Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Email:
maria.balazova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KBE - Katedra biológie a ekológie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Balážová
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
RNDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra biológie a ekológie
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
maria.balazova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7995
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na biológiu)
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8562-4928

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta UK 2003 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - biológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Prírodovedecká fakulta UK 2007 ekológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent Pedagogická fakulta KU 2006 - 2022
učiteľ odborných predmetov Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej 2008-2009
vysokoškolský učiteľ, docent Pedagogická fakulta KU 2022 - trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
ECDL štart VECIT UK Bratislava 2006
SEL for Schools, short term staff training event of the project INAK, 2020-1-SK01-KA201-078325 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Didaktika II učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika III učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Ekológia človeka učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Priebežná pedagogická prax I. učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Molekulová biológia učiteľstvo biológie I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Všeobecná biológia učiteľstvo biológie I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Anatómia človeka učiteľstvo biológie I učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika I učiteľstvo biológie II učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Náčuvová prax učiteľstvo biológie I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Školské pokusy v biológií učiteľstvo biológie I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Súvislá pedagogická prax učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Základy štatistiky pre biológov učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
13
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Somatický vývin dieťaťa a dorastu Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ (DF+EF) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Somatický vývin dieťaťa Predškolská a elementárna pedagogika (DF+EF) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Somatický vývin dieťaťa a dorastu Pedagogicko-psychologický základ (FF) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Príklady z genetiky učiteľstvo biológie I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Informačné a komunikačné technológie v biológii učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Porovnávacia anatómia stavovcov učiteľstvo biológie I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju učiteľstvo biológie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
67
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
162
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
101
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
138
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
99
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADC Ľavrinčíková, M., Kováč, V., Katina, S. 2005 Ontogenetic variability in external morphology of round goby Neogobius melanostomus from Middle Danube, Slovakia.
ADC Ľavrinčíková, M., Kováč, V. 2007 Invasive round goby Neogobius melanostomus from the Danube mature at small sizel. Journal of Applied Ichtyology, 23: 276-278.
ADC Baláž, M., Balážová, M. 2012. Diversity and abundance of bird communities in three mountain forest stands: effect of the habitat heterogeneity. Polish Journal of Ecology 60(3): 629-634.
ADC Cepková, M., Balážová, M., Melišková, M., Rubáčová, L. 2021 Influence of age and body condition on breeding performance in Common Kingfisher Alcedo atthis Journal of Ornithology, 2021
ADC Gruľa, D., Balážová, M., Copp, G. H., Kováč, V. 2012 Age and growth of invasive round goby Neogobius melanostomus from middle Danube. Cent. Eur. J. Biol. 7(3): 448-459
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
ADC Záhorská, E., Balážová, M., Copp, G., Bhagat, Y. 2017. Does latitude drive the phenotypic plasticity of morphological traits in non-native pumpkinseed populations from Europe? Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 418:29

ADC Cepková, M., Balážová, M., Melišková, M., Rubáčová, L. 2021 Influence of age and body condition on breeding performance in Common Kingfisher Alcedo atthis Journal of Ornithology, 2022

ADC Cepková, M., Balážová, M., Melišková, M., Turčoková, L. 2020 No Seasonal Variation of the Sex Ratio in the Common Kingfisher Alcedo atthis Broods. Acta Ornithologica 54(2):149
ADC Baláž, M., Hrčková, L., Tulis, F., Balážová, M. 2021 Breeding performance of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) under different temperature conditions. Ornis Fennica, 98(2): 74–80
ABC Balážová, M., Baláž, M. 2018 Príručka k určovaniu stavovcov Slovenska. Verbum, Ružomberok 2018, 254 pp
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
Ľavrinčíková, M., Kováč, V., Katina, S. 2005 Ontogenetic variability in external morphology of round goby Neogobius melanostomus from Middle Danube, Slovakia. Journal of Applied Ichtyology 21 (4): 328-334. [1] Nagelkerke L.A.J., van Onselen E., van Kessel N., Leuven R.S.E.W. 2018 Functional feeding traits as predictors of invasive success of alien freshwater fish species using a food-fish model. PLoS ONE 13(6): e0197636.
Ľavrinčíková, M., Kováč, V., Katina, S. 2005 Ontogenetic variability in external morphology of round goby Neogobius melanostomus from Middle Danube, Slovakia. Journal of Applied Ichtyology 21 (4): 328-334. [1] Sokolowska, E., Fey, D. P. 2011 Age and growth of the round goby Neogobius melanostomus in the Gulf of Gdansk several years after invasion. Is the Baltic Sea a new Promised Land? Journal of Fish Biology 78(7):1993-2009
Ľavrinčíková, M., Kováč, V. 2007 Invasive round goby Neogobius melanostomus from the Danube mature at small size. Journal of Applied Ichtyology, 23: 276-278 [1] Rooke, A.C., Fox, M.G. 2018 A common environment experiment reveals plastic and genetic contributions to the fast life history strategy of an invasive fish, Ecology of Freshwater Fish, 27(4):952-962
Ľavrinčíková, M., Kováč, V. 2007 Invasive round goby Neogobius melanostomus from the Danube mature at small size. Journal of Applied Ichtyology, 23: 276-278 [1] P.E. Hirsch, M. Thorlacius, T. Brodin, P. Burkhardt-Holm 2016 An approach to incorporate individual personality in modeling fish dispersal across in‐stream barriers. Ecology and Evolution, Volume 7(2): 720–732
Copp, G.H, Kováč, V., ZweimÜller, I., Dias, A., Nascimento, M., Balážová, M. 2008 Preliminary study of dietary interactions between invading Ponto-Caspian gobies and some native fish species in the River Danube near Bratislava (Slovakia). Aquatic invasions, 2: 189-196. [1] Pennuto, C. M., Krakowiak, P. J. Janik, C. E. 2010 Seasonal abundance, diet, and energy consumption of round gobies (Neogobius melanostomus) in Lake Erie tributary streams. Ecology of Freshwater Fish 19(2): 206–215
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity. KEGA 018KU-4/2021. Hlavný riešiteľ
Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie. VEGA 1/0624/20 Doba riešenia 2020-2022 Riešiteľ.
Kto vie, nech učí. Operačný program Ľudské zdroje, výzva Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, číslo projektu 312011AKK9. Doba riešenia: 2020-2023. Riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen, člen revíznej komisie Slovenská ichtyologická spoločnosť 2005 - trvá
člen Birdlife Slovensko 2002 - trvá
člen redakčnej rady Biodiversity & Environment, recenzovaný vedecký časopis 2019-trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie