Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. Ing. Eva Culková, PhD.
Email:
eva.culkova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KCH - Katedra chémie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Culková
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
doc. Ing. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra chémie a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
eva.culkova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8354
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
chémia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1576-7741

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
CHTF STU v Bratislave 1998 potravinársko-biochemický
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
CHTF STU v Bratislave 2000 potravinárstvo; konzervácia a hodnotenie potravín
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
FCHPT STU v Bratislave 2015 analytická chémia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FPV UCM v Trnave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
analytická chémia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent PdF KU v Ružomberku 2022-doteraz
odborný asistent PdF KU v Ružomberku 2015-2022
asistent PdF KU v Ružomberku 2010-2015
materská dovolenka 2004-2010
Jednota, Liptovský Mikuláš 2000-2004

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz anglického jazyka -stredná úroveň Erasmus + 2017/2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Laboratórna technika - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Anorganická chémia - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Organická chémia - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Všeobecná chémia učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Anorganická chémia učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Repetitórium chémie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Chémia bežného života učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
Analytická chémia Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve I. Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Laboratórna technika - laboratórne cvičenie Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve I. Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
98
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
90
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
90
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
82
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1, 3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1, 1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Chomisteková-Lukáčová Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D. , Durdiak J., Beinrohr E., Rievaj M., Tomčík P.: „ Voltammetric detection of antimony in natural water on cathodically pretreated microcrystalline boron doped diamond electrode: A possibility how to eliminate interference of arsenic without surface modification.“  Talanta 2018, 178, 943-948. 16 WOS citácií

Chomisteková Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: „Oxidation and reduction of omeprazole on boron-doped diamond electrode: Mechanistic, kinetic and sensing performance studies.“ Sens. Actuat. B 2017, 241, 1194-1202. 19 WOS citácií

Culková E., Tomčík P., Švorc Ľ., Cinková K., Chomisteková Z., Durdiak J., Rievaj M., Bustin D.:„Indirect Voltammetric Sensing Platforms For Fluoride Detection on Boron-Doped Diamond Electrode Mediated via [FeF6]3- and [CeF6]2- Complexes Formation.“ Electrochimica Acta 2014, 148, 317-324. 14 WOS citácií

Culková E., Švorc Ľ., Tomčík P., Durdiak J., Rievaj M., Bustin D., Brescher R., Lokaj J.: „Boron–doped diamond electrode as sensitive and selective green electroanalytical tool for heavy metals environmental monitoring: Zinc detection in rubber industry waste.“ Pol. J. Environ. Stud. 2013, 22, 1317-1323. 11 WOS citácií

Chomisteková Z., Culková E.,Vojtko J., Brescher R., Tomčík P.:„Voltammetric behavior of I2/2I- redox system on boron-doped diamond electrode in various media and its utilization for the indirect detection of tin(II).“ Journal of Electroanalytical Chemistry 2015, 758, 46-53. 2 WOS citácie

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

Culková E., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: „Boron-Doped Diamond Film Electrode as Voltammetric Sensor for Cetirizine.“ Int. J. Electrochem. Sci. 2018, 13, 6358-6372. 17 WOS citácií

Culková E., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J, Rievaj M., Vojs M., Tomčík P.:„Voltammetric detection of silver in commercial products on boron doped diamond electrode: stripping at lowered potential in the presence of thiosulfate ions.“ Monatsh. Chem. 2020, 151, 1009–1017. 5 WOS citácií

Rievaj M., Culková E., Šandorová D., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Durdiak J., Tomčík P.:„Electroanalytical Techniques for the Detection of Selenium as a Biologically and Environmentally Significant Analyte—A Short Review”.  Molecules 2021, 26 (6), Article No. 1768, 12 pages. 4 WOS citácie

Rievaj M., Culková E., Šandorová D., Durdiak J., Bellová R., Tomčík P.: Review of Analytical Techniques for the Determination and Separation of Silver Ions and Its Nanoparticles.“ Nanomaterials 2023, vol. 13, (7), Article No. 1262. 1 WOS citácia

Culková E., Lukáčová-Chomisteková Z., Bellová R., Rievaj M., Švancarová-Laštincová J., Tomčík P.: „An Interference-Free Voltammetric Method for the Detection of Sulfur Dioxide in Wine Based on a Boron-Doped Diamond Electrode and Reaction Electrochemistry.“  International Journal of Molecular Sciences 2023, vol. 24 (16), Article No. 12875. 0 WOS citácií

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
Culková E. at all: Pol. J. Environ. Stud.. 2013, 22, 1317-1323., Ariño C. at all: Analytica Chimica Acta. 2017, 990, 11-53.
Culková E. at all: Electrochimica Acta. 2014, 148, 317-324., Yan F. at all: Microchimica Acta 2020, 187, Article No. 470.
Chomisteková Z., Culková E. at all: Sens. Actuat. B 2017, 241, 1194-1202., Gomes R. N. at all: Analytica Chimica Acta 2019, 1051, 49-57.
Chomisteková-Lukáčová Z., Culková E. at all: Talanta 2018, 178, 943-948. , Micheletti L. at all: Talanta 2020, 220, Article No 121417.
Culková E. at all.: Monatsh. Chem. 2020, 151, 1009–1017., Wasiewska L. A. at all: Sens. Actuat. B 2021, 133, Article No 129531.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
2021-2023 projekt VEGA 1/0128/21: Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom.
2017-2019 projekt KEGA 006KU-4/2017: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl.
2019-2020 projekt GAPF 1/4/2019: Elektrochemická detekcia stopových koncentrácií vybraných analytov v rôznych matriciach na elektróde z BDD.
2020 projekt GAPF 4/a/2020: Využitie elektródy z diamantu dopovaného bórom na vysokocitlivé stanovenie organických molekúl v rozličných vzorkách.
2021 projekt GAPF 3/1a/2021: Voltampérometrická detekcia látok na ultrastopovej koncentračnej úrovni pomocou elektródy z diamantu dopovaného bórom.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-01-15