Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.
Email:
michal.balaz@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KBE - Katedra biológie a ekológie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Baláž
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
Doc. RNDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra biológie a ekológie Pedagogická Fakulta KU v Ružomberku
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
michal.balaz@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7996?mode=full&do=filterForm-submit&name=Michal&surname=Bal%C3%A1%C5%BE&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3678-2238

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Ochrana a využívanie krajiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg - docent Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2021 - trvá
vysokoškolský pedagóg - odborný asistent Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2006 - 2021
vysokoškolský pedagóg - odborný asistent Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 2020 - 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplnkové pedagogické štúdium Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Zoológia I Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Zoológia II Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Fyziológia živočíchov Učiteľstvo Biológia v kombiácii druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
47
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Ornitológia Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teriológia Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Cvičenia z poznávania stavovcov Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Mikroskopická technika Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k záverečnej práci 1 Učiteľstvo Biológia v kombinácii prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
119
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
124
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
66
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
87
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
Baláž, M. & Balážová, M. 2012. Diversity and abundance of bird communities in three mountain forest stands: effect of the habitat heterogeneity. Polish Journal of Ecology 60: 617-622.
Baláž, M., Weidinger, K., Kocian, Ľ. & Némethová, D. 2007. Effect of habitat on Blackcap, Sylvia atricapilla nest predation in the absence of corvid predators. Folia zoologica 56: 177 - 185.
Slobodník R., Balážová M., Jandzík D. & Baláž M. 2013. Local weather differently affects collared flycatcher reproduction at different altitudes. Central Europaean Journal of Biology 8: 1145-1152.
Horváthová, T., Baláž, M. & Jandzík, D. 2013. Reproduction and morphology of the common lizard (Zootoca vivipara) from montane populations in Slovakia. Zoological Science 30(2): 92-98.
Tulis F., Baláž M., Obuch J. & Šotnár K. 2015. Responses of the long-eared owl Asio otus diet and the numbers of wintering individuals to changing abundance of the common vole Microtus arvalis. Biologia 70: 667-673.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
Kameniar O., Baláž M., Svitok M. et al. 2021. Historical natural disturbances shape spruce primary forest structure and indirectly influence bird assemblage composition. Forest Ecology and Management 481 article number 118647.
Baláž M., Hrčková L., Tulis F. & Balážová M. 2021. Breeding performance of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) under different temperature conditions. Ornis Fennica 98: 74-80.
Pavón-Jordán, D., Abdou, W., Azafzaf, H., Baláž et al. 2020. Positive impacts of important bird and biodiversity areas on wintering waterbirds under changing temperatures throughout Europe and North Africa. Biological Conservation. 246 article number 108549
Hrčková L., Balážová M., Országhová Z. & Baláž M. 2019. Troglodytes troglodytes -probable destructor of eggs of Cinclus cinclus. Biologia 74: 691-694.

Bureš S., Baláž M., Slavkovská D. & Weidinger K. 2022. Post-fledging survival and dispersal of the White-throated Dipper Cinclus cinclus. Acta Ornithologica 57: 125-133.


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
Baláž M., Weidinger K., Kocian Ľ. & Némethová D. 2007. Effect of habitat on Blackcap, Sylvia atricapilla nest predation in the absence of corvid predators. Folia zoologica 56: 177 – 185. [Leniowski K. & Wegryn E. 2018. Synchronisation of parental behaviours reduces the risk of nest predation in a socially monogamous passerine bird. Scientific reports 8: 7385.]
Baláž M. & Balážová M. 2012. Diversity and abundance of bird communities in three mountain forest stands: effect of the habitat heterogeneity. Polish Journal of Ecology 60: 617-622. [Hanzelka J. & Reif J. 2016. Effects of vegetation structure on the diversity of breeding bird communities in forest stands of non-native black pine (Pinus nigra A.) and black locust (Robinia pseudoacacia L.) in the Czech Republic. Forest Ecology and Management 379: 102-113. ]
Baláž M. & Balážová M. 2012. Diversity and abundance of bird communities in three mountain forest stands: effect of the habitat heterogeneity. Polish Journal of Ecology 60: 617-622. [Bujoczek M., Rybicka J. & Bujoczek L. 2020. Effects of disturbances in a subalpine forest on its structural indicators and bird diversity. Ecological Indicators 112: 106126.]
Horváthová T., Baláž M. & Jandzík D. 2013. Reproduction and morphology of the common lizard (Zootoca vivipara) from montane populations in Slovakia. Zoological Science 30(2): 92-98. [Grimm A., Ramírez A., Moulherat S., Reynaud J. & Henle K. 2014. Life-history trait database of European reptile species. Nature Conservation 9: 45 – 67.]
Slobodník R., Balážová M., Jandzík D. & Baláž M. 2013. Local weather differently affects collared flycatcher reproduction at different altitudes. Central Europaean Journal of Biology 8: 1145-1152. [Schöll E. M. & Hille S. M. 2020. Heavy and persistent rainfall leads to brood reduction and nest failure in a passerine bird. Journal of Avian Biology. doi.org/10.1111/jav.02418.]
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
VEGA 2/0097/16 - Ekológia a reprodukčné stratégie príbuzných a syntopicky žijúcich druhov živočíchov Vedúci projektu RNDr. Anton Krištín, DrSc. (ÚEL SAV Zvolen); Doba riešenia: 2016 – 2019 zástupca vedúceho riešiteľa
VEGA 1/0277/19 - Riziká a následky expanzie ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) Vedúci projektu Mgr. Filip Tulis, PhD. (FPV UKV Nitra) ; Doba riešenia: 2019 – 2022 riešiteľ
KEGA 018KU-4/2021 - Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity Vedúca projektu RNDr. Mária Balážová, PhD. ; Doba riešenia: 2021 - 2023 riešiteľ
GAPF 1/1/2015 - Stanovenie početnosti hniezdnej a zimujúcej populácie vodnára potočného v podmienkach Liptova Doba riešenia: 2015 – 2016, Vedúci projektu
Členský projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko -Vtáky horských lesov. Doba riešenia: 2017, Vedúci projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci editor Raptor Journal (časopis evidovaný v databáze Scopus) 2017 - 2022
člen redakčnej rady Sylvia (zahraničný časopis evidovaný v databáze Scopus) 2019 - trvá
výkonný editor Tichodroma (časopis evidovaný v databáze Scopus) od 2022
člen redakčnej rady Biodiversity and Environment 2017 - 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Goce Delčev University of Štip, Faculty of Natural and Technical Sciences Krste Misirkov, P.O.BOX 201, Stip 2000, Severné Macedónsko 1.4.2019 – 5.4.2019 Erasmus+ Teaching mobility
Goce Delčev University of Štip, Faculty of Natural and Technical Sciences Krste Misirkov, P.O.BOX 201, Stip 2000, Severné Macedónsko 18.5.2022 - 24.5.2022 Erasmus+ Teaching mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Predseda Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-19