Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Email:
ivana.tomcikova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KGE - Katedra geografie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Tomčíková
I.2 - Meno
Ivana
I.3 - Tituly
RNDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
ivana.tomcikova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7989
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2291-6872

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 1989 - 1994 Učiteľstvo predmetov: matematika - geografia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta UK a GÚ SAV v Bratislave 2010 Fyzická geografia a geoekológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Stredoškolský učiteľ Stredná poľnohospodárska škola Liptovský Mikuláš 1994-1995
Učiteľ ZŠ Okoličnianska, Liptovský Mikuláš 1998-2003
Odborný asistent Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, det. pracovisko: Liptovský Mikuláš 2003-2004
Odborný asistent Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2004 - 2022
Univerzitný docent Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2022 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Anglický jazyk pre pokročilých 2 - U3V Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Didaktika geografie 1 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika geografie 2 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika geografie 3 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Regionálna geografia Slovenska 1 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogické praxe z geografie učiteľstvo geografie v kombinácii 1.-2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Základy didaktiky geografie učiteľstvo geografie v kombinácii 1. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
38
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Regionálna výchova učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Kvantitatívne metódy v geografii učiteľstvo v geografii v kombinácii 1. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
90
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
40
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADC TOMČÍKOVÁ, I. (2013): Zones and segments as taxa used in the hierarchical classification of riverine landscapes: A case study of the Smrečianka brook, Slovak republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 4, p. 27–37
AAB TOMČÍKOVÁ, I. (2011): Štruktúra riečnej krajiny Smrečianky, VERBUM, vydavateľstvo KU, Ružomberok, 150 s., ISBN 978-80-8084-734-0
ADC PETROVIČ, F., BOLTIŽIAR, M., RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I., PAUDITŠOVÁ, E. (2021): Long-Term Development Trend of the Historical Cultural Landscape of the UNESCO Monument: Vlkolínec (Slovakia). In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 13, č. 4 (2021), s. 1-19 [online]
ADC KOZOVÁ, M., DOBŠINSKÁ, Z., PAUDIŠOVÁ, E., TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2018): Network and participatory governance in urban forestry: An assessment of examples from selected Slovakian cities [textový dokument (print)] [elektronický dokument] [článok]. DOI 10.1016/j.forpol.2016.09.016. - SIGN-UKO PR 441/18 // Forest Policy and Economics: a companion journal to Forest ecology and management. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. - ISSN 1389-9341. - ISSN (online) 1872-7050. - suppl. Roč. 89 (2018), s. 31-41.
ADM RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I. (2017): Assessing sustainability in mountain tourism of Demanovska Valley, Slovakia, In: European Journal of Geography. - [Amsterdam] : Association of European Geographers. - ISSN 1792-1341, Online, vol. 8, issue 2 (2017), p. 6-23.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
ADC PETROVIČ, F., BOLTIŽIAR, M., RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I., PAUDITŠOVÁ, E. (2021): Long-Term Development Trend of the Historical Cultural Landscape of the UNESCO Monument: Vlkolínec (Slovakia). In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 13, č. 4 (2021), s. 1-19 [online]
ADC KOZOVÁ, M., DOBŠINSKÁ, Z., PAUDIŠOVÁ, E., TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2018): Network and participatory governance in urban forestry: An assessment of examples from selected Slovakian cities [textový dokument (print)] [elektronický dokument] [článok]. DOI 10.1016/j.forpol.2016.09.016. - SIGN-UKO PR 441/18 // Forest Policy and Economics: a companion journal to Forest ecology and management. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. - ISSN 1389-9341. - ISSN (online) 1872-7050. - suppl. Roč. 89 (2018), s. 31-41.
ADM KRTIČKA, L. TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ I. (2018): Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia, In Journal of Mountain Science. - Beijing (Čína) : Science China Press. - ISSN 1672-6316. - ISSN (online) 1993-0321. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170.
ADM TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2018): Geography of local landscape in the educational process in primary schools in Slovakia [elektronický dokument], In European Journal of Geography. - ISSN 1792-1341. - ISSN (online) 2410-7433. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 49-61. - http://www.eurogeographyjournal.eu/
ADM RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I. (2019): Using UNESCO world heritage site of Vlkolinec (Sovakia) in geographical education. In Review of International Geografhical Education Online (RIGEO). 9 (2). p. 426-446. - http://rigeo.org/rigeo-v9-n2-8/
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
