Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Email:
rastislav.cief@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KGE - Katedra geografie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Čief
I.2 - Meno
Rastislav
I.3 - Tituly
Mgr.,PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1972
I.5 - Názov pracoviska
Katedra geografie PF KU Ružomberok
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovká cesta 1, Ružomberok 034 01
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
rastislav.cief@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8440
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na geografiu
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6439-2168

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Katedra geografie PF KU 2011-súčasnosť
učiteľ Gymnázium sv.J.Zlatoústeho Humenné 2004-2021
učiteľ ZŠ Topoľovka 2001-2004
učiteľ ZŠ Čaňa 1997-2000

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia geografie a planetárna geografia Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Terénny kurz z GF1 a HG1 Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia 1 Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia sveta 2 Učiteľstvo geografie v kombinácii Druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regionálna geografia sveta 3 Učiteľstvo geografie v kombinácii Druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy geografie Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Politická geografia Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Geografia katolíckej cirkvi Všeobecný základ Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2016): Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of "Conceptual Basis" in Students' Adaptation To Bachelor’s Degree in Geography Teacher Training Programme. In: Geografické informácie 2/20 p.38 Príspevky z 24. medzinárodnej geografickej konferencie "Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, ISSN 1337-9453
ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2018): MENTAL MAP IN A GEOGRAPHIC COGNITIVE STRUCTURE. Mentálna mapa v geografickej kognitívnej konštrukcii. Geograficke Informacie. Volume:22. Pages:8-22, Part:1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. – ISSN 1337-9453
ČIEF, R., TOMČÍKOVÁ, I. (2015): The conceptual base of environmental education of future geography teachers. 15th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015, Ecology, Economics, Education and Legislation Conference Proceedings, Volume III. Enviromental Economics, Education and Accreditation in Geosciences 18.-24.6.2015, Albena. ISBN 978-619-7105-41-4 s. 1003-1010. (indexované v SCOPUS a WoS)
ČIEF, R., LAŠ, L., NIŽNANSKÝ, B., PRAŽIAK, V. (2014): Tourist Destinations and their Suitability from the Viewpoint of Epidemic Diseases and Consequent Possibilities of Development or Decline of Tourism Infrastructure. Zeszyty naukowe 6/2014, p. 38-49, ISSN 2084-8722 indexované v Index Copernicus International
ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.(2012): Analýza geografického základného a všeobecného vzdelávania z hľadiska využitia pojmovej bázy geomorfológie. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2012, Geografický ústav SAV, Bratislava. ISSN 1337-6799, s.19-36.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2018): MENTAL MAP IN A GEOGRAPHIC COGNITIVE STRUCTURE. Mentálna mapa v geografickej kognitívnej konštrukcii. Geograficke Informacie. Volume:22. Pages:8-22, Part:1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. – ISSN 1337-9453
ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2016): Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of "Conceptual Basis" in Students' Adaptation To Bachelor’s Degree in Geography Teacher Training Programme. In: Geografické informácie 2/20 p.38 Príspevky z 24. medzinárodnej geografickej konferencie "Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, ISSN 1337-9453
ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B., (2018): CONCEPTUAL BASIS OF TOURISM GEOGRAPHY IN GRAMMAR SCHOOL TEXTBOOKS IN SLOVAKIA AND IN THE CZECH REPUBLIC. Pojmová báza geografie cestovného ruchu v učebniciach gymnázií na Slovensku a v Českej republike. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu recenzovaný Sborník,28.2-1.3.2018, VŠP Jihlava s. 51-60. ISBN 978-80-88064-36-7, indexované vo Web of Science a v databázi EBSCO
ČIEF, R.NIŽNANSKÝ, B.(2017): TRADITIONAL DISAPPEARING AND EMERGING HUMAN GEOGRAPHY TOPICS AT GRAMMAR ACHOOLS AND IN UNDERGRADUATE GEOGRAPHY TEACHER TRAINING PROGRAMMES. Tradičné, ustupujúce a nastupujúce témy Humánnej geografie v gymnáziách a v bakalárskom stupni prípravy učiteľov geografie. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 25. Středoevropská geografická konference. MU Brno, 12-13.10.2017, 566s. ISBN 978-80-210-8907-5 indexované vo Web of Science a v databázi EBSCO
