Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Email:
jan.sotak@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KGE - Katedra geografie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Soták
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
doc. RNDr. DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jan.sotak@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
0000-0003-0095-5299
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (zameranie na geografiu)
I.11 - ORCID iD
0000-0003-0095-5299

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno 1980 geológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Slovenská akadémia vied, Geologický ústav 1991 12-01-9 geológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
docent geológie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slovenská akadémia vied
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
doktor geologických vied

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Přírodovědecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne 1981-1985
odborný pracovník a samostatný vedecký pracovník Geologický ústav SAV Bratislava 1991-2000
vedecko-pedagogický pracovník Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica 2001-2010
vedúci vedecký pracovník Ústav vied o Zemi SAV Bratislava 2000-2023
vysokoškolský docent Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 2010-2023

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy LPP program Agentúry pre Výskum a Vývoj 2006
Kurzy a skúšky z angličtiny pre vedeckých pracovníkov Jazykové oddelenie SAV, UMB 1998, 2002, 2008
Využitie aplikácií TEAMS, MOODLE, DOODLE vo výučbe a komunikácii Pedagogická fakulta KU Ružomberok 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Fyzická geografia 1 (geológia pre geografov) učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Terénny kurz z fyzickej geografie a humánnej geografie 1 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Terénny kurz z fyzickej geografie a humánnnej geografie 2 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Terénny kurz z regionálnej geografie Slovenska učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Zabezpečovanie profilových predmetov študijného programu učiteľstvo geografie v kombinácii vo funkcii docent Bc. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Mgr. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) - predseda odborovej komisie dokrorských dizertácií DrSc. Vedy o Zemi a environmnetálne vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Praktikum aplikovanej geológie učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Geofaktory životného prostredia učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Paleogeografia učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Geografia svetového oceána učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Globálne environmentálne problémy učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Geoparky a geoturizmus učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Fyzická geografia 1 učiteľstvo geografie N učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Geografia svetového oceána učiteľstvo geografie N učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Paleogeografia učiteľstvo geografie N učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Terénne cvičenie učiteľstvo geografie N učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
168
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1285
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
472
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
968
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
693
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
SOTÁK, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 1-26. (ADD, IF=1.849)
SOTÁK, J., PERESZLÉNYI, M., MARSCHALKO, R., MILIČKA, J. & STAREK, D., 2001: Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarine-fan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). Marine and Petroleum Geology 18, Elsevier, 87-114. (ADC, IF=4.973)
PLAŠIENKA, D. & SOTÁK, J., 2015: Evolution of Upper Cretaceous – Paleogene basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia) – a review of data and updated paleotectonic model. Ann. Soc. Geol. Poloniae, 85, 43-47. (ADC, IF=1.383)
LUKENEDER, A., SOTÁK, J., JOVANE, L., GIORGIONI, M., SAVIAN, J.F., HALÁSOVÁ, E., REHÁKOVÁ, D., JÓZSA, Š., KROH, A., FLORINDO, F., SPOVIERI, M., 2016: Multistratigraphic records of the Lower Cretaceous (Valanginan-Cenomanian) Puez key area in N. Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 447, 65-87. (ADC, IF=3.469)
KOVÁČ, M., PLAŠIENKA, D., SOTÁK, J., VOJTKO, R., OSZCZYPKO, N., LESS, G., ĆOSOVIČ, V., FÜGENSCHUH, B., KRÁLIKOVÁ, S., 2016: Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domaine and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9-27. (ADC, IF=5.839)
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
SOTÁK J., PULIŠOVÁ Z., PLAŠIENKA D. & ŠIMONOVÁ V., 2017: Stratigraphic and tectonic control of deep-water scarp accumulation in Paleogene synorogenic basins: a case study of the Súľov Conglomerates. Geologica Carpathica, 68, 5, 403–418. (ADD, IF=1.849)
HUDÁČKOVÁ, N., SOTÁK, J., RUMAN, A., RYBÁR, S., MILOVSKÝ, R., 2018: Marsh-type agglutinated foraminifera from Upper Miocene sediments of the Danube Basin, Micropaleontology, 64, 5-6. 481-492. (ADC, IF=1.479)
SOTÁK J., HUDÁČKOVÁ, N., MICHALÍK, J., FEKETE, K., JÓZSA, Š, PLAŠIENKA, D., RUMAN, A. & RYBÁR, S. 2017: Microfauna and biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians. Guidebook of the IWAF-10 field trip to Middle Váh Valley and Malé Karpaty Mts. Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 173 pp. ISBN: 978-80-224-1574-3 (AAB)
PUTIŠ, M., SOTÁK, J., LI, Q-L., ONDREJKA, M., LI, X-H., HU, Z., LING, X., NEMEC, O., NÉMETH, Z. & RUŽIČKA, P., 2019: Origin and age determination of the Neotethys Meliata Basin ophiolite fragments in the Late Jurassic–Early Cretaceous accretionary wedge mélange (Inner Western Carpathians, Slovakia). Minerals , 9, (11), 652 , DOI: 10.3390/min9110652. (ADC, IF=2.737)

