Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Ing. Renata Bellová, PhD.
Email:
renata.bellova@ku.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
PF KU - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pracovisko:
KCH - Katedra chémie

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bellová
I.2 - Meno
Renata
I.3 - Tituly
Ing., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
renata.bellova@ku.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7978
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
iD: 0000-0001-6993-9444

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
FCHPT STU v Bratislave 1992 Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie II.b - Rok II.c - Odbor a program
AOS M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 2004 Teória vyučovania odborných predmetov
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent AOS M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 1994-2004
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent PF KU v Ružomberku 2004 - 2022
vysokoškolský učiteľ, docent PF KU v Ružomberku 2022 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Certificatte of attendance Englisch language course Katolícka univerzita v Ružomberku 2017
Certifikát - Oficiálny učiteľ Planéty vedomostí Agemsoft, a.s. Bratislava 2011
Certificacate – Ulca pathway to excellent schools of project Upgrade with Learner-centred Approach (project 2020-1-SK01-KA203-078306) Katolícka univerzita v Ružomberku 2022
Certiikát Microsoft excel „Zo začiatočníka na pokročilého“ 2013 Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Fyzikálna chémia učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Analytická chémia učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória chemickej väzby učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Chemické výpočty 1 učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Chemické výpočty 2 učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Didaktika odborných predmetov doplňujúce pedagogické štúdium - celoživotné vzdelávanie Učiteľstvo a pedagogické vedy
Základy didaktiky chémie učitelstvo chémie v kombinácii I.
IKT v chémii učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Prax náčuvová učitelstvo chémie v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
106
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
153
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
105
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
86
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
82
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
Bellová, R. (100%): Zvyšovanie efektívnosti vyučovania chémie u žiakov základných a stredných škôl. (monografia) Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009, 96 strán, ISBN 978-80-8084-443-12009, 96s. Ohlasy (12)
Bellová, R. (100%): Kapitoly zo všeobecnej didaktiky chémie. Verbum – Katolícka univerzita,   Ružomberok, 190 strán, 2010 ISBN 978-80-8084-557-5str. 190, 2010 Ohlasy (4)
Bellová, R. (50 %), Melicherčíková, D., Tomčík, P.: Possible reasons for low scientific literacy of Slovak students in some natural science subjects.  In: Research in Science & Technological Education 36, 2018, 226-242.  Ohlasy (41)
BELLOVÁ, R. (60 %), Melicherčíková, D., Tomčík, P.: Calculation of conditional equilibrium in serial multiple precipitation of metal sulfides with hydrogen sulfide stream generated from sodium sulfide: a didactic tool for chemistry teaching. Quimica Nova, 39 (6), 765-769, 2016. Ohlasy (5) Bellová R. (50 %), Melicherčíková D., Tomčík P.: Approximate Relations in pH Calculations for Aqueous Solutions of Extremely Weak Acids: A Topic for Problem-Based Learning. Journal of Chemical Education 95, 1548-1553, 2018 Ohlasy (5)


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov


Bellová, R. (60%), Balážová, M., Tomčík, P.: Are attitudes towards science and technology related to critical areas in science education? Research in Science & Technological Education, 41, 1117-1132 (2023). Ohlasy (7)Bellová, R. (51%), Blahútová, D., Culková, E., Kubatka, P., Tomčík, P.: Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content in Small Berries – a Demonstration of the Active Learning Approach. American Biology Teacher  83 (9), 579-583 (2021).

Bellová, R. (50 %), Melicherčíková, D., Tomčík, P.: Possible reasons for low scientific literacy of Slovak students in some natural science subjects.  In: Research in Science & Technological Education 36, 2018, 226-242.  Ohlasy (41)


Bellová, R. (18%), Melicherčíková, D., Tomčík, P., Culková, E., Durdiak, J., Kurucz,J.: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov, Verbum – Katolícka univerzita v Ružomberku, 2019, 300 strán, ISBN 978-80-561-0664-8
Bellová R. (50 %), Melicherčíková D., Tomčík P.: Approximate Relations in pH Calculations for Aqueous Solutions of Extremely Weak Acids: A Topic for Problem-Based Learning. Journal of Chemical Education 95, 1548-1553, 2018 Ohlasy (5)
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
Bellová, R. et al. Res.Sci. Technol. Educ. 36, 226-242, 2018, H. B. Atta, Vlorensius, I. Aras, Ikhsanudin: J. Phys. Conf. Ser. 1422, No. 012019/7 pp, (2020)
Bellová R. et al. J. Che. Educ. 95, 1548-1553, 2018, A. L. Magalhães: J. Chem. Educ. 97, 1908–1914 (2020)
Bellová R. et al. Quim. Nova 39, 765-769 (2016), T. Günter: Chem. Educ. Res. Pract. 19, 1287 - 1306 (2018)
Bellová R. et al. Quim. Nova 39, 765-769 (2016), Z. H. Yang, et all.: Environ. Sci. Pollution Res. 26, 345313 (2019)
Bellová, R. et al. Res.Sci. Technol. Educ. 36, 226-242, 2018, Peña, F. et all.: IE Revista de Inves. Educ. de la REDIECH, 10(18), 23-42 (2019)
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
2017-2019 projekt KEGA 006KU-4/2017: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl
2019-2020 projekt GAPF 5/55/2019: Aktívne vzdelávacie prístupy orientované na študenta s využití interdisciplinárneho prepojenia chéme.
2020-2023 Upgrade with Learner - centered approach financovanému prostredníctvom Erasmus+ KA 203
2014-2017 projekt VEGA 2/0038/14: : Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbancie prebiehajúce v lesnej krajine
2020-2022 projekt KEGA 018UMB-4/2020: Algoritmické myslenie v predmete Informatika v sekundárnom vzdelávaní

2020 - 2023 Projekt ITMS 312011AKK9 Kto vie, nech učí. Operačný program Ľudské zdroje. Cieľom projektu je účinnejšie prepojenie teoretického vzdelávania a praktického vzdelávania u budúcich učiteľov - študentov pedagogickej fakulty.

2021-2024 Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách Erazmus+ KA220-VET (2021-1-SK01-KA220-VET-000027995)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen AS PF KU v Ružomberku (tajomník) PF KU v Ružomberku 2017-
člen správnej rady ZUCH (podpredseda) Združenie učiteľov chémie o.z. Min. vnútra SR 2018-
metodik pedagogickej praxe PF KU v Ružomberku 2004-
študijný poradca na katedre chémie PF KU vRužomberku 2021-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Ostrava, Faculty of Science, CZ 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 22.3.2021 - 24.3.2021 edukatívne spracovanie článku zo spoločných výskumov

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Vedenie záverečných prác celoživotného vzdelávania DPŠ (13)

Vedenie a oponovanie atestačných prác pre učiteľov chémie v rámci celoživotného vzdelávania (51)

Dátum poslednej aktualizácie
2024-01-12