ADF TOMČÍKOVÁ I., LEHOTSKÝ M. (2009): Percepcia riečnej krajiny (príklad riečneho toku Smrečianka), In: Geografický časopis, Vol. 61, No. 4, p. 269-289 (SCOPUS) 50% - [1]: STREBEROVÁ, Eva - JUSKOVÁ, Ľubica. Standards of quality for outdoor recreation in Tatra National Park: a contribution to integrated visitor monitoring and management. In Eco.mont, 2015, vol. 7, num. 1, p. 56-65.
ADM KRTIČKA, L. TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ I. (2018): Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia, In Journal of Mountain Science. - Beijing (Čína) : Science China Press. - ISSN 1672-6316. - ISSN (online) 1993-0321. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170. 2020 [1]: Žoncová, M., Hronček, P., Gregorová, B. (2020): Mapping of the Land Cover Changes in High Mountains of Western Carpathians between 1990–2018: Case Study of the Low Tatras National Park (Slovakia). In: Land 2020, 9, 483. https://doi.org/10.3390/land9120483
AFC TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2015): The protected area strongly influenced by impact of the tourism in Demanovská valley, In: SGEM 2015 : 15th International multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings : volume I. - [1st ed.]. - Sofia : STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-39-1, P. 945-952 (SCOPUS, WoS) 50% 2018 [1]: Hrnciarova, T., Kenderessy, P., Spulerova, J. et al. (2018): Status and outlook of hiking trails in the central part of the Low Tatra Mountains in Slovakia between 1980-1981 and 2013-2014. In: JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 15 (8), p. ‏ 1615-1632
ADM KRTIČKA, L. TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ I. (2018): Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia, In Journal of Mountain Science. - Beijing (Čína) : Science China Press. - ISSN 1672-6316. - ISSN (online) 1993-0321. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170. 2018 [1] : SVAJDA, JURAJ; MASNY, MATEJ; KORONY, SAMUEL; et al.: Visitor profiling using characteristics of socio-demographic and spatial behavior as tools to support the management of protected mountain areas, In: GEOGRAFIE Volume: ‏ 123 Issue: ‏ 4 Pages: ‏
AAB TOMČÍKOVÁ, I. (2011): Štruktúra riečnej krajiny Smrečianky, VERBUM, vydavateľstvo KU, Ružomberok, 150 s., ISBN 978-80-8084-734-0 2014 [1] MUCHOVÁ, Zlatica - PETROVIČ, František. Impact of land consolidation on the visual characteristics (scenery) of a landscape=Vplyv pozemkových úprav na vizuálnu charakteristiku (scenériu) krajiny. In Journal of Central European Agriculture, 2014, Volume 15, Issue 1, p. 76-85.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
2014 – 2017: VEGA č. 2/0038/14 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbancie prebiehajúce v lesnej krajine. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, hlavný riešiteľ: Mgr. V. Chobotová, PhD., Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave. Tomčíková Ivana, hlavná riešiteľka za vysoké školy.
2017 – 2019 INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote miest, obcí a regiónov, vedúce riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Tomčíková Ivana – zástupca koordinátorky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá bola hlavným cezhraničným parterom. http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69030-predstavenie-cezhranicneho-projektu-zameraneho-na-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-na-ktorom-sa-podiela-katolicka-univerzita-v-ruzomberku)
2017-2020: VEGA č. 2/0013/17: Ekosystémové služby na podporu ochrany krajiny v podmienkach globálnej zmeny. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, hlavný riešiteľ: prof. Mgr. T. Kluvánková, PhD., Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave.spoluriešiteľ z KG PF KU: Tomčíková Ivana
2021-2024: VEGA: č. 2/0170/21: Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, zvolen, hlavný riešiteľ: prof. Mgr. T. Kluvánková, PhD., Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave.spoluriešiteľ z KG PF KU: Tomčíková Ivana
2021-2023: KEGA č. 018KU-4/2021: Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity, hlavný riesiteľ: RNDr. M. Balážová, PhD., spoluriešiteľ: Ivana Tomčíková

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúca Katedry geografie PF KU Pedagogická fakulta KU od roku 2012
členka Akademického senátu PF KU v Ružoberku AS PF KU od roku 2011

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
The Peoples' Friendship University of Russia - RUDN, Department of Regional Economics and Geography RUDN University, Miklukho-Maklaya Str. 6 117198 Moscow, Russian Federation 11.03. - 15.03.2019 ERASMUS+ KA107
Univerzita Karlova, Přirodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Albertov 6, 128 43 Praha, Česká republika 4.12. - 6.12.2018 Erasmus+
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie Katedra geografie PdF MU, Poříčí 7, Brno 603 00, Česká republika 4. - 6. 4. 2018 Erasmus+
Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické Univerzity v Liberci, Katedra geografie Komenského 314/2, 460 01 Liberec, Česká republika 25.4.-28.4.2017 Erasmus+
Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra sociálnej geografie, Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika 18.4.-21.4.2016 Erasmus+
Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra sociálnej geografie, Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika 19.1.-22.1.2015 Erasmus+
Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía Humana Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía Humana, Granada, Spain 7.3.-11.3.2022 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-11-29