SOTÁK, J., ELBRA, T., PRUNER, P., ANTOLÍKOVÁ, S., SCHNABL, P., BIROŇ, A., KDÝR, Š. & MILOVSKÝ, R., 2021: End-Cretaceous to middle Eocene events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference section at Kršteňany. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 579, 110571, 1-38. DOI: 10.1016/j.paleo.2021.110571 (ADC, IF=3.318)

ELBRA, T., SOTÁK, J., KDÝR, Š., KOHOUT, T., SCHNABL, P., SKÁLA, R., PRUNER, P., 2023: Cretaceous to Palaeogene boundary events and palaeoenvironmental responses across pelagic sequences of the Žilina core section, Slovakia: Rock magnetic, biotic, and geochemical characterization. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 625, 111682 (ADC, IF=3.00)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
SOTÁK, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 1-26. Citácie v SCOPUS: 51
HU, X., H., JANSA, L., WANG, CH., SARTI, M., BAK, K., WAGREICH, M., MICHALÍK, J. & SOTÁK, J. 2005: Upper Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age, and environments. Cretaceous Research 26, Elsevier, 3-20. Citácie v Scopus: 119
SOTÁK, J., PERESZLÉNYI, M., MARSCHALKO, R., MILIČKA, J. & STAREK, D., 2001: Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarine-fan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). Marine and Petroleum Geology 18, Elsevier, 87-114. Citácie v Scopus: 74
KOVÁČ, M., PLAŠIENKA, D., SOTÁK, J., VOJTKO, R., OSZCZYPKO, N., LESS, G., ĆOSOVIČ, V., FÜGENSCHUH, B., KRÁLIKOVÁ, S., 2016: Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domaine and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9-27. Citácie v SCOPUS: 66
PLAŠIENKA, D. & SOTÁK, J., 2015: Evolution of Upper Cretaceous – Paleogene basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia) – a review of data and updated paleotectonic model. Ann. Soc. Geol. Poloniae, 85, 43-47. Citácie v Scopus: 45
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
Projekt štrukturálnych fondov EU – výzva OPVaV/2.1/2010: Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme. ITMS 26220120064, Doba trvania: monitorované výsledky 2015 – 2020, pozícia : zodpovedný riešiteľ a projektový manažér
VEGA 2/0034/16 Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory. Doba riešenia: 2016 – 2019, pozícia: vedúci projektu
APVV-14-0118 Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát. Doba riešenia: 2015 – 2019, pozícia: zodpovedný riešiteľ.
VEGA 2/0013/20 Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. Doba riešenia: 2020 – 2024, pozícia: vedúci projektu
APVV-20-0079 Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Doba riešenia: 2021 - 2025, pozícia: zodpovedný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda komisie DrSc. pre vedy o Zemi a environmentálne vedy Slovenská komisia pre vedecké hodnosti pri MŠVVaŠ 2017-2021 (trvá)
podpredseda odborovej rady doktorandského štúdia v odbore sedimentológia 4.1.41 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 2016 - 2021 (trvá)
člen odborovej rady doktorandského štúdia v odbore paleontológia 4.1.31 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 2016 - 2021 (trvá)
člen redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov Geologica Carpathica (WOS), Geological Quarterly (WOS), Mineralia Slovaca (SCOPUS) 2012- 2021 (trvá)
člen vedeckých rád organizácií Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava, Štátna ochrana prírody Banská Bystrica 2019 - 2021 (trvá)

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Science Faculty, Angers University France Angers, Francúzsko, La Salamandre 1 15.6.2016-28.6.2016 Foraminiferal Research Consortium (FRESCO)
University of Edinburg The King's Buildings, James Hutton Road, Edinburgh EH9 3FE 13.6.2018-25.6.2018 The Micropaleontological Society (TMS)
University of Salzburg Faculty of Natural Sciences, Hellbrunnerstr. 34, 5020 Salzburg 10.9.2018-20.9.2018 Carpatho-Balkan Geological Association
University of Urbino Via Aurelio Saffi, 2, 61029 Urbino PU, Taliansko 3.6.2015-21.6.2015 International School on Foraminifera
Universita delgi studi di Perugia Plazza Universita 1, Perugia 14.2.2004-23.2.2004 Italian-Slovak micropaleontological group
Universidad di Alicante Campus de San Vicente del Raspeig, Alicante 12.4.1998-20.4.1998 International Sedimentological Association

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Účasť v štátnicových a obhajobných komisiách PhD na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava. Člen habilitačných, inauguračných a doktorských dizertačných komisií na PRIF UK Bratislava, PŘIF KU Praha, Jagellonského Univerzity v Krakove, Geologického ústavu AVČR, a i.
Dátum poslednej aktualizácie
2023-12-01