, K., PETRÁŠ, M., BLAHÚTOVÁ, D., BUGOS, O., PÉČ, M., ADAMKOV, M., BÜSSELBERG, D., CICCOCIOPPO, R., ADAMEK, M., RODRIGO, L., ČAPRDA, M., KRUŽLIAK, P., KUBATKA, P. : Implications of flavonoids as potential modulators of cancer neovascularity. In: Journal of cancer research and clinical oncology. Springer Nature. Springer International Publishing AG. – ISSN 0171-5216. – ISSN (online) 1432-1335. – Roč. 146, č. 12 (2020), s. 3079-3096 [tlačená forma] [online] – DOI 10.1007/s00432-020-03383-8. – WOS CC ; SCOPUS
ADC BELLOVÁ, R., BLAHÚTOVÁ, D., CULKOVÁ, E., KUBATKA, P., TOMČÍK, P. 2021. Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content in Small Berries: A Demonstration of the Active Learning Approach. In: The American Biology Teacher, (2021), 83, (9), 579-583, ISSN 0002-7685.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
AFC BLAHÚTOVÁ, D., UHRINOVÁ, M., BALÁŽOVÁ, M. : Usage of experiments in primary science education in the current educational situation. In: QUAERE 2020 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 22. - 26. 6.2020 / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 10. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2020. – ISBN 978-80-87952-32-0, s. 782-790 [online]
ADE BALÁŽOVÁ, M., BLAHÚTOVÁ, D., VALÁŠKOVÁ, T.: Prevention of invasive species in the context of lower secondary education In: New trends and issues proceedings on humanities and social sciences [elektronický dokument] . – ISSN (online) 2547-8818. – Roč. 6, č. 2 (2019), s. 40-47 [online]
ADC KAPINOVÁ, A., KUBATKA, P., LÍŠKOVÁ, A., BERANENKO, D., KRUŽLIAK, P., MATTA, M., BÜSSELBERG, D., MAlICHEROVÁ, B., ZULLi, A., KWON, T., K., JEŽKOVÁ, E., BLAHÚTOVÁ, D., ŽÚBOR, P., DANKO, J. : Controlling metastatic cancer : the role of phytochemicals in cell signaling. In: Journal of cancer research and clinical oncology , ISSN 0171-5216, ISSN (online) 1432-1335. – Roč. 145, č. 5 (2019), s. 1087-1109 , DOI 10.1007/s00432-019-02892-5.
ADM LÍŠKOVÁ, A., KOKLESOVÁ, L., SAMEC, M., VARGHESE, E., ABOTALEB, M., SAMUEL, S. M., SMEJKAL, K., BIRINGER, K., PETRÁŠ, M., BLAHÚTOVÁ, D., BUGOS, O., PÉČ, M., ADAMKOV, M., BÜSSELBERG, D., CICCOCIOPPO, R., ADAMEK, M., RODRIGO, L., ČAPRDA, M., KRUŽLIAK, P., KUBATKA, P. 2020. Implications of flavonoids as potential modulators of cancer neovascularity. In: Journal of cancer research and clinical oncology. Springer Nature. Springer International Publishing AG. – ISSN 0171-5216. – ISSN (online) 1432-1335. – Roč. 146, č. 12 (2020), s. 3079-3096 [tlačená forma] [online] – DOI 10.1007/s00432-020-03383-8. – WOS CC ; SCOPUS
ADC BELLOVÁ, R., BLAHÚTOVÁ, D., CULKOVÁ, E., KUBATKA, P., TOMČÍK, P. 2021. Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content in Small Berries: A Demonstration of the Active Learning Approach. In: The American Biology Teacher, (2021), 83, (9), 579-583, ISSN 0002-7685.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADC KAPINOVÁ, A., KUBATKA, P., LÍŠKOVÁ, A., BERANENKO, D., KRUŽLIAK, P., MATTA, M., BÜSSELBERG, D., MAlICHEROVÁ, B., ZULLi, A., KWON, T., K., JEŽKOVÁ, E., BLAHÚTOVÁ, D., ŽÚBOR, P., DANKO, J. : Controlling metastatic cancer : the role of phytochemicals in cell signaling. In: Journal of cancer research and clinical oncology , ISSN 0171-5216, ISSN (online) 1432-1335. – Roč. 145, č. 5 (2019), s. 1087-1109 , DOI 10.1007/s00432-019-02892-5.

[1] Bisoli, E.; Freire, T.V.; Yoshida, N.C.; Garcez, W.S.; Queiróz, L.M.M.; Matos, M.F.C.; Perdomo, R.T.; Garcez, F.R. Cytotoxic Phenanthrene, Dihydrophenanthrene, and Dihydrostilbene Derivatives and Other Aromatic Compounds from Combretum laxum. Molecules 2020, 25, 3154.