ČIEF, R., RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I. (2017): EVALUATION OF TOURISM IN THE SLOVAK REPUBLIC BASED ON SELECTED TURISM INDICATORS ON DISTRICT AND REGIONAL LEVEL. Hodnotenie cestovného ruchu Slovenskej republiky na základe vybraných ukazovateľov cestovného ruchu na úrovni okresov a krajov. Evaluation of Tourism in the Slovak Republic based on selected turism indicators on District and Regional Level. 12. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism „CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ“ ISBN 978-80-88064-30-5
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
ČIEF, R.: Migrácia medzi Českom a Slovenskom v rokoch 1950-2006. In: Forum statisticum slovacum, 3, 2007, SŠDS, s.44-49. In: [online]. [03] Klufová R., Poláková, Z.: Demografické metódy a analýzy: demografie české a slovenské populace. Ekonomická fakulta, Jihočeska Univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s.194. ISBN 978-8073575465 Dostupné z www: http://www.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/polakova/Demograf_model/klufova_polakova_2.pdf
Čief, R. Nižnanský, B.2016., Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of “Conceptual Basis” in Students´Adaptation To Bachelor ´s Degree in Geography Teacher Training Programme. In Geografické informácie. Geographical information. 20. Ročník / 2. č.,38-48. FPV - UKF Nitra, ISSN 1337-9453 [01] RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ I. (2018).:Geography of local landscape in the educational processin primary scholl in Slovakia. European Journal of Geography, Volume 9, Number 1, 49-61pp ISSN 1792-1341 (Scopus)
Čief, R. Nižnanský,B.2018: Tradičné, ustupujúce a nastupujúce témy Humánnej geografie v gymnáziách a v bakalárskom stupni prípravy učiteľov geografie. Traditional, disappearing and emerging human geography topics at grammar achools and in undergraduate geography teacher training programmes. In Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 12-22. MU Brno, 12-13.10.2017, 566s. ISBN 978-80-210-8907-5 [01] RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ I. (2018).:Geography of local landscape in the educational processin primary scholl in Slovakia. European Journal of Geography, Volume 9, Number 1, 49-61pp ISSN 1792-1341 (Scopus)
ČIEF, R., LAŠ, L., NIŽNANSKÝ, B., PRAŽIAK, V. (2014): Tourist Destinations and their Suitability from the Viewpoint of Epidemic Diseases and Consequent Possibilities of Development or Decline of Tourism Infrastructure. Zeszyty naukowe 6/2014, s. 38-49, ISSN 2084-8722 In: [02] Abram, M., Szydlowska,D., Borkowski,K., M., Walas, B. (2016): Factors affecting the process of customer service In: Geografické informácie. Ročník 20 /číslo 2, rok 2016 (s. ohlasu -s.378, s.386)ISSN 1337-9453 UKF Nitra
ČIEF, R.: Migrácia medzi Českom a Slovenskom v rokoch 1950-2006. In: Forum statisticum slovacum, 3, 2007, SŠDS, s.44-49. [04] GIERTLIOVÁ, B., HAJDUCHOVÁ, I., DOBŠINSKÁ,Z.: Komparácia daňového zaťaženia fyzických osôb v Slovenskej a Českej republike. In: Zborník príspevkov z vedeckých seminárov katedier v akademickom roku 2011/2012. BIVŠ,Banská Bystrica, 2012, ISBN-978-80-970422-3-3 s.33 Dostupné z www: http://download.bivs.cz/public/Slovensko/zbornik/zbornik-zo-seminarov-2012/zbornik_A5-vnutro-72dpi.pdf
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

Fundacja Jagiellońska 2019 Project Intermarium "Intermarium - historical simulation game". Jagiellońska Univerzita Kraków, .

Fundacja Jagiellońska 2021 Project Trimarium. Large format simulation game supporting the cooperation within the format of Three Seas Initiative. Jagiellońska Univerzita Kraków, .

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 r.č. NFP304030D001- Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů –spoluriešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona La Habana, Cuba 8.10.2919-8.12.2019 Štipendijný pobyt v rámci Slovensko-kubánskeho štipendijného programu na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
Departamento de Geografía Humana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada Granada, Španielsko 15.10.2018-19.10.2018 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
Katedra Geografie Fakulty Přírodovědně-humanitní a pedagogické Masarykovy Univerzity Brno Brno, Česká republika 6.4.2018-9.4.2018 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
Katedre Geografie Fakulty Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické Univerzity v Liberci Liberec, Česká republika 25.4.2017-28.4.2017 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka, Poľsko 22.4.2014-30.4.2014 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích České Budějovice, Česká republika 22.4.2013-3.5.2013 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie