Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Email:
peter.kubatka@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KBE - Katedra biológie a ekológie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kubatka
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
prof. RNDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Ústav biologických a ekologických vied
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
kubatkap@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3546
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
biológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4312-5076

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita P.J.Šafárika
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Biológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita P.J.Šafárika
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Biológia
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
doktorand, vedecký pracovník, odborný asistent Prírodovedecká fakulta UPJŠ 1997-2005
asistent, docent, profesor Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 2002-doteraz
asistent, docent, profesor Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 2005-doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
certifikát spôsobilosti vyučovať v anglickom jazyku jazyková škola Martin 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Cytológia a histológia živočíchov Biológia prvý Biológia
Molekulová biológia a genetika Biológia prvý Biológia
Fyziológia živočíchov Biológia druhý Biológia
Fyziológia živočíchov telesná výchova prvý biológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
31
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
500
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
300
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
195
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
130
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4000
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3500
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3500
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3000
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADC Kubatka, Peter [KAUT] [UKOLJ120] (50%) - Žúbor, Pavol (6%) - Büsselberg, Dietrich (5%) - Kwon, Taeg Kyu (5%) - Adamek, Mariusz (2%) - Petrovič, Daniel (2%) - Opatrilová, Radka (2%) - Gazdíková, Katarína [KAUT] (5%) - Čaprnda, Martin [UKOLF1IK] (5%)- Rodrigo, Luis (3%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (5%) - Kružliak, Peter [KAUT] (10%): Melatonin and breast cancer: Evidences from preclinical and human studies

Lit.: 137 zázn.

In: Critical Reviews in Oncology Hematology. - č. 122 (2018), s. 133-143. - ISSN (print) 1040-8428

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842817300884

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2018=5,012

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Oncology] -- 2018

wos-jcr -- Q1 [Hematology] -- 2018

scimago-sjr -- Q1 [Oncology] -- 2018

scimago-sjr -- Q1 [Hematology] -- 2018

Ohlasy (48):

ADC Opatrilová, Radka (30%) - Kubatka, Peter [UKOLJ120] (20%) - Čaprnda, Martin [UKOLF1IK] (20%) - Büsselberg, Dietrich (5%) - Krásnik, Vladimír [UKOLFKO] (5%) - Veselý, Pavol [UKOLFKO] (2%) - Saxena, Sandeep (2%) - Ruia, Surabhi (2%) - Mozos, Ioana(2%) - Rodrigo, Luis (2%) - Kružliak, Peter [KAUT] (5%) - dos Santos, Katia Goncalves (5%): Nitric oxide in the pathophysiology of retinopathy: Evidences from preclinical and clinical researches

Lit.: 79 zázn.

In: Acta Ophthalmologica. - Roč. 96, č. 3 (2018), s. 222-231. - ISSN (print) 1755-375X

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aos.13384

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=1,51

SNIP (SCOPUS) 2018=1,488

CiteScore (SCOPUS) 2018=4,9

IF (JCR) 2018=3,153

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Ophthalmology] -- 2018

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2018

Ohlasy (30):

ADC Opatrilová, Radka (16%) - Čaprnda, Martin [UKOLF1IK] (16%) - Kubatka, Peter [UKOLJ120] (16%) - Valentová, Vanda (2%) - Uramová, Soňa [UKOLJ120] (5%) - Nosáľ, Vladimír [UKOLJ243] (5%) - Gašpar, Ľudovít [UKOLF1IK] (5%) - Zachar, Lukáš (5%) - Mozos,Ioana (2%) - Petrovič, Daniel (2%) - Dragašek, Jozef (5%) - Filipová, Slavomíra (5%) - Büsselberg, Dietrich (2%) - Zulli, Anthony (2%) - Rodrigo, Luis (2%) - Kružliak, Peter [KAUT] (5%) - Krásnik, Vladimír [KAUT] [UKOLFKO] (5%): Adipokines in neurovascular diseases

R. Opatrilová, M. Čaprnda, P. Kubatka : Co-first/equal autorship

Lit.: 108 zázn.

In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - č. 98 (2018), s. 424-432. - ISSN (print) 0753-3322

URL: https://ac.els-cdn.com/S0753332217342415/1-s2.0-S0753332217342415-main.pdf?_tid=4537adce-3048-4d76-a0c6-0e46c1ac6b05&acdnat=1524468341_aece0cdd28186d3a72b2248395be1cfa

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=0,931

SNIP (SCOPUS) 2018=0,985

CiteScore (SCOPUS) 2018=4

IF (JCR) 2018=3,743

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Medicine, research & experimental] -- 2018

wos-jcr -- Q1 [Pharmacology & pharmacy] -- 2018

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2018

scimago-sjr -- Q2 [Pharmacology] -- 2018

Ohlasy (29):

ADC Kubatka, Peter [KAUT] [UKOLJ120] (15%) - Uramová, Soňa [UKOLJ] (4%) - Kello, Martin (10%) - Kajo, Karol (7%) - Samec, Marek [UKOLJ150] (7%) - Jašek, Karin [UKOLJ110C] (7%) - Výbohová, Desanka [UKOLJ180] (5%) - Líšková, Alena [UKOLJ120] (3%) - Mojžiš, Ján [KAUT] (5%) - Adamkov, Marian [UKOLJ112] (5%) - Žúbor, Pavol [UKOLJ150] (5%) - Šmejkal, Karel (4%) - Švajdlenka, Emil (4%) - Solár, Peter (5%) - Samuel, Samson Mathews (1%) - Zulli, Anthony (1%) - Kassayová, Monika (4%) - Lasabová, Zora[UKOLJ121] (3%) - Kwon, Taeg Kyu (1%) - Péč, Martin [UKOLJ120] (2%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (1%) - Büsselberg, Dietrich [KAUT] (1%): Anticancer Activities of Thymus vulgaris L. in Experimental Breast Carcinoma In Vivo and In Vitro [elektronický dokument]

Lit.: 89 zázn.

In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 7 (2019), s. [1-29] [print]. - ISSN (online) 1422-0067

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479806/pdf/ijms-20-01749.pdf

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=1,317

SNIP (SCOPUS) 2019=1,3

CiteScore (SCOPUS) 2019=5,3

IF (JCR) 2019=4.556

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Biochemistry & molecular biology] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

wos-jcr -- Q2 [Chemistry, multidisciplinary] -- 2019

Ohlasy (20):

ADC Líšková, Alena [UKOLJ120] (50%) - Kubatka, Peter [KAUT] [UKOLJ120] (10%) - Samec, Marek [UKOLJ150] (10%) - Žúbor, Pavol [UKOLJ150] (5%) - Mlynček, Miloš (5%) - Bielik, Tibor [UKOLJ150] (4%) - Samuel, Samson Mathews (4%) - Zulli, Anthony (4%) - Kwon, Taeg Kyu (4%) - Büsselberg, Dietrich (4%): Dietary Phytochemicals Targeting Cancer Stem Cells [elektronický dokument]

Lit.: 104 zázn.

In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 5 (2019), s. [1-20], art. no. 899 [online]. - ISSN (online) 1420-3049

URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/5/899

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0,698

SNIP (SCOPUS) 2019=1,150

CiteScore (SCOPUS) 2019=4,1

IF (JCR) 2019=3.267

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Chemistry, multidisciplinary] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Pharmaceutical science] -- 2019

scimago-sjr -- Q2 [Chemistry (miscellaneous)] -- 2019

wos-jcr -- Q2 [Biochemistry & molecular biology] -- 2019

Ohlasy (30):

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADM Abotaleb, Mariam (14.29%) - Samuel, Samson Mathews (14.285%) - Varghese, Elizabeth (14.285%) - Varghese, Sharon (14.285%) - Kubatka, Peter [UKOLJ120] (14.285%) - Mazuráková, Alena [UKOLJ120] (14.285%) - Buesselberg, Dietrich [KAUT] (14.285%):Flavonoids in Cancer and Apoptosis [elektronický dokument]

Lit.: 291 zázn.

In: Cancers [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. [1-39] [2 AH] [online]. - ISSN (online) 2072-6694

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6357032/

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=1.938

SNIP (SCOPUS) 2019=1.445

CiteScore (SCOPUS) 2019=3.4

IF (JCR) 2019=6.126

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Oncology] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Oncology] -- 2019

Ohlasy (189):

ADM Qaradakhi, Tawar (8.337%) - Gadanec, Laura Kate (8.333%) - McSweene, Kristen Renee (8.333%) - Tacey, Alexander (8.333%) - Apostolopoulos, Vasso (8.333%) - Levinger, Itamar (8.333%) - Rimárová, Kvetoslava (8.333%) - Egom, Emmanuel E. (8.333%) - Rodrigo, Luis (8.333%) - Kružliak, Peter [KAUT] (8.333%) - Kubatka, Peter [UKOLJ120] (8.333%) - Zulli, Anthony (8.333%): The potential actions of angiotensin-converting enzyme II (ACE2) activator diminazene aceturate (DIZE) in various diseases[elektronický dokument]

Lit.: 68 zázn.

In: Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology [elektronický dokument]. - Roč. 47, č. 5 (2020), s. 751-758 [print]. - ISSN (online) 1440-1681

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0.769

SNIP (SCOPUS) 2019=0.764

CiteScore (SCOPUS) 2019=4.2

IF (JCR) 2019=2,456

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q3 [Pharmacology & pharmacy] -- 2019

scimago-sjr -- Q2 [Pharmacology] -- 2019

Ohlasy (34):

ADM Solárová, Zuzana (30%) - Líšková, Alena [UKOLJ120] (16%) - Samec, Marek [UKOLJ120] (16%) - Kubatka, Peter [UKOLJ120] (16%) - Büsselberg, Dietrich (3%) - Solár, Peter [KAUT] (19%): Anticancer potential of lichens secondary metabolites [elektronickýdokument]

Lit.: 123 zázn.

In: Biomolecules [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2020), s. [1-31], art. no. 87 [online]. - ISSN (print) 2218-273X

URL: https://www.mdpi.com/2218-273X/10/1/87

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2019=4.082

Ohlasy (26):

ADM Líšková, Alena [UKOLJ120] (30%) - Koklesová, Lenka [UKOLJ120] (10%) - Samec, Marek [UKOLJ120] (10%) - Smejkal, Karel (4%) - Samuel, Samson Mathews (4%) - Varghese, Elizabeth (4%) - Abotaleb, Miriam (4%) - Biringer, Kamil [UKOLJ150] (4%) - Kúdela,Erik [UKOLJ150] (4%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (4%) - Shakibaei, Mehdi (4%) - Kwon, Taeg Kyu (4%) - Büsselberg, Dietrich [KAUT] (4%) - Kubatka, Peter [KAUT] [UKOLJ120] (10%): Flavonoids in cancer metastasis [elektronický dokument]

Lit.: 130 zázn.

In: Cancers [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 6 (2020), s. [1-29], art. no. 1498 [online]. - ISSN (online) 2072-6694

URL: https://www.mdpi.com/2072-6694/12/6/1498/htm

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2019=6.126

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Oncology] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Oncology] -- 2019

Ohlasy (34):

ADM Abotaleb, Miriam [KAUT] (40%) - Líšková, Alena [UKOLJ120] (20%) - Kubatka, Peter [UKOLJ120] (20%) - Büsselberg, Dietrich (20%): Therapeutic Potential of Plant Phenolic Acids in the Treatment of Cancer [elektronický dokument]

Lit.: 101 zázn.

In: Biomolecules [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 2 (2020), s. [1-22], art. no. 221 [online]. - ISSN (print) 2218-273X

URL: https://www.mdpi.com/2218-273X/10/2/221

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2019=4.082

Ohlasy (32):

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

Flavonoids in Cancer and Apoptosis. Abotaleb M, Samuel SM, Varghese E, Varghese S, Kubatka P, Liskova A, Büsselberg D.Cancers (Basel). 2018 Dec 28;11(1):28. doi: 10.3390/cancers11010028.

citácie: 412 (scholar)

Flavonoids and Their Anti-Diabetic Effects: Cellular Mechanisms and Effects to Improve Blood Sugar Levels. Al-Ishaq RK, Abotaleb M, Kubatka P, Kajo K, Büsselberg D.Biomolecules. 2019 Sep 1;9(9):430. doi: 10.3390/biom9090430.

citácie: 252 (scholar)

Therapeutic potential of plant phenolic acids in the treatment of cancer

M Abotaleb, A Liskova, P Kubatka, D Büsselberg

Biomolecules 10 (2), 221, 2020

citácie: 110 (scholar)

Paclitaxel's Mechanistic and Clinical Effects on Breast Cancer. Abu Samaan TM, Samec M, Liskova A, Kubatka P, Büsselberg D. Biomolecules. 2019 Nov 27;9(12):789. doi: 10.3390/biom9120789.

citácie: 154 (scholar)

Dietary phytochemicals in breast cancer research: anticancer effects and potential utility for effective chemoprevention. Kapinova A, Kubatka P, Golubnitschaja O, Kello M, Zubor P, Solar P, Pec M. Environ Health Prev Med. 2018 Aug 9;23(1):36. doi: 10.1186/s12199-018-0724-1.

citácie: 126 (scholar)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Projekt 1

Názov: Hodnotenie antineoplastických účinkov rastlinných funkčných potravín v mamárnej karcinogenéze

Grant: VEGA

Doba riešenia: 2019-2022

Rozpočet: 17 680 eur (v r. 2019); 17 680 eur (2020)

Pozícia zodp. riešiteľa v projekte: zodpovedný riešiteľ

 


 

Projekt 2

Názov: Hodnotenie protinádorových účinkov rastlinných funkčných potravín v modeli rakoviny prsníka

Grant: VEGA

Doba riešenia: 2016-2018

Rozpočet: 27 000 eur

Pozícia zodp. riešiteľa v projekte: zodpovedný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci Oddelenia experimentálnej karcinogenézy Jesseniova lekárska fakulta UK 2017-2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
- - - -

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-10-26