ADM MACKO,J.,BLAHÚTOVÁ, D., STOLLÁROVÁ, N. 2013. Space for the environmental education in the system of secondary education in Slovakia. In: Informatologia, 2013, roč. 46, č. 3, s. 256-260, ISSN 1330-0069.

[1] NTANOS, S., KYRIAKOPOULOS, G., ARABATZIS, G., PALIOS, V., CHALIKIAS, M. 2018: Environmental Behavior of Secondary Education Students: A Case Study at Central Greece. In: Sustainability 2018, 10(5), 1663; https://doi.org/10.3390/su10051663

ADE MACKO,J.,BLAHÚTOVÁ, D., STOLLÁROVÁ, N. 2012. New education model for information monitoring

[1] MACHAVA, J., BUBLINEC, E., DEMKO, J. 2013. Soil and its properties in the [1] MACHAVA, J., BUBLINEC, E., DEMKO, J. 2013. Soil and its properties in the urban environment. Folia Oecologica, 40, 1, p. 65 - 70. ISSN 1336-5266 urban environment. Folia Oecologica, 40, 1, p. 65 - 70. ISSN 1336-5266.

ADC KAPINOVÁ, A., ŠTEFANIČKA, P., KUBATKA, P., ŽÚBOR, P., URAMOVÁ, S., KELLO, M., MOJŽIŠ, J., BLAHÚTOVÁ, D., QARADAKHI, T., ZULLI, A., ČAPRNDA, M., DANKO, J., LASABOVÁ, Z., BÜSSELBERG, D.,KRUŽLIAK,D.: Are plant-based functional foods better choice against cancer than single phytochemicals? A critical review of current breast cancer research. In: Biomedicine & Pharmacotherapy. ISSN 0753-3322, Vol. 96 (2017), p. 1465-1477.

[1] A.B. Oyenihi, C. Smith, 2019. Are polyphenol antioxidants at the root of medicinal plant anti-cancer success?, Journal of Ethnopharmacology, Volume 229, 2019, Pages 54-72, ISSN 0378-8741, https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.09.037.

ADM LÍŠKOVÁ, A., KOKLESOVÁ, L., SAMEC, M., VARGHESE, E., ABOTALEB, M., SAMUEL, S. M., SMEJKAL, K., BIRINGER, K., PETRÁŠ, M., BLAHÚTOVÁ, D., BUGOS, O., PÉČ, M., ADAMKOV, M., BÜSSELBERG, D., CICCOCIOPPO, R., ADAMEK, M., RODRIGO, L., ČAPRDA, M., KRUŽLIAK, P., KUBATKA, P. 2020. Implications of flavonoids as potential modulators of cancer neovascularity. In: Journal of cancer research and clinical oncology. Springer Nature. Springer International Publishing AG. – ISSN 0171-5216. – ISSN (online) 1432-1335. – Roč. 146, č. 12 (2020), s. 3079-3096 [tlačená forma] [online] – DOI 10.1007/s00432-020-03383-8. – WOS CC ; SCOPUS

[1] Patricia Ruiz-Iglesias, Abril Gorgori-González, Malén Massot-Cladera , Margarida Castellová, Francisco J. Pérez-Cano,2021. Does Flavonoid Consumption Improve Exercise Performance? Is It Related to Changes in the Immune System and Inflammatory Biomarkers? A Systematic Review of Clinical Studies since 2005, Nutrients 2021, 13(4), 1132; https://doi.org/10.3390/nu13041132

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VEGA 2/0126/16 Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu (spoluriešiteľ projektu) (2016-2019)

VEGA 1/0421/14 Regionálna identita, ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie (spoluriešiteľ projektu) (2020-2022)

Operačný program Ľudské zdroje, výzva "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov", číslo projektu: 312011AKK9 "Kto vie, nech učí" (spoluriešiteľ projektu) (2020-2023)

KEGA 018KU-4/2021 Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity (zástupca hlavného riešiteľa projektu) (2021-2023)

KEGA 015KU - 4/2023 Výchova žiakov k udržateľnému rozvoju regiónu s využitím questingu (spoluriešiteľ projektu) (2023-2025)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady Journal of Primary and Preschool Education, 2018-2020
Člen redakčnej rady EduPort – Education Support journal 2020-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTI NAD LABEM České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 26. 02. 2018 - 01. 03. 2018 ERASMUS+ Výučba
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTI NAD LABEM České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 15. 10. 2018 - 17. 10. 2018 ERASMUS+ Výučba
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTI NAD LABEM České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 12. 11. 2019 - 14.11. 2019 ERASMUS+ Výučba
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTI NAD LABEM České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 30. 11. 2021 - 02.12. 2021 ERASMUS+ Výučba
UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE M. D. Rettigová 4, 116 39 Praha 4 28. 03. 2022 - 31.03. 2022 ERASMUS+ Výučba
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V ÚSTI NAD LABEM České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 07. 11. 2022 - 11. 11. 2022 ERASMUS+ Výučba

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-27