Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Email:
pavol.papco@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KGE - Katedra geografie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Papčo
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
RNDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
pavol.papco@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8268
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (zameranie na geografiu)
I.11 - ORCID iD
0009-0005-7599-9458

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 2003 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - geografia, matematika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 2010 Fyzická geografia a geoekológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku 2011 - súčasnosť
Asistent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku 2008 - 2010

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Fyzická geografia 4 (pedogeografia a biogeografia) učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Regionálna geografia sveta 1 (Európa) učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
22
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
18
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Prírodné hrozby a riziká v krajine učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Vybrané metódy a cvičenia z fyzickej geografie učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Základy informačných technológií pre geografov 1 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Základy informačných technológií pre geografov 2 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Geografia miestneho regiónu učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Ochrana prírody a krajiny na Slovensku učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X. DOI: 10.1016/j.geomorph.2013.06.023


STANKOVIANSKY, M., KOCO, Š., PAPČO, P., BURIAN, L. (2022). Permanent gullies as important indicators of past environmental changes. In: Lehotský, M., Boltižiar, M. Eds. Landscapes and Landforms of Slovakia. Springer Nature, pp. 369-390. ISBN 978-3-030-89292-0, ISBN (elektronické) 978-3-030-89293-7. DOI: 10.1007/978-3-030-89293-7

ADN, ADF PAPČO Pavol: Výmoľová erózia v čase - mapové podklady verzus korelátne sedimenty (príkladová štúdia). Geografický časopis, Roč. 63, č. 3 (2011), s. 287-298. ISSN 0016-7193.

ADE PAPČO Pavol: Permanent gullies in the Nitra Hill Land, Slovakia: about the cause of gully formation. Landform Analysis, Vol. 17, (2011), p. 139-144. ISSN 1429-799X.

ADE PAPČO Pavol: Permanentné výmole - príklad prieniku historických a geomorfologických vied. Historická geografie, Roč. 36, č. 2 (2010), s. 291-306. ISSN 0323-0988.

AFC PAPČO Pavol: What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. In: GEOTOUR & IRSE 2014 : conference proceedings, ŠTRBA Ľubomír, ed. Košice : Technical University of Košice, 2014, s. 35-43. ISBN 978-80-553-1876-9.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

STANKOVIANSKY, M., KOCO, Š., PAPČO, P., BURIAN, L. (2022). Permanent gullies as important indicators of past environmental changes. In: Lehotský, M., Boltižiar, M. Eds. Landscapes and Landforms of Slovakia. Springer Nature, pp. 369-390. ISBN 978-3-030-89292-0, ISBN (elektronické) 978-3-030-89293-7. DOI: 10.1007/978-3-030-89293-7

BAB BAŠARY, Jozef, BOLTIŽIAR, Martin, ČARNOGURSKÝ, Karol, ČIEF, Rastislav, DEMKO, Jaroslav, DÍTĚ, Daniel, DUDÁŠ, Miloš, HAMMEROVÁ, Magdaléna, HOCHEL, Boris, HRNČIAROVÁ, Františka, HUBA, Mikuláš, KOZOVÁ, Mária, KRAJŇÁKOVÁ, Ingrid, PAUDITŠOVÁ, Eva, PETROVIČ, František, PITEKOVÁ, Jana, RAKYTOVÁ, Iveta, ŠALKOVIČ, Martin, ŠLÁVKA, Milan, TOMČÍKOVÁ, Ivana, PAPČO, Pavol, VANTARA, Peter: Krajinná štúdia – Vlkolínec. PAUDITŠOVÁ, Eva, KOZOVÁ, Mária, eds. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, 100 s. ISBN 978-80-561-0668-6.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X. [1] GUO, Y. - HUANG, C.C. - ZHOU, Y. - PANG, J. - ZHA, X. - FAN, L. - MAO, P. Sedimentary record and luminescence chronology of palaeoflood events along the Gold Gorge of the upper Hanjiang River, middle Yangtze River basin, China. In Journal of Asian Earth Sciences, 2018, vol. 156, p. 96-110.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] SCHUMACHER, M. - DOBOS, A. - SCHIER, W. - SCHÜTT, B. Holocene valley incision in the southern Bükk foreland: Climate-human-environment interferences in northern Hungary. In Quaternary International, 2018, vol. 463, p. 91-109.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] XIAO, L. - YANG, X. - CAI, H. The indirect roles of roads in soil erosion evolution in Jiangxi Province, China: A large scale perspective. In Sustainability (Switzerland), 2017, vol. 9, issue 1, article number 129.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] XIONG, L.Y. - TANG, G.A. - ZHU, A.-X. - YUAN, B.Y. - LU, B.Y. - DANG, T.M. Paleotopographic controls on modern gully evolution in the loess landforms of China. In Science China Earth Sciences, 2017, vol. 60, issue 3, p. 438-451.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] YANG, J. - ZHANG, S. - CHANG, L. - LI, F. - LI, T. - GAO, Y. Gully erosion regionalization of black soil area in northeastern China. In Chinese Geographical Science, 2017, volume 27, issue 1, p. 78-87.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] TAROLLI, Paolo - SOFIA, Giulia. Human topographic signatures and derived geomorphic processes across landscapes. In Geomorphology, 2016, volume 255, p. 140-161. ISSN 0169-555X.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] ZÁDOROVÁ, Tereza - PENÍŽEK, Vít - VAŠÁT, Radim - ŽÍŽALA, Daniel - CHUMAN, Tomáš - VANĚK, Aleš. Colluvial soils as a soil organic carbon pool in different soil regions. In Geoderma, 2015, volume 253-254, p. 122-134.

ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.

[1] LARSEN, Annegret - BORK, Hans-Rudolf - FUELLING, Alexander - FUCHS, Markus - LARSEN, Joshua R. The processes and timing of sediment delivery from headwaters to the trunk stream of a central European mountain gully catchment. In Geomorphology, 2013, vol. 201, p. 215-226. ISSN 0169-555X.

ADE PAPČO Pavol: Permanent gullies in the Nitra Hill Land, Slovakia: about the cause of gully formation. Landform Analysis, Vol. 17, (2011), p. 139-144. ISSN 1429-799X.

[1] DÖHLER, Susanne - DAMM, Bodo - TERHORST, Birgit - THIEL, Christine - FRECHEN, Manfred. Late pleistocene and holocene landscape formation in a gully catchment area in Northern Hesse, Germany. In Quaternary International, 2015, vol. 365, p. 42-59. ISSN: 1040-6182

AFC PAPČO Pavol: What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. In: GEOTOUR & IRSE 2014 : conference proceedings, ŠTRBA Ľubomír, ed. Košice : Technical University of Košice, 2014, s. 35-43. ISBN 978-80-553-1876-9.

[1] ZGŁOBICKI, W. - POESEN, J. - COHEN, M. et al. The Potential of Permanent Gullies in Europe as Geomorphosites. In Geoheritage, 11, p. 217–239 (2019). ISSN 1867-2485

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Severoslovenská pobočka 2015 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Institut für Ökosystemforschung Olshausenstrasse 75, D-24118 Kiel, Deutschland 01.04.2005 - 27.04.2005 STSM COST 634
St. Mary's University College, Department of Geography, Belfast 191 Falls Road, Belfast, N. Ireland, BT12 6FE 27.11.2011 - 04.12.2011 LLP Erasmus
St. Mary's University College, School of Management and Social Sciences, London Waldegrave Road, Strawberry Hill, Twickenham, TW1 4SX, United Kingdom 04.11.2012 - 11.11.2012 LLP Erasmus
University of Southampton, Geography and Environment Academic Unit University Road, Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom 17.03.2014 - 23.03.2014 LLP Erasmus
University of Debrecen, Department of Social Geography and Regional Development Planning Egyetem tér 1, 4032, Debrecen, Magyarország 14.10.2014 - 17.10.2014 Erasmus+
Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2, ČR 02.11.2015 - 05.11.2015 Erasmus+
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie Jeronýmova 200/10, 371 15 České Budějovice, ČR 17.10.2016 - 20.10.2016 Erasmus+
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie 17. listopadu 12, Olomouc, 771 46, ČR 13.02.2017 - 16.02.2017 Erasmus+
Goce Delčev University of Štip, Macedonia, Faculty of Natural and Technical Science, Department of Geography Krste Misirkov No.10-A P.O. Box 201, Stip 2000, North Macedonia 22.04.2018 - 27.04.2018 Erasmus+
University of Granada, Faculty of Humanities Campus Universitario de Cartuja, 18071 GRANADA, ESPAÑA 14.10.2018 - 20.10.2018